Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1044. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe, stran 2981.

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji dne 3. marca 2005
o d l o č i l o:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 282/2003 z dne 22. 5. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Kpr 58/03 z dne 24. 4. 2003 se zavrne.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Kopru je s sklepom izdala začasno odredbo za zavarovanje odvzema premoženjske koristi pritožniku. S sklepom je bilo odrejeno SKB banki, d.d., Ljubljana, da odreče pritožniku ali osebam, ki bi nastopale v njegovem imenu, izplačila s pritožnikovega računa ter bila odrejena prepoved razpolaganja pritožnika z osebnima voziloma, ki sta opisana v sklepu. Zunajobravnavni senat Okrožnega sodišča v Kopru je pritožbo zoper sklep zavrnil kot neutemeljeno. Namen ukrepa naj bi bilo začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi skladno s 502. členom Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju: ZKP), ki naj bi jo pridobil s storitvijo kaznivih dejanj poneverbe, davčne zatajitve ter ponarejanja poslovnih listin.
2. S sklepom o začasni odredbi naj bi bila pritožniku kršena pravica iz 67. člena Ustave, saj naj bi bil omejen pri razpolaganju s svojo lastnino, tako da je ogroženo njegovo preživljanje. S sklepom, s katerim je Okrožno sodišče odločilo o pritožbi, naj bi bil pritožniku kršen 23. člen Ustave zaradi kršitve pravice do nepristranskosti sodišča, saj naj bi sodišče o pritožbi odločalo tedaj, ko je pritožnik zaradi dvoma v nepristranskost sodišča vložil predlog za prenos krajevne pristojnosti.
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-497/03 z dne 30. 9. 2003 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo.
4. V skladu z določbo 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je bila ustavna pritožba vročena Okrožnemu sodišču v Kopru. To v odgovoru pojasnjuje, da pritožnik v pritožbi ni uveljavljal razloga, da je izvršba dovoljena na stvari, denarno terjatev ali druge pravice, ki so izvzete iz izvršbe oziroma na katerih je možnost izvršbe omejena. Sodišče naj presoje v tem smislu ne bi bilo dolžno preverjati po uradni dolžnosti in zato z izdano odredbo ter z zavrnitvijo pritožbe sodišči pritožniku nista kršili pravice iz 67. člena Ustave. Glede očitka v zvezi s prenosom krajevne pristojnosti Okrožno sodišče v Kopru navaja, da so zadeve za zavarovanje premoženjskega zahtevka nujne in je o njih treba hitro odločati, predlog zagovornika pa ni bil takšne narave, da bi kakorkoli upravičeval zastoj dela v zvezi s sprejetimi odločitvami, saj naj za to ne bi bilo zakonske podlage.
B)
5. Očitek, da je s sklepom, s katerim je Okrožno sodišče odločilo o pritožbi zoper sklep o začasni odredbi, pritožniku kršena pravica iz prvega odstavka 23. člena Ustave, ni utemeljen. Ustava v prvem odstavku 23. člena določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Pravico do nepristranskega sodnika lahko pritožnik uveljavlja z institutom izločitve sodnika ali sodnikov z istočasnim navajanjem in utemeljevanjem pravnih razlogov, ki so zakonska podlaga za takšno izločitev. Kršitev pravice pritožniku naj bi bila v tem, ker je Okrožno sodišče odločalo v času, ko je pritožnikov zagovornik zahteval prenos krajevne pristojnosti. Zgolj to še ne utemeljuje zatrjevane kršitve. Drugih utemeljenih razlogov, iz katerih bi bilo mogoče sklepati, da gre za kršitev ustavne pravice do nepristranskega sojenja, pritožnik ne navaja.
6. Pritožnik zatrjuje kršitev 67. člena ter smiselno tudi 50. člena Ustave. Po določbi prvega odstavka 51. člena ZUstS je eden od pogojev za dopustnost ustavne pritožbe tudi ta, da so zoper izpodbijani akt izčrpana vsa pravna sredstva, kar ne pomeni le, da mora pritožnik že pred vložitvijo ustavne pritožbe vložiti vsa dopustna pravna sredstva, temveč da mora pravna sredstva izčrpati tudi po vsebini. To pomeni, da mora že v teh pravnih sredstvih uveljavljati tiste kršitve, na katere se nato sklicuje v ustavni pritožbi (tako npr. v odločbi št. Up-41/96 z dne 25. 4. 1996, OdlUS V, 69). Iz pritožbe zoper sklep preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Kopru št. Kpr 58/03 je razvidno, da pritožnik teh kršitev ni uveljavljal. To pomeni, da za obravnavanje teh očitkov v postopku z ustavno pritožbo ni podana procesna predpostavka vsebinskega izčrpanja pravnih sredstev. Zato Ustavno sodišče v tem delu zatrjevanih kršitev človekovih pravic ni preizkušalo.
7. Ker zatrjevane kršitve niso podane, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrnilo.
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Ribičič.
Št. Up-497/03-16
Ljubljana, dne 3. marca 2005.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.