Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

594. Pravilnik o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku, stran 2124.

Na podlagi 173.a člena zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Po tem pravilniku se odmerja povrnitev stroškov, ki gredo pričam, izvedencem, tolmačem in drugim osebam ob pogojih, ki so predpisani v zakonu o pravdnem postopku.
2. člen
Ta pravilnik ureja povrnitev:
1. stroškov za priče in za ogled ter stroškov in nagrade za izvedence in tolmače;
2. potrebnih izdatkov in nagrade pooblaščencev;
3. stroškov strank;
4. stroškov uradnih oseb in državnih organov.
3. člen
Stroški se odmerijo in povrnejo na zahtevo tistega, ki ima pravico do povrnitve.
Sodišče mora tistega, ki ima pravico do povrnitve stroškov, opozoriti na to pravico, kot tudi na to, da jo izgubi, če zahtevka ne uveljavi v roku, določenem z zakonom. To opozorilo in izjava upravičenca v zvezi z zahtevkom za povrnitev stroškov se vpišeta v zapisnik.
II. POVRNITEV STROŠKOV PRIČAM TER STROŠKOV IN NAGRADE IZVEDENCEM IN TOLMAČEM
4. člen
Pričam, izvedencem in tolmačem se povrnejo potni stroški, stroški za prehrano in prenočišče ter nadomestilo plače oziroma izgubljenega zaslužka.
Poleg stroškov iz prejšnjega odstavka se izvedencem in tolmačem odmeri nagrada za izvedensko delo oziroma tolmačenje in povrnejo stroški v zvezi z opravljenim delom.
1. Potni stroški
5. člen
Potni stroški obsegajo stroške za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi oziroma stroške za prevožene kilometre z lastnim prevoznim sredstvom.
Stroški iz prejšnjega odstavka obsegajo izdatke za potovanje od stalnega ali začasnega prebivališča do kraja, kjer naj bo opravljeno zaslišanje, izvedensko delo ali tolmačenje, in za vrnitev.
Z javnimi prevoznimi sredstvi po tem pravilniku so mišljeni vlak, avtobus, ladja in letalo.
6. člen
Potni stroški se povrnejo za potovanje po najkrajši poti in z najcenejšim prevoznim sredstvom. Stroški za potovanje z dražjim prevoznim sredstvom se povrnejo, če bi stroški za prevoz s cenejšim prevoznim sredstvom, skupaj z drugimi stroški, ki bi nastali zaradi vožnje s cenejšim prevoznim sredstvom, presegli stroške za prevoz z dražjim prevoznim sredstvom.
7. člen
Potni stroški se povrnejo v višini dejanskih izdatkov za potovanje s potniškim vlakom, avtobusom, ladjo ali letalom. Za potovanje s hitrim vlakom gre upravičencu povrnitev stroškov za prevoz samo, če je potoval več kot 100 km v eno smer.
Višina stroškov za prevoz se ugotavlja z vozovnico ali na drug primeren način.
8. člen
Priči, izvedencu ali tolmaču, ki ima stalno pravico do brezplačne vožnje, se stroški za prevoz ne povrnejo.
Priči, izvedencu ali tolmaču, ki je plačal vozovnico s popustom, se povrnejo dejanski izdatki.
9. člen
Stroški za prevožene kilometre se povrnejo samo za pot, na kateri ne vozi javno prevozno sredstvo.
Stroški za prevožene kilometre se povrnejo tudi, če javno prevozno sredstvo ne vozi ob primernem času, ali če je bilo potrebno iz kakšnega drugega opravičenega vzroka opustiti vožnjo z javnim prevoznim sredstvom.
Povrnitev stroškov iz prvega in drugega odstavka tega člena gre priči, izvedencu ali tolmaču le, če je od prebivališča osebe do kraja, kjer naj se opravi zaslišanje, izvedensko delo ali tolmačenje, oziroma do železniške ali avtobusne postaje, pristanišča ali letališča, v eno smer več kot en kilometer.
Povrnitev stroškov za prevožene kilometre se obračunava v skladu z zadnjimi uradno objavljenimi zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi.
Razdalja, za katero se povrnejo stroški za prevožene kilometre, se ugotovi po uradnih podatkih pristojnega organa.
2. Stroški za prehrano in prenočišče
10. člen
Stroški za prehrano in prenočišče obsegajo potrebne izdatke za prehrano in prenočišče, ki jih ima priča, izvedenec ali tolmač v času zunaj svojega stalnega ali začasnega prebivališča.
Priča, izvedenec ali tolmač ima pravico do povrnitve stroškov iz prejšnjega odstavka, če je moral zaradi vabila ostati zunaj svojega stalnega oziroma začasnega prebivališča več kot osem ur; v ta čas se všteva tudi čas, potreben za pot v kraj, kjer je bilo opravljeno pričevanje, izvedensko delo ali tolmačenje, in za vrnitev.
11. člen
Stroške za prehrano in prenočišče odmeri sodišče. Višina teh stroškov se ugotovi na podlagi računa ali na drug primeren način, vendar ti stroški ne smejo znašati več kot je določeno z zadnjimi uradno objavljenimi zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi.
3. Povrnitev nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka
12. člen
Zaposleni imajo pravico do povrnitve nadomestila plače za odsotnost z dela zaradi vabila za pričo, izvedenca ali tolmača.
Samostojni podjetnik posameznik in fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic (v nadaljnjem besedilu: posameznik v samostojni dejavnosti), imata pravico do povrnitve izgubljenega zaslužka zaradi vabila za pričo, izvedenca ali tolmača.
13. člen
Zaposlenim izplača nadomestilo plače gospodarska družba, zavod, upravni in drug državni organ, samostojni podjetnik posameznik ali drug delodajalec, pri katerem je priča, izvedenec ali tolmač v delovnem razmerju, ki nato zahteva povrnitev izplačanega nadomestila plače od sodišča, ki vodi postopek.
Sodišče povrne izplačano nadomestilo plače delodajalcem iz prejšnjega odstavka v skladu s tretjim odstavkom 242. člena zakona o pravdnem postopku.
14. člen
Izgubljeni zaslužek samostojnega podjetnika posameznika in posameznika v samostojni dejavnosti se odmeri po prostem preudarku, upoštevajoč izgubljeni čas in poklic tistega, ki ima pravico do povrnitve, izplača pa ga sodišče v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.
4. Nagrada in povrnitev stroškov v zvezi z opravljenim delom izvedencem in tolmačem
15. člen
Izvedencem se za opravljeno izvedensko delo odmeri nagrada v skladu s pravilnikom, ki ureja višino in način vrednotenja za odmero nagrade za delo sodnih izvedencev in sodnih cenilcev.
Tolmačem se za opravljeno tolmačenje odmeri nagrada v skladu s pravilnikom, ki ureja način plačevanja sodnih tolmačev.
Izvedenci in tolmači imajo pravico do povrnitve stroškov za porabljeni material in drugih dejanskih izdatkov v zvezi z opravljenim delom.
Če je izvedenec ali tolmač uporabil naprave ali material svojega delodajalca, gre pravica do povrnitve dejanskih izdatkov delodajalcu.
5. Posebni določbi
16. člen
Priči, izvedencu ali tolmaču, ki je istega dne ali v več zaporednih dneh opravljal svojo dolžnost v več različnih zadevah, gre enkratna povrnitev potnih stroškov, stroškov za prehrano in prenočišče in nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka. Ti stroški se razdelijo na vse zadeve, v katerih je bil udeležen kot priča, izvedenec ali tolmač, v razmerju s porabljenim časom v posamezni zadevi.
17. člen
Če je priči zaradi bolezni, telesnih hib ali starosti potreben spremljevalec, se povrnejo stroški iz 5. do 14. člena tega pravilnika tudi spremljevalcu.
Če je mladoletna priča, ki še ni stara šestnajst let, prišla na zaslišanje s katerim od staršev, sorodnikom ali kakšno drugo osebo, se stroški iz 5. do 14. člena tega pravilnika povrnejo tudi tej osebi.
III. POVRNITEV POTREBNIH IZDATKOV IN NAGRADE POOBLAŠČENCEV
18. člen
Pooblaščencem, ki so odvetniki, se odmerijo potrebni izdatki in nagrada po odvetniški tarifi.
Pooblaščencem, ki niso odvetniki, se potrebni izdatki, ki obsegajo povrnitev potnih stroškov in stroškov za prehrano in prenočišče, odmerijo v skladu z določbami 5. do 11. člena tega pravilnika.
IV. STROŠKI STRANK
19. člen
Kadar ima stranka, intervenient oziroma zakoniti zastopnik pravico do povrnitve potnih stroškov, stroškov za prehrano in prenočišče ter nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka, se jim povrnitev teh stroškov odmeri v skladu z določbami 5. do 14. člena tega pravilnika.
V. STROŠKI URADNIH OSEB IN DRŽAVNIH ORGANOV
20. člen
Povrnitev stroškov za prevoz, prenočišče in dnevnic sodnikov, potrebnih za uradna dejanja oziroma za njihova službena potovanja, se odmerja v skladu z zadnjimi uradno objavljenimi zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov.
Povrnitev stroškov za prevoz, prenočišče in dnevnic drugih uradnih oseb, potrebnih za uradna dejanja oziroma za njihova službena potovanja, se odmerja v skladu z zadnjimi uradno objavljenimi zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi.
V skladu s prejšnjim odstavkom tega člena se odmerjajo tudi stroški uradnih oseb državnega organa, kadar se državni organ udeležuje postopka kot stranka (162. člen zakona o pravdnem postopku).
VI. IZPLAČEVANJE STROŠKOV
21. člen
Če gre za pričevanje, izvedensko delo, tolmačenje ali ogled pred zaprošenim sodiščem, odloča o povrnitvi stroškov postopka to sodišče.
Če sodišče, ki vodi postopek, zaprošenemu sodišču ni vnaprej poslalo potrebnega zneska, izplača zaprošeno sodišče stroške iz svojih sredstev, sodišče, ki vodi postopek, pa mu na zahtevo povrne izplačani znesek.
Osebam iz 13. člena tega pravilnika zaprošeno sodišče v potrdilu navede, katero sodišče vodi postopek, in da je treba zahtevo za povrnitev izplačanega nadomestila plače nasloviti nanj.
22. člen
Priče, izvedenci in tolmači lahko zahtevajo, naj se jim vnaprej izplača potreben znesek za potne stroške. Izvedenci in tolmači pa lahko zahtevajo, da se jim vnaprej izplača potrebni znesek tudi za druge stroške iz tretjega odstavka 15. člena tega pravilnika.
VII. ROKI
23. člen
Priče, izvedenci in tolmači morajo zahtevati povrnitev stroškov oziroma stroškov in nagrade takoj po pričevanju, izvedenskem delu ali tolmačenju. Osebe iz 13. člena tega pravilnika dobijo takoj po pričevanju, izvedenskem delu ali tolmačenju potrdilo, koliko časa so se pri tem zamudile, da ga predložijo delodajalcu.
Uradne osebe morajo zahtevati povrnitev potnih stroškov v roku, ki je določen s posebnim predpisom.
Strokovne institucije, ki imajo pravico do povrnitve stroškov za izvedensko delo, morajo to zahtevati v 15 dneh od dneva, ko je bilo opravljeno izvedensko delo; po potrebi morajo predložiti tudi dokazila, s katerimi dokazujejo svoje izdatke.
VIII. DRUGI POSTOPKI
24. člen
Določbe tega pravilnika glede povrnitve stroškov pričam, izvedencem, tolmačem in drugim osebam se primerno uporabljajo tudi v izvršilnem in nepravdnem postopku, v postopku pred delovnimi in socialnimi sodišči, v postopku pred upravnim sodiščem in v vseh drugih postopkih, v katerih se uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku.
IX. KONČNI DOLOČBI
25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o povračilu stroškov v kazenskem in pravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 1/81).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št, 071-08-2/2002
Ljubljana, dne 27. januarja 2003.
Minister
za pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.

AAA Zlata odličnost