Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

613. Pravilnik o načinu izdelave letnega obračuna, poročanja in razporejanja presežka zakladniškega podračuna, stran 2170.

Na podlagi 68. in 69. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu izdelave letnega obračuna, poročanja in razporejanja presežka zakladniškega podračuna
1. člen
Ta pravilnik določa način izdelave letnega obračuna prejetih in plačanih obresti za preteklo leto za zakladniški podračun enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (v nadaljevanju: letni obračun), ter način poročanja in razporejanje presežka zakladniškega podračuna.
2. člen
Letni obračun za zakladniški podračun enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: zakladniški podračun EZR) države izdela Ministrstvo za finance – Zakladnica enotnega zakladniškega računa države, za zakladniški podračun EZR občine pa za finance pristojen organ občinske uprave (v nadaljevanju: upravljalec zakladniškega podračuna).
Letni obračun se izdela na podlagi knjigovodskih podatkov:
a) na podkontu, prek katerega se spremlja prejete in plačane obresti zakladniškega podračuna, v letu za katerega se izdeluje letni obračun, v skladu s predpisom, ki ureja način vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja z likvidnostjo EZR in
b) iz bilance stanja zakladniškega podračuna na zadnji dan leta, za katerega se izdeluje letni obračun.
Knjigovodske podatke iz drugega odstavka izdela organizacijska enota Ministrstva za finance oziroma občine, ki je zadolžena za knjigovodsko evidentiranje transakcij zakladniškega podračuna, najkasneje do 20. februarja tekočega leta za preteklo leto.
Stanje na podkontu iz drugega odstavka na zadnji dan leta, za katerega se izdeluje letni obračun (v nadaljevanju: presežek od upravljanja EZR), zajema:
a) znesek rezerv preteklega letnega obračuna (v nadaljevanju: rezerve) in
b) presežek obresti tekočega letnega obračuna (v nadaljevanju: presežek obresti).
3. člen
Presežek od upravljanja EZR po letnem obračunu se s sklepom ministra za finance, oziroma župana delno razporedi oziroma prenese z zakladniškega podračuna EZR v proračun države oziroma občine.
4. člen
Z zakladniškega podračuna EZR se presežek od upravljanja EZR prenese v proračun v delu, ki je enak razliki med celotnim presežkom od upravljanja EZR in rezervo.
Rezerva se nameni za poravnavanje obveznosti, nastalih zaradi likvidnostne neusklajenosti prejetih in plačanih obresti in splošnih tveganj upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi EZR, in znaša 0,5% vsote plasmajev zakladniškega podračuna na zadnji dan leta, za katerega se izdeluje letni obračun, vendar ne manj kot znesek, ki se določi po naslednji formuli:
                 presežek od upravljanja EZR
minimalni znesek rezerve =  ---------------------------------
                   število mesecev
Pri čemer je:
– število mesecev … število mesecev v letu za katerega se izdeluje letni obračun, ko ima EZR vpeljan sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi EZR.
Znesek rezerve se zaokroži navzgor na tisoč tolarjev.
5. člen
Ne glede na določila 3. in prejšnjega člena se z zakladniškega podračuna EZR občine do pridobitve certifikata usposobljenosti za finance pristojnega organa občinske uprave za upravljanja z likvidnostjo EZR občine presežek od upravljanja EZR prenese v proračun občine v celoti.
6. člen
Upravljalec zakladniškega podračuna izdela letni obračun do 25. februarja in ga najkasneje do 28. februarja, skupaj s predlogom razporeditve presežka od upravljanja in predlogom sklepa o prenosu presežka v proračun države oziroma občine, predloži ministru za finance, oziroma županu (obrazec letnega obračuna in predloga razporeditve presežka od upravljanja sta priloga in sestavni del tega pravilnika).
7. člen
Minister za finance, oziroma župan s sklepom o prenosu presežka od upravljanja najkasneje do 15. marca določi:
1. znesek prenosa presežka v proračun,
2. datum prenosa,
3. sklic za prenos presežka obresti v proračun.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 38063/03
Ljubljana, dne 7. februarja 2003.
Minister
za finance
dr. Dušan Mramor l. r.

AAA Zlata odličnost