Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

598. Navodilo o poročanju izvršitelja, stran 2132.

Na podlagi drugega odstavka 297.c člena zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 11/01 in 75/02) izdaja minister za pravosodje
N A V O D I L O
o poročanju izvršitelja
Letno poročilo o poslovanju izvršitelja
1. člen
(1) Izvršitelj izdela letno poročilo o svojem poslovanju za preteklo koledarsko leto (v nadaljnjem besedilu: poročilo) v skladu s tem navodilom.
(2) Izvršitelj mora poročilo posredovati predsedniku okrajnega sodišča, na območju katerega ima sedež, ministru, pristojnemu za pravosodje in zbornici izvršiteljev najkasneje do 15. januarja za preteklo koledarsko leto.
Namen poročanja izvršiteljev
2. člen
(1) Poročilo je podlaga za statistično in vsebinsko spremljanje stanja na področju izvrševanja sodnih odločb in drugih izvršilnih naslovov.
(2) Poročilo služi tudi kot podlaga za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršitelja in za oceno dela izvršitelja, ki jo minister, pristojen za pravosodje, izdela vsako četrto leto.
Vsebina poročila
3. člen
Poročilo mora vsebovati naslednje podatke, vezane na preteklo koledarsko leto: statistični podatki, struktura števila zadev in finančna sredstva.
Statistični podatki
4. člen
Statistični podatki se vodijo posebej za vsako sodišče oziroma drug organ, ki lahko v skladu z zakonom pooblasti izvršitelja za opravo posameznih dejanj izvršbe ali zavarovanja, in morajo obsegati:
– število nerešenih prenesenih zadev iz preteklih koledarskih let;
– število v delo prejetih izvršilnih zadev in zadev zavarovanja;
– skupno število zadev v delu;
– skupno število rešenih zadev;
– število rešenih zadev od števila prenesenih zadev iz preteklih koledarskih let;
– število rešenih zadev od števila na novo sprejetih zadev;
– število ob koncu leta nerešenih zadev.
Struktura števila zadev
5. člen
Izvršitelj mora v poročilu natančno navesti strukturo posameznih dejanj izvršbe in zavarovanja po določbah pravilnika, ki ureja opravljanje službe izvršitelja.
Finančna sredstva
6. člen
Izvršitelj mora v poročilu navesti naslednje podatke, ki se nanašajo na finančna sredstva:
– letni pregled vplačanih varščin, plačil za delo in povrnitev stroškov izvršiteljev v zadevah sodne izvršbe;
– letni pregled vloženih zahtev za odločanje sodišča o višini varščine in obračunu za delo in stroške izvršitelja;
– letni pregled v postopku sodne izvršbe izterjanih denarnih sredstev.
Obrazec
7. člen
(1) Podatki iz 4., 5. in 6. člena so podrobneje določeni in se posredujejo na obrazcu letnega poročila izvršitelja (obrazec LP IZV), ki je sestavni del tega navodila in je objavljen skupaj z njim.
(2) Izpolnjeni obrazec iz prejšnjega odstavka se lahko posreduje tudi v elektronski obliki.
Poročilo za koledarsko leto 2002
8. člen
Izvršitelj izdela poročilo za koledarsko leto 2002 v skladu s tem navodilom najkasneje v dveh mesecih po njegovi uveljavitvi.
Uveljavitev navodila
9. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-10-7/2002
Ljubljana, dne 28. januarja 2003.
Minister
za pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.

AAA Zlata odličnost