Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

593. Pravilnik o zemljiškem pismu, stran 2121.

Na podlagi 192. do 200. člena stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02) in drugega odstavka 11. člena zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o zemljiškem pismu
Predmet pravilnika
1. člen
Ta pravilnik določa:
– vrste zemljiškega pisma,
– postopek vknjižbe zemljiškega dolga,
– postopek izdaje zemljiškega pisma,
– vsebino zemljiškega pisma,
– obliko zemljiškega pisma,
– način vodenja evidence izdanih zemljiških pisem in
– razveljavitev zemljiškega pisma zaradi izbrisa zemljiškega dolga.
Vrsti zemljiškega pisma
2. člen
Glede na ustanovitelja zemljiškega dolga (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ureja ta pravilnik:
– zemljiško pismo, izstavljeno lastniku nepremičnine, in
– zemljiško pismo, izstavljeno hipotekarnemu upniku zaradi spremembe hipoteke v zemljiški dolg.
Predlog za vknjižbo zemljiškega dolga
3. člen
(1) Šteje se, da predlog za vknjižbo zemljiškega dolga v zemljiško knjigo vsebuje tudi predlog zemljiškoknjižnemu sodišču za izstavitev zemljiškega pisma.
(2) Predlogu za vknjižbo zemljiškega dolga mora biti priložen odpravek notarskega zapisa o enostranskem pravnem poslu o ustanovitvi zemljiškega dolga, sestavljen za vpis v zemljiško knjigo.
(3) Če je ustanovitelj hipotekarni upnik, mora biti predlogu za vknjižbo zemljiškega dolga priložen odpravek notarskega zapisa o enostranskem pravnem poslu o spremembi hipoteke v zemljiški dolg, sestavljen za vpis v zemljiško knjigo ter listina o soglasju, na kateri je lastnikov podpis overjen. Soglasje je lahko vsebovano tudi v pravnem poslu o spremembi hipoteke v zemljiški dolg.
Vknjižba zemljiškega dolga
4. člen
(1) Izrek sklepa o dovolitvi vknjižbe zemljiškega dolga mora o zemljiškem pismu, ki se izstavi, obsegati podatke iz 2. do 6. točke prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
(2) Zemljiški dolg se vknjiži v korist vsakokratnega upravičenega imetnika zemljiškega pisma.
Izstavitev zemljiškega pisma
5. člen
(1) Zemljiško pismo izstavi tisto zemljiškoknjižno sodišče, ki je odločilo o dovolitvi vknjižbe zemljiškega dolga.
(2) Če se skupna hipoteka spreminja v zemljiški dolg, izstavi zemljiško pismo tisto zemljiškoknjižno sodišče, na območju katerega je glavna nepremičnina.
(3) Zemljiškoknjižno sodišče izstavi zemljiško pismo po pravnomočnosti sklepa o dovolitvi vknjižbe zemljiškega dolga v zemljiško knjigo.
Izročitev zemljiškega pisma ustanovitelju
6. člen
(1) S sklepom o dovolitvi vknjižbe zemljiškega dolga sodišče tudi pozove ustanovitelja, da po pravnomočnosti sklepa v prostorih sodišča prevzame zemljiško pismo.
(2) Če je ustanovitelj fizična oseba, lahko zemljiško pismo prevzame osebno ali prek pooblaščenca, ki se izkaže s pisnim pooblastilom, na katerem je podpis ustanovitelja overjen.
(3) Če je ustanovitelj pravna oseba, lahko zemljiško pismo prevzame njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, ki se izkaže s pooblastilom, na katerem je podpis zakonitega zastopnika ustanovitelja overjen.
(4) Prevzemnik zemljiškega pisma se mora sodišču izkazati z osebnim dokumentom, ki je namenjen izkazovanju njegove istovetnosti (na primer osebna izkaznica oziroma potni list).
Vsebina zemljiškega pisma
7. člen
(1) Sprednja stran zemljiškega pisma mora obsegati:
1. označbo, da gre za zemljiško pismo,
2. podatke o prvem imetniku zemljiškega pisma (ustanovitelju zemljiškega dolga) in navedbo, da se zemljiško pismo prenaša po odredbi vsakokratnega zakonitega imetnika,
3. identifikacijski znak nepremičnine, ki je obremenjena z zemljiškim dolgom, v zvezi s katerim se izstavlja zemljiško pismo,
4. denarni znesek zemljiškega pisma, valuto, v kateri je denarni znesek izražen, in če je višina denarnega zneska določena z valutno klavzulo tudi opis vsebine valutne klavzule,
5. navedbo, da ima zakoniti imetnik zemljiškega pisma pravico zahtevati od vsakokratnega lastnika nepremičnine poplačilo denarnega zneska, na katerega se glasi zemljiško pismo, iz vrednosti tako obremenjene nepremičnine,
6. navedbo, da je zemljiško pismo izvršilni naslov za poplačilo denarnega zneska, na katerega se glasi,
7. številko zemljiškega pisma, ki je enaka zaporedni številki vpisa zemljiškega pisma v evidenco iz 10. člena tega pravilnika,
8. označbo zemljiškoknjižnega sodišča, ki ga izstavlja, ter datum in opravilno številko sklepa o dovolitvi vknjižbe zemljiškega dolga,
9. datum izstavitve zemljiškega pisma,
10. pečat zemljiškoknjižnega sodišča in podpis zemljiškoknjižnega sodnika.
(2) Kot prvi imetnik zemljiškega pisma se navede ustanovitelj zemljiškega dolga.
(3) Na zadnji strani zemljiškega pisma je prostor za indosamente.
Obrazec zemljiškega pisma
8. člen
Zemljiško pismo se izstavi na obrazcu zemljiškega pisma, ki je priloga tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
Tisk obrazcev
9. člen
(1) Obrazec iz prejšnjega člena v izmeri 210 x 297 mm je tiskan na posebnem papirju, z vgrajenimi varnostnimi in zaščitnimi elementi. Na obeh straneh obrazca je vodni znak grba Republike Slovenije in obroba v barvah slovenske zastave.
(2) Obrazce zemljiških pisem za vsa zemljiškoknjižna sodišča izdeluje in tiska oseba, ki jo izbere in pooblasti minister, pristojen za pravosodje.
(3) Zemljiškoknjižna sodišča morajo obrazce zemljiških pisem naročati pri osebi iz prejšnjega odstavka pod pogoji, določenimi v pogodbi, ki jo s to osebo sklene minister, pristojen za pravosodje.
(4) S pogodbo se določijo natančnejše tehnične in oblikovne zahteve za tiskanje obrazcev.
Evidenca
10. člen
(1) Zemljiškoknjižno sodišče vodi evidenco o izstavljenih zemljiških pismih.
(2) V evidenco se vpiše:
1. zaporedna številka vpisa zemljiškega pisma v evidenco,
2. datum in opravilna številka sklepa o dovolitvi vknjižbe zemljiškega dolga, ki je podlaga za izstavitev zemljiškega pisma, ter datum izstavitve zemljiškega pisma,
3. datum in opravilna številka sklepa o dovolitvi vknjižbe izbrisa zemljiškega dolga, ki je podlaga za razveljavitev zemljiškega pisma, in datum razveljavitve zemljiškega pisma.
(3) Kopija izstavljenega zemljiškega pisma se vloži v zbirko listin zemljiške knjige skupaj z listinami, ki se vložijo v zvezi z dovolitvijo vknjižbe zemljiškega dolga.
Razveljavitev zemljiškega pisma zaradi izbrisa zemljiškega dolga
11. člen
(1) Predlogu za izbris zemljiškega dolga mora predlagatelj predložiti tudi izvirnik zemljiškega pisma.
(2) S sklepom o dovolitvi vknjižbe izbrisa zemljiškega dolga zemljiškoknjižno sodišče tudi razveljavi zemljiško pismo.
(2) Zemljiškoknjižno sodišče po pravnomočnosti sklepa, s katerim dovoli izbris zemljiškega dolga, na zemljiško pismo odtisne pečat z napisom “RAZVELJAVLJENO“ s podatki o opravilni številki in datumu sklepa o dovolitvi vknjižbe izbrisa zemljiškega dolga.
(3) Razveljavljeno zemljiško pismo se vloži v zbirko listin zemljiške knjige skupaj z listinami, ki se vložijo v zvezi z dovolitvijo vknjižbe izbrisa zemljiškega dolga.
Končna določba
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-29-3/02
Ljubljana, dne 27. januarja 2003.
Minister
za pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.

AAA Zlata odličnost