Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

623. Pravilnik o dodeljevanju nezagotovljenih čezmejnih prenosnih zmogljivosti, stran 2202.

Na podlagi drugega odstavka 21. člena in 27. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/01), 74. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02), 32. in 37. člena uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 54/00, 79/00, 124/00, 29/01 in 99/01) ter sklepa o določitvi upravljalca prenosnega omrežja električne energije v RS (Uradni list RS, št. 54/00), Elektro Slovenija, d.o.o. kot Upravljalec prenosnega omrežja, izdaja
P R A V I L N I K
o dodeljevanju nezagotovljenih čezmejnih prenosnih zmogljivosti
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik o dodeljevanju nezagotovljenih čezmejnih prenosnih zmogljivosti (v nadaljevanju: pravilnik) ureja način dodeljevanja nezagotovljenih čezmejnih prenosnih zmogljivosti na čezmejnih daljnovodih prenosnega omrežja Slovenije z Italijo, ceno in uporabo dodeljenih nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti in določa finančno poravnavo po avkciji.
Nezagotovljene čezmejne prenosne zmogljivosti (v nadaljevanju: nezagotovljene prenosne zmogljivosti) so tiste čezmejne prenosne zmogljivosti, ki jih lahko operaterja sosednjih elektroenergetskih sistemov (v nadaljevanju: EES) kadar koli, zaradi zanesljivega in varnega obratovanja EES, v soglasju drug z drugim, spremenita po času in količini.
Na podlagi tega pravilnika dodeljene nezagotovljene čezmejne prenosne zmogljivosti pomenijo pravico dostopa do čezmejnih daljnovodov z Italijo za prenos električne energije v dodeljeni količini, smeri in v določenem časovnem bloku.
II. DOLOČANJE IN OBJAVA NEZAGOTOVLJENIH ČEZMEJNIH PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI
2. člen
Skupno razpoložljivo nezagotovljeno prenosno zmogljivost na italijansko-slovenski meji določata upravljalca prenosnega omrežja obeh držav v medsebojnem dogovoru. Skupno nezagotovljeno prenosno zmogljivost si upravljalca delita v razmerju 50% : 50%.
Upravljalec prenosnega omrežja mora pri določitvi višine nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti upoštevati varno obratovanje in stabilnost EES.
Nezagotovljene čezmejne prenosne zmogljivosti (v nadaljevanju: nezagotovljene prenosne zmogljivosti) se dodeljujejo na podlagi razpisov in avkcij v višini kot jo določi in javno objavi Upravljalec prenosnega omrežja na svoji spletni strani.
III. DODELJEVANJE NEZAGOTOVLJENIH PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI
3. člen
Nezagotovljene prenosne zmogljivosti iz 2. člena tega pravilnika se najprej dodeljujejo na dolgoročni osnovi na podlagi razpisov po načelu sorazmernega znižanja (pro rata), ki jih organizira in operativno izvaja Upravljalec prenosnega omrežja.
Nezagotovljene prenosne zmogljivosti, ki se ne podelijo v skladu z določili prvega odstavka tega člena, se dodeljujejo na mesečni, tedenski ali dnevni osnovi na podlagi avkcij, ki jih organizira in operativno izvaja Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. (v nadaljevanju: Organizator trga).
Dodeljene nezagotovljene prenosne zmogljivosti niso prenosljive in jih lahko uporablja le tisti, kateremu so bile dodeljene.
4. člen
V primeru, če upravljalec prenosnega omrežja spremeni nezagotovljene prenosne zmogljivosti, začne sprememba veljati s pričetkom prve naslednje polne ure po obvestilu. Upravljalec prenosnega omrežja mora o spremembi obvestiti dežurne kontaktne osebe vseh upravičencev do nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti, na katere se ta sprememba nanaša.
5. člen
Upravljalec prenosnega omrežja objavi vrednosti nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti za vsak razpis in avkcijo posebej.
Dolgoročne nezagotovljene prenosne zmogljivosti v trajanju do enega leta se objavijo hkrati z razpisom oziroma najkasneje pet delovnih dni pred rokom za oddajo vlog na ta razpis. Preostale nedodeljene nezagotovljene prenosne zmogljivosti se objavijo najkasneje petnajst minut pred pričetkom avkcije.
6. člen
Upravljalec prenosnega omrežja objavlja na svoji spletni strani dejanske vrednosti nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti, ki so predmet pogodbenih razmerij v okviru dodeljenih nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti.
IV. UDELEŽENCI RAZPISOV IN AVKCIJ
7. člen
Na razpisih in avkcijah za nezagotovljene prenosne zmogljivosti lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki želi uporabljati nezagotovljene prenosne zmogljivosti, in ima ustrezno licenco v skladu s 25. členom energetskega zakona.
8. člen
Vloga na razpis za nezagotovljene prenosne zmogljivosti mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime, sedež oziroma naslov, matično številko, davčno številko, številko telefona in telefaksa in dežurno kontaktno osebo,
2. časovno obdobje,
3. smer prenosa,
4. napovedana vrednost prenosne zmogljivosti v MW,
5. dokazilo o licenci in
6. dokazilo, da ima v sosednji državi kupca za dobavo nezagotovljene električne energije.
9. člen
Pravne ali fizične osebe, ki prvič sodelujejo na avkcijah za dodeljevanje nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti, morajo svojo udeležbo na avkciji prijaviti Organizatorju trga najkasneje pet delavnih dni pred pričetkom avkcije.
Prijava udeležbe na avkcijah mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime, sedež oziroma naslov, matično številko, davčno številko, številko telefona in telefaksa, e-poštni naslov in kontaktno osebo,
2. seznam pooblaščencev za podajanje ponudb na avkcijah s pripadajočimi pooblastili,
3. telefonsko številko in dežurno kontaktno osebo za obveščanje v primeru preklica dostopa do omrežja.
Prijava za sodelovanje na avkciji se poda na predpisanem obrazcu »Prijava na avkcijo nezagotovljenih čezmejnih prenosnih zmogljivosti«, ki jo zainteresirana pravna ali fizična oseba priporočeno pošlje po pošti ali osebno vloži pri Organizatorju trga.
Obrazec prijave je kot priloga št. 1 sestavni del tega pravilnika.
Organizator trga lahko od prijavitelja zahteva tudi dodatne podatke ali dokazila, iz katerih izhaja utemeljenost prijave.
10. člen
Za pristop na avkcijo morajo pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na avkcijah in nimajo urejenega dostopa do elektronskega sistema Organizatorja trga, ob prijavi plačati Organizatorju trga enkratno pristopnino za dostop do elektronskega sistema avkcij nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti v skladu z veljavnim cenikom Organizatorja trga.
11. člen
Pravna ali fizična oseba nima pravice sodelovati na avkciji, če nima poravnanih vseh obveznosti iz naslova avkcij za prenosne zmogljivosti po tem pravilniku.
V. RAZPIS ZA NEZAGOTOVLJENE PRENOSNE ZMOGLJIVOSTI
12. člen
Upravljalec prenosnega omrežja objavi na svojih spletnih straneh razpis, ki vsebuje razpisane nezagotovljene prenosne zmogljivosti. V razpisu določi tudi čas in kraj odpiranja vlog.
Udeleženec razpisa poda vlogo Upravljalcu prenosnega omrežja v skladu z 8. členom tega pravilnika, in sicer v zapečateni kuverti s pripisom »Vloga za razpis čezmejnih prekinljivih prenosnih zmogljivosti – ne odpiraj po pošti ali vloži osebno v vložišču Upravljalca prenosnega omrežja.
Pri odpiranju vlog so lahko navzoči samo pooblaščeni predstavniki Upravljalca prenosnega omrežja in udeleženci razpisa.
Upravljalec prenosnega omrežja pri svoji odločitvi upošteva samo tiste vloge, ki vsebujejo vse podatke določene v tem pravilniku, in o svoji odločitvi pisno obvesti udeležence razpisa.
13. člen
Nezagotovljene prenosne zmogljivosti, ki so ostale neizkoriščene po izvedenem razpisu, se dodeljujejo na avkcijah.
VI. AVKCIJA ZA NEZAGOTOVLJENE PRENOSNE ZMOGLJIVOSTI
6.1. Produkti na avkciji
14. člen
Na avkciji za dodeljevanje nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti se te zmogljivosti dodeljujejo v obliki standardiziranega pasovnega produkta, ki je definiran za posamezne datume dostopa.
Osnovna količinska enota en lot standardiziranega produkta na avkciji pomeni dostop do nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti s konstantno močjo 1 MW v obdobju od 00:00 do 24:00 ure v dnevu, za katerega je produkt definiran.
15. člen
Vsakemu standardiziranemu produktu na avkciji pripada enolično določena koda produkta, ki ima naslednji format: TRM_DDDD, pri čemer DDDD pomeni oznako datuma, za katerega je produkt definiran.
Produkt in njegovo definicijo na posamezni avkciji določi Upravljalec prenosnega omrežja. Organizator trga o tem obvesti udeležence avkcije in sicer najkasneje tri dni pred pričetkom avkcije.
6.2. Izvedba avkcije
16. člen
Organizator trga v soglasju z Upravljalcem prenosnega omrežja določi točen čas in trajanje avkcije in to objavi v splošnih obvestilih na svojih spletnih straneh vsaj tri dni pred pričetkom avkcije.
17. člen
Avkcija poteka elektronsko preko trgovalnega sistema Organizatorja trga. Udeleženci avkcije se prijavljajo preko trgovalnega sistema Organizatorja trga.
Udeleženci avkcije lahko v primeru tehničnih težav pošljejo svoje prijave na telefaks Organizatorja trga. Organizator trga tako prispele ponudbe vnese v trgovalni sistem v enakem časovnem zaporedju, kot jih je prejel, s čimer ponudba dobi časovno znamko in postane veljavna.
18. člen
Na določen dan avkcije je možno podajati ponudbe samo za lote pasovnega produkta nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti, ki so predmet avkcije na ta dan. Veljavnost ponudb zapade najkasneje isti dan ob zaključku avkcije.
19. člen
Udeleženec avkcije lahko v skladu s tem pravilnikom svoje ponudbe naknadno briše ali spreminja, pri čemer lahko poljubno spreminja ceno in količino v ponudbi.
20. člen
Organizator trga lahko ponudbo določenega udeleženca avkcije izbriše, če ta ni bila podana v skladu z določili tega pravilnika . V primeru, da Organizator trga izbriše določeno ponudbo, mora o tem udeleženca avkcije nemudoma obvestiti.
6.3. Ponudbe na avkciji
21. člen
Na avkciji za nezagotovljene prenosne zmogljivosti lahko udeleženci avkcije podajajo ponudbe z omejitvijo ali ponudbe »vse ali nič omejene ponudbe«.
Omejene ponudbe so tiste ponudbe, pri katerih udeleženec avkcije postavi še sprejemljivo ceno, ki jo je pripravljen plačati za uporabo prenosnih zmogljivosti.
Vse ali nič omejene ponudbe so tiste ponudbe, ki se izvršijo le v primeru, ko je možno dodeliti celotno količino v ponudbi po ceni, ki je navedena v ponudbi ali boljši.
22. člen
Vse ponudbe morajo vsebovati naslednje podatke:
– identifikacijska številka udeleženca avkcije,
– oznaka avkcije, za katero velja ponudba,
– mejo in smer prenosa, za katero velja ponudba,
– moč prenosne zmogljivosti v [MW], zaokroženo na 1 MW
– neto cena brez DDV, podana v SIT/lot. Cena mora biti zaokrožena na celo število in ne sme biti nižja od nič.
23. člen
Čas sprejema ponudbe na avkciji je tista časovna znamka, ki jo trgovalni sistem Organizatorja trga dodeli pri vnosu ponudbe.
Ponudba na avkciji ostane v veljavi tako dolgo, dokler je udeleženec avkcije ne prekliče, oziroma najkasneje do konca avkcije. Po izteku veljavnosti ponudbe, se ponudba avtomatično izbriše iz knjige ponudb.
24. člen
Vse prispele ponudbe se razvrstijo v knjigo ponudb. Udeleženci avkcije med avkcijo nimajo vpogleda v knjigo ponudb, vidijo lahko le svoje ponudbe.
Vrstni red v knjigi ponudb je vedno določen po kriteriju »cena / časovna znamka«, torej tako, da imajo pri dodeljevanju prednost ponudbe z višjo ceno. Če je v okviru iste cene več ponudb, imajo prednost ponudbe z manjšo časovno znamko.
VII. DODELJEVANJE NEZAGOTOVLJENIH PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI PO RAZPISIH
25. člen
Največja možna vrednost prijave za pridobitev nezagotovljene prenosne zmogljivosti posameznega vlagatelja ne sme presegati razpisane vrednosti nezagotovljene prenosne zmogljivosti.
              PPPZ < / = RPPZ
PPPZ – prijavljena vrednost za pridobitev nezagotovljene prenosne zmogljivosti
RPPZ – razpisana vrednost nezagotovljene prenosne zmogljivosti
26. člen
V primeru, da so razpoložljive nezagotovljene prenosne zmogljivosti večje od vsote zahtev udeležencev razpisa, se razpoložljive nezagotovljene prenosne zmogljivosti dodelijo vsem udeležencem razpisa v skladu z njihovimi zahtevanimi vrednostmi.
V primeru, da so razpoložljive nezagotovljene prenosne zmogljivosti manjše od vsote zahtev udeležencev razpisa, se razpoložljive nezagotovljene prenosne zmogljivosti dodelijo po kriteriju sorazmernega znižanja (pro rata) po naslednjem sistemu:
Posameznemu vlagatelju se dodelijo razpoložljive nezagotovljene prenosne zmogljivosti, ki so sorazmerno znižane na podlagi razmerja med skupno razpoložljivo nezagotovljeneo prenosno zmogljivostjo in vsoto zahtevanih vrednosti udeležencev razpisa za dodelitev nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti, po enačbi:
SUMn – zaokrožena vrednost dodeljene nezagotovljene prenosne zmogljivosti v MW
m – število vseh prijavljenih upravičenih odjemalcev
n – n-ti odjemalec
27. člen
Najmanjša možna dodeljena nezagotovljena prenosna zmogljivost je 1 MW. V primeru, da je preračunana vrednost nezagotovljene prenosne zmogljivosti posameznega vlagatelja manjša od 1 MW, se zahteva tega vlagatelja ne upošteva. Ponovno se izvrši izračun po enačbi iz 26. člena tega pravilnika, brez omenjenih prijav.
28. člen
Upravljalec prenosnega omrežja po končni dodelitvi nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti pisno obvesti vse udeležence razpisa o rezultatih razpisa.
29. člen
Dodeljene nezagotovljene prenosne zmogljivosti lahko Upravljalec prenosnega omrežja znižuje v skladu in na podlagi dogovora opredeljenega v 4. členu tega pravilnika.
V primeru nastopa razloga iz prejšnjega odstavka se vse dodeljene nezagotovljene prenosne zmogljivosti znižujejo po kriteriju sorazmernega znižanja, po enačbi:
SUMKn – zaokrožena vrednost kratkoročno dodeljene nezagotovljene prenosne zmogljivosti v MW
DPPZ – dodeljena vrednost nezagotovljene prenosne zmogljivosti
KPPZ – kratkoročna razpoložljiva vrednost nezagotovljene prenosne zmogljivosti
Določba iz drugega odstavka tega člena o sorazmernem sprotnem zmanjševanju dejanskih zmogljivosti se nanaša tudi na subjekte in količine iz prvega odstavka 42. člena tega pravilnika.
30. člen
Najmanjša možna dodeljena nezagotovljena prenosna zmogljivost je 1 MW. V primeru, da je zaradi nastopa okoliščin iz 4. člena in v skladu z določili 29. člena tega pravilnika preračunana vrednost dodeljene nezagotovljene prenosne zmogljivosti posameznega upravičenca manjša od enega megavata, se za čas trajanja takega znižanja upravičencu z preračunano močjo, nižjo od enega megavata, ne upošteva dodeljena nezagotovljena prenosna zmogljivost. Ponovno se izvrši preračun po enačbi iz 29. člena tega pravilnika brez omenjenih vrednosti.
31. člen
Upravljalec prenosnega omrežja po končni dodelitvi nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti obvesti vse udeležence o rezultatih izračunov.
V primeru tranzita električne energije preko slovenskega omrežja, sklene z udeleženci ustrezne tranzitne pogodbe.
32. člen
Cena za dodeljene nezagotovljene prenosne zmogljivosti na razpisu je 0 SIT.
VIII. DODELJEVANJE NEZAGOTOVLJENIH PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI PRIDOBLJENIH NA AVKCIJI
33. člen
Upravljalec prenosnega omrežja dodeli nezagotovljene prenosne zmogljivosti na podlagi rezultatov avkcij.
34. člen
V primeru, ko so razpoložljive nezagotovljene prenosne zmogljivosti za posamezen produkt nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti večje ali enake kot so ponudbe udeležencev avkcije, se te prenosne zmogljivosti dodelijo vsem udeležencem avkcije v skladu z njihovimi ponudbami.
35. člen
V primeru, ko so razpoložljive nezagotovljene prenosne zmogljivosti za posamezen produkt nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti manjše od seštevka ponudb udeležencev avkcije, se nezagotovljene prenosne zmogljivosti dodelijo po naslednjih kriterijih:
– ponudbe za uporabo prenosnih zmogljivosti z višjo ceno imajo prednost pred ponudbami z nižjo ceno.
– v primeru cenovno enakovrednih ponudb ima ponudba, ki je prispela prej, prednost pred ponudbo, ki je prispela kasneje.
36. člen
Organizator trga najkasneje v roku trideset minut po koncu avkcije obvesti o rezultatih avkcije Upravljalca prenosnega omrežja in udeležence avkcije.
Obvestilo udeležencu avkcije o rezultatih avkcije vsebuje:
– oznaka avkcije in časovno obdobje, na katero se nanaša obvestilo,
– identifikacijska koda udeleženca avkcije,
– oznako produkta in dodeljene prenosne zmogljivosti v MW,
– neto marginalna ceno v SIT/lot za dodeljene nezagotovljene prenosne zmogljivosti,
– časovna znamka zadnje še upoštevane ponudbe po marginalni ceni.
Organizator trga po končani avkciji in potrditvi Upravljalca prenosnega omrežja, javno na svojih spletnih straneh objavi rezultate avkcije, ki vsebujejo: neto marginalno ceno in skupno količino dodeljenih prenosnih zmogljivosti.
Upravljalec prenosnega omrežja na osnovi prejetih rezultatov avkcije dodeli nezagotovljene prenosne zmogljivosti in sklene ustrezne pogodbe.
IX. CENA ZA DODELJENE NEZAGOTOVLJENE PRENOSNE ZMOGLJIVOSTI
37. člen
V primeru, ko so razpoložljive nezagotovljene prenosne zmogljivosti za posamezni produkt večje ali enake od potreb udeležencev avkcije in se le te dodeljujejo v skladu s 34. členom tega pravilnika, je cena za tako dodeljene prenosne zmogljivosti 0 SIT.
38. člen
V primeru, ko so dejanske potrebe udeležencev avkcije za produkt večje od razpoložljivih nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti in so bile prenosne zmogljivosti udeležencem avkcije dodeljene v skladu s 35. členom tega pravilnika, plačajo udeleženci avkcije za te prenosne zmogljivosti marginalno ceno. Marginalna cena je enaka najnižji ceni iz prejetih ponudb udeležencev avkcije, katerim so bile dodeljene nezagotovljene prenosne zmogljivosti.
39. člen
Dodeljene nezagotovljene prenosne zmogljivosti, katerih dodelitev je bila s strani Upravljalca prenosnega omrežja spremenjena oziroma preklicana v skladu z določili 4. člena tega pravilnika, se za čas trajanja spremembe plačajo sorazmerno spremembi, za čas preklica pa se ne plačajo.
X. UPORABA DODELJENIH NEZAGOTOVLJENIH PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI
40. člen
Upravičenec do uporabe nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti se lahko odpove dodeljenim nezagotovljenim prenosnim zmogljivostim v korist Upravljalca prenosnega omrežja, ki bo izvedel postopek dodelitve teh prenosnih zmogljivosti na način, določen s tem pravilnikom.
Odpoved dodeljenim nezagotovljenim prenosnim zmogljivostim ne vpliva na obveznost plačila stroškov avkcije.
Upravičenec do uporabe nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti, ki ne izkoristi oziroma ne izkoristi v celoti dodeljenih nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti, je dolžan plačati upravljalcu prenosnega omrežja neizkoriščene dodeljene nezagotovljene prenosne zmogljivosti v skladu z določili vsakokrat veljavnega pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in upravičenost stroškov.
XI. FINANČNA PORAVNAVA PO AVKCIJI
41. člen
Organizator trga vzpostavi finančno poravnavo za dodeljene nezagotovljene prenosne zmogljivosti na podlagi rezultatov avkcij in jo izvaja v skladu s 47. do 52. členom pravilnika o načinu in pogojih dodeljevanja ter kriterijih za dostop do čezmejnih prenosnih zmogljivosti (Uradni list RS, št. 103/02).
XII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
42. člen
Pri določitvi zmogljivosti za razpis nezagotovljenih prenosnih zmogljivosti, se že dodeljene nezagotovljene prenosne zmogljivosti upoštevajo do višine dejansko dosežene maksimalne urne moči prenosa v času od 1. 1. 2003 do dneva objave razpisa.
43. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, velja pa do 31. decembra 2003.
Št. 35/30
Ljubljana, dne 11. februarja 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.
mag. Vekoslav Korošec l. r.

AAA Zlata odličnost