Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

631. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in dela ureditvenega načrta Predstruge, dopolnitev v letu 2003, stran 2212.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 7., 16. in 110. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je župan Občine Dobrepolje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in dela ureditvenega načrta Predstruge, dopolnitev v letu 2003
1. UVOD
1.1. Ocena stanja in razlogi za dopolnitve ZN in UrN Predstruge
Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko območje naselja Predstruge in za del ureditvenega načrta Predstruge je bil objavljen ter začel veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, št. 54/00. Predviden ZN in UrN Predstruge je razdelil ureditveno območje naselja na več manjših morfoloških enot, ki so narekovale začrtano stavbno zasnovo stanovanjskih objektov. Na večjem delu nepozidanega stanovanjskega območja nove poselitve so bili predvideni objekti-dvojčki, ki so bili locirani na gradbenih parcelah velikih površin (stavbišče in funkcionalno zemljišče). S predvideno stavbno zasnovo ni bilo zadoščeno potrebi in željam domicilnih prebivalcev, ki želijo zdaj na tem območju graditi. Pri velikih gradbenih površinah se obenem pojavi problem plačila komunalnega prispevka, ki se obračuna na celotno površino parcele. Do zapletov je prišlo tudi pri izvedbi nove parcelacije znotraj prostora ureditvenega načrta (zapolnitev površin znotraj obstoječih stanovanjskih objektov) zaradi obstoječe parcelacijske mreže dejanskih lastnikov.
S spremembami in dopolnitvami želimo uskladiti novo mrežo parcel z obstoječimi parcelnimi mejami prebivalcev Predstrug ter prilagoditi tako obliko stanovanjskih objektov kot tudi velikost gradbenih parcel potrebi ter zmožnostim novograditeljev.
 
1.2. Obrazložitev
Območje obdelave je del poselitvenega območja naselja Predstruge in zajema nepozidane površine v naselju. Območje ureditve je natančno določeno že z odlokom o ZN Predstruge ter delu UrN za stanovanjsko območje Predstruge (Uradni list RS, št. 54/00).
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000, dopolnitev 1996, je del predmetnega območja opredeljeno kot območje, kjer je predvidena širitev naselja I. faza-UrN ter širitev naselja II.faza-ZN, ki je namenjeno pretežno stanovanjski rabi prostora.
2. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN IN UrN PREDSTRUGE
2.1. Naročnik, izdelovalec in koordinator priprave sprememb in dopolnitev ZN in UrN Predstruge
Naročnik sprememb in dopolnitev ZN in UrN je Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje.
Izdelovalec se določi na podlagi neposrednega naročila strokovni organizaciji, ki je v letu 2000 že pripravila odlok o zazidalnem načrtu Predstruge ter delu ureditvenega načrta Predstruge (Uradni list RS, št. 54/00).
Koordinator upravno-strokovnih aktivnosti izdelave ZN in UrN je Občinska uprava občine Dobrepolje, pooblaščeni predstavnik Nevenka Gregorič u.d.i.a.
 
2.2. Pravne podlage in obseg priprave sprememb in dopolnitev ZN in UrN Predstruge
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN in UrN bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02)
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list RS, št. 14/85)
– zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02)
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96)
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99)
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00)
– zakon o vodah (Uradni list RS, št. 38/81, 29/86, 15/91, 52/00)
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97)
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb in naslednji predpisi Občine Dobrepolje:
– odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 34/96)
– odlok o varstvu pitne vode na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 64/00)
– odlok o občinskih cestah v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 84/99).
 
2.3. Veljavna prostorska dokumentacija
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN in UrN se upoštevajo in uporabijo naslednja gradiva:
– zazidalni načrt za stanovanjsko območje Predstruge in del ureditvenega načrta Predstruge, (Uradni list RS, št. 54/2000), Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1996, odlok 352-2/96, (Uradni list RS, št. 11/1998), Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani
– prostorsko ureditveni pogoji za Občino Dobrepolje, odlok 352-1/95, (Uradni list RS, št. 39/98 in 51/02) Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
 
2.4. Strokovne podlage
Za pripravo sprememb in dopolnitev ZN in UrN se uporabi ustrezen topografsko katastrski načrt v ustreznem merilu (1:1000). Navedeni načrt bo predstavljal osnovo za delo.
3. PRIPRAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN IN UrN PREDSTRUGE
3.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev ZN in UrN naselja Predstruge
Na osnovi pripravljenih geodetskih in strokovnih podlag bo izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN in UrN pripravil primerno gradivo za pridobivanje pogojev organov oziroma organizacij, ki morajo pred pričetkom priprave osnutka ZN in UrN podati pogoje, smernice in mnenja za njegovo pripravo.
 
3.2. Nosilci urejanja prostora morajo pred pričetkom izdelave osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ZN in UrN Predstruge podati pogoje za njegovo pripravo
Pred pričetkom priprave osnutka sprememb in dopolnitev ZN in UrN morajo v skladu s 29. členom zakona o urejanju prostora izdati pogoje za njegovo pripravo naslednji organi in organizacije:
1. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
2. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
3. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje,
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Republiška uprava za ceste,
5. Slovenske železnice d.d., Služba za nepremičnine,
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
7. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Grosuplje,
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Republiška vodna uprava, Agencija RS za okolje,
10. Komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Vodovod in kanalizacija,
11. Elektro Ljubljana, d.d. Kočevje,
12. Telekom Slovenija, PE Slovenija,
13. Komunalno podjetje Ljubljana d.d. , Upravljalec lokalnih cest,
14. Cestno podjetje Vzdrževanje, Cestno vzdrževalni sektor Zahod,
15. Geoplin d.o.o. Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega in dela ureditvenega načrta območja naselja Predstruge ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi.
Organi in organizacije iz zgornjega odstavka določijo pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev ZN in UrN pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev zazidalnega in ureditvenega načrta za stanovanjsko območje naselja Predstruge upoštevati pri njegovi pripravi.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega in dela ureditvenega načrta za območje naselja Predstruge morajo organi in organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje) , ki jih mora izdelovalev prostorskega plana upoštevati. Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da nima pogojev oziroma da se s predloženo dokumentacijo soglaša.
 
3.3. Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN in UrN Predstruge
Na osnovi potrjenih strokovnih podlag in pridobljenih pogojev organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa, bo izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN in UrN pripravil osnutek ZN in UrN za stanovanjsko območje naselja Predstruge.
4. SPREJEMANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN IN UrN PREDSTRUGE
4.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ZN in UrN Predstruge
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan Občine Dobrepolje določil osnutek ZN in UrN in sprejel sklep o javni razgrnitvi. Župan bo predložil osnutek ZN in UrN Predstruge v prvo obravnavo Občinskemu svetu občine Dobrepolje.
 
4.2. Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN in UrN Predstruge
V skladu z 31. členom zakona o urejanju prostora bo sklep o javni razgrnitvi osnutka ZN in UrN objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo izvedena tudi javna obravnava razgrnjenega osnutka ZN in UrN na sedežu Občine Dobrepolje. Občani občine bodo o javni obravnavi obveščeni na krajevno primeren način.
 
4.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javne obravnave bo Občinska uprava občine Dobrepolje zbirala in evidentirala vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutko ZN in UrN Predstruge in jih po zaključku javne razgrnitve predala izdelovalcu.
Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opredelitvijo, ali se pripombe upošteva ali ne. O utemeljenosti pripombe bo odločil Občinski svet občine Dobrepolje.
Občinska uprava bo poskrbela, da bodo vsi, ki so dali pripombe in predloge, pa jih Občinski svet občine Dobrepolje ni sprejel, ustrezno seznanjeni z razlogi, zaradi katerih predlogi niso bili
 
4.4. Ponovna javna razgrnitev
Če se predlog sprememb in dopolnitev Zn in UrN na podlagi stališč do pripomb in predlogov tako spremeni, da nove rešitve niso več skladne s prostorskimi izhodišči iz programa priprave, se ga ponovno razgrne in obravnava. Če se v ponovljenem postopku obravnavajo le v prvi javni razgrnitvi in obravnavah predlagane spremembe, je lahko rok za razgrnitev krajši od 30 dni, vendar ne krajši od 7 dni.
 
4.5. Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN in UrN Predstruge
Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave bo izdelovalec osnutek dopolnil v usklajeni predlog ZN in UrN Predstruge.
Predlog bo vseboval enake sestavine kot osnutek s tem, da se bo poleg vsebinskih sprememb zaradi upoštevanja pripomb od osnutka razlikoval še po tem, da bo vključeval še soglasja pristojnih organov in organizacij k ZN in UrN.
 
4.6. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k predlogu sprememb in dopolnitev ZN in UrN
Na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN in UrN bo izdelovalec pridobil soglasja naslednjih pristojnih organov in organizacij:
1. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
2. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
3. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje,
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Republiška uprava za ceste,
5. Slovenske železnice d.d., Služba za nepremičnine,
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
7. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Grosuplje,
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Republiška vodna uprava, Agencija RS za okolje,
10. Komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Vodovod in kanalizacija,
11. Elektro Ljubljana, d.d. Kočevje,
12. Telekom Slovenija, PE Slovenija,
13. Komunalno podjetje Ljubljana d.d., Upravljalec lokalnih cest,
14. Cestno podjetje Vzdrževanje, Cestno vzdrževalni sektor Zahod
16. Geoplin d.o.o. Ljubljana.
V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma organizacij o izdaji soglasja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom soglaša.
 
4.7. Sprejetje odloka o spremembah in dopolnitevah ZN in UrN Predstruge
Župan bo usklajeni predlog poslal v sprejetje Občinskemu svetu občine Dobrepolje. OS sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega ter dela ureditvenega načrta Predstruge, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S sprejetjem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko območje Predstruge ter za del ureditvenega načrta Predstruge preneha veljati odlok o ZN Predstruge ter o delu UrN stanovanjskega območja Predstruge (Uradni list RS, št. 54/00).
5. ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN IN UrN PREDSTRUGE
Sprejem sprememb in dopolnitev ZN in UrN bo pripravljen v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca: se določi na podlagi neposrednega naročila strokovni organizaciji, ki je v letu 2000 že pripravila odlok o zazidalnem načrtu Predstruge ter delu ureditvenega načrta Predstruge (Uradni list RS, št. 54/00)
– izdelava strokovnih podlag
– izdelava gradiva za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka ZN in UrN Predstruge
– pridobivanje pogojev od organov in organizacij: v (do) 30 dneh po oddaji gradiva za pridobivanje pogojev
– izdelava osnutka ZN in UrN
– sklep o javni razgrnitvi osnutka ter predaja osnutka v prvo obravnavo občinskemu svetu
– javna razgrnitev osnutka: (do) 30 dni od začetka veljavnosti objavljenega sklepa o javni razgrnitvi
– javna obravnava: v času javne razgrnitve
– priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav: (do) 30 dni od predaje pripomb
– stališče občinskega sveta do pripomb in predlogov: (do) 30 dni
– izdelava usklajenega predloga ZN in UrN: (do) 30 dni po sprejetju stališč na občinskem svetu
– pridobitev soglasij organov in organizacij: v (do) 30 dneh po prejemu usklajenega predloga ZN in UrN
– sprejem predloga odloka o zazidalnem ter delu ureditvenega načrta stanovanjskega območja naselja Predstruge: v (do) 30 dneh po prejemu gradiva za drugo obravnavo.
6. SREDSTVA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN in URN PREDSTRUGE
Za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu in delu ureditvenega načrta za stanovanjsko območje naselja Predstruge predvidevamo proračunska sredstva, ki se zagotovijo v proračunu občine.
7. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-1/1998
Dobrepolje, dne 29. januarja 2003.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

AAA Zlata odličnost