Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

586. Zakon o spremembah zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS-B)
587. Zakon o dopolnitvi zakona o plačilnem prometu (ZPlaP-A)
588. Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR)
589. Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA)
590. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-B)
591. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 120 milijonov evrov, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za financiranje projekta slovenskih avtocest/V (ZPDEIBA5)
592. Zakon o maturi (ZMat)

MINISTRSTVA

593. Pravilnik o zemljiškem pismu
594. Pravilnik o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku
595. Pravilnik o strokovnem izobraževanju ter programu, pogojih in načinu opravljanja preizkusov znanja izvršiteljev
596. Pravilnik o merilih za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršiteljev
597. Pravilnik o programu, pogojih in načinu opravljanja dodatnega izpita za izvršitelja
598. Navodilo o poročanju izvršitelja
599. Spremembe in dopolnitve sodnega reda
600. Pravilnik o označbi geografskega porekla Nanoški sir
601. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jezersko (2002 do 2011)
602. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Preddvor (2002 do 2011)
603. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Studenec
604. Sklep o javni razgrnitvi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gotenica (2002 do 2011)
605. Sklep o javni razgrnitvi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2002 do 2011)
606. Sklep o javni razgrnitvi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rečica (2002 do 2011)
607. Sklep o javni razgrnitvi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Struge (2002 do 2011)
608. Pravilnik o določitvi cen obrazcev dovoljenj za voznika inštruktorja, učitelja predpisov in vodjo avto šole
609. Pravilnik o spremembi odredbe o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Poslovni sekretar
610. Pravilnik o spremembi odredbe o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Promet
611. Pravilnik o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Informatika
612. Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov
613. Pravilnik o načinu izdelave letnega obračuna, poročanja in razporejanja presežka zakladniškega podračuna
614. Pravilnik o spremembah odredbe o obratovalnem času javnih letališč
615. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
616. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2003
617. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
636. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za HE Boštanj

USTAVNO SODIŠČE

618. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča št. IV Ips 157/200 z dne 15. 3. 2001
619. Odločba o razveljavitvi druge alinee prvega odstavka 2. člena pravilnika o štipendiranju

BANKA SLOVENIJE

620. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

621. Sklep o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

622. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov za leto 2002
623. Pravilnik o dodeljevanju nezagotovljenih čezmejnih prenosnih zmogljivosti
624. Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije

OBČINE

Benedikt

625. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov odloka o spremembi meje med naseljema Benedikt v Slovenskih goricah in Štajngrova, odloka o združitvi naselij Benedikt v Slovenskih goricah in Ženjak v enovito naselje Benedikt v Slovenskih goricah in odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Benedikt v Slov. goricah ter preimenovanju naselja Benedikt v Slov. goricah v naselje Benedikt

Brezovica

626. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

Cerkno

627. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cerkno
628. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003

Dobrepolje

629. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje - VVE Ringaraja
630. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001
631. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in dela ureditvenega načrta Predstruge, dopolnitev v letu 2003

Laško

632. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško
633. Sklep o določitvi cene programov v Javnem zavodu Vrtec Laško

Metlika

634. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Metlika
635. Sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti