Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

590. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-B), stran 2111.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. januarja 2003.
Št. 001-22-5/03
Ljubljana, dne 6. februarja 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI (ZZdrS-B)
1. člen
V zakonu o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99 in 67/02) se za 41.c členom doda nov 41.d člen, ki se glasi:
“41.d člen
Zdravnik ima pravico do dnevnega počitka v trajanju nepretrgoma najmanj 12 ur in do tedenskega počitka v trajanju nepretrgoma najmanj 24 ur.
Če je to potrebno zaradi zagotavljanja zdravstvenega varstva v dogovorjenem obsegu, se lahko minimalno trajanje dnevnega in tedenskega počitka zagotavlja kot povprečje v obdobju dveh mesecev.
Zaradi zagotavljanja dežurstva lahko zdravnikov delovni čas traja nepretrgoma največ 32 ur, od tega lahko traja delo v okviru polnega delovnega časa največ 10 ur v enem delovnem dnevu, v dveh zaporednih delovnih dneh pa največ 16 ur. Za delovni čas, ki nepretrgoma traja več kot 16 ur, je potrebno soglasje zdravnika.”
2. člen
V 45.a členu se črta drugi stavek.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 501-01/96-3/18
Ljubljana, dne 29. januarja 2003.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost