Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

597. Pravilnik o programu, pogojih in načinu opravljanja dodatnega izpita za izvršitelja, stran 2130.

Na podlagi drugega odstavka 116. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/02) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o programu, pogojih in načinu opravljanja dodatnega izpita za izvršitelja
Vsebina
1. člen
Ta pravilnik podrobneje ureja program, pogoje in način opravljanja dodatnega izpita za izvršitelje, ki so bili imenovani do 21. 9. 2002 in nimajo v Republiki Sloveniji pridobljenega strokovnega naslova univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirane v tujini pridobljene diplome pravne fakultete.
Program dodatnega izpita
2. člen
(1) Dodatni izpit obsega preverjanje znanj iz naslednjih področij:
1. Ustavna ureditev, državni organi, sodišča in drugi pravosodni organi:
– temeljne človekove pravice in svoboščine;
– ustavna ureditev sodstva in pravosodja;
– organizacija sodišč in pravosodja;
– temeljna načela in pojmi ter osnove poteka sodnih postopkov in upravnega postopka.
2. Izvršilni postopek:
– temeljna načela izvršilnega in pravdnega postopka;
– potek izvršilnega postopka in postopka zavarovanja;
– pristojnosti, pravice in obveznosti sodišča, izvršitelja, strank, udeležencev in drugih oseb v postopku;
– izvršilna sredstva in predmeti izvršbe za izterjavo denarne terjatve in za uveljavitev nedenarne terjatve;
– stroški izvršilnega postopka, varščina in obračun plačila za delo in stroškov izvršitelja;
– poslovanje izvršitelja (splošno, vročanje, pooblastila, poslovanje s sodnimi pologi, poročanje in evidence izvršitelja, nadzor).
3. Materialni predpisi, ki urejajo:
– statusno-pravna ureditev upnikov in dolžnikov;
– stvarno-pravna razmerja v izvršilnem postopku in postopku zavarovanja;
– obligacijska razmerja v izvršilnem postopku in postopku zavarovanja;
– poslovni deleži, delnice in vrednostni papirji;
– davčna ureditev in davčne obveznosti.
(2) Ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izdela podrobnejši program priprave na dodatni izpit in seznam potrebne literature.
(3) Program in seznam iz prejšnjega odstavka sta na vpogled na sedežu ministrstva in pri Zbornici izvršiteljev ter se objavita na njunih spletnih straneh.
Izpitna komisija
3. člen
(1) Izvršitelj opravlja dodatni izpit pred tričlansko izpitno komisijo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov.
(2) Člane izpitne komisije in zapisnikarja imenuje minister, pristojen za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister).
(3) Sestavo izpitne komisije, dan, uro in kraj opravljanja dodatnega izpita določi minister.
(4) Člani izpitne komisije morajo imeti najmanj VII. stopnjo izobrazbe pravne smeri in opravljen pravniški državni izpit. Zapisnikar mora imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe.
(5) Predsedniku in članom izpitne komisije ter zapisnikarju pripada povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji, nagrada pa le, če se dodatni izpiti izvajajo izven rednega delovnega časa. Višina nagrade se izplača v skladu s predpisi, ki veljajo za pravniški državni izpit.
Funkcija predsednika izpitne komisije in zapisnikarja
4. člen
(1) Predsednik izpitne komisije je dolžan skrbeti za pravilnost poteka dodatnega izpita.
(2) Zapisnikar vodi zapisnik o poteku dodatnega izpita in opravlja druge administrativno-tehnične naloge za izpitno komisijo.
Prijava k dodatnemu izpitu
5. člen
Izvršitelj iz 1. člena tega pravilnika, ki želi opravljati dodatni izpit, pošlje prijavo ministrstvu najkasneje do 30. 6. 2003.
Odločba o opravljanju dodatnega izpita
6. člen
(1) Minister ugotovi, ali izvršitelj izpolnjuje pogoje za opravljanje dodatnega izpita. O tem izda odločbo, ki jo pošlje izvršitelju najkasneje v 15 dneh po prejetju njegove prijave.
(2) V odločbi, s katero se dovoli pristop k dodatnemu izpitu, se določi dan, ura in kraj opravljanja dodatnega izpita ter sestava izpitne komisije. Odločba se pošlje izvršitelju najmanj 15 dni pred dnem, določenim za dodatni izpit.
Sestava dodatnega izpita
7. člen
(1) Dodatni izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
(2) Izvršitelj opravlja najprej pisni del dodatnega izpita.
(3) Uspešno opravljen pisni del dodatnega izpita je pogoj za pristop k ustnemu delu dodatnega izpita.
(4) Izvršitelj ima za izdelavo pisne naloge na razpolago največ tri šolske ure.
(5) Pisni del dodatnega izpita obsega izdelavo naloge v zvezi z novostmi na področju izvršilnega postopka, ki jo pripravi predsednik izpitne komisije v skladu s programom, določenim s tem pravilnikom.
Ustni del dodatnega izpita
8. člen
(1) Pri ustnem delu dodatnega izpita izvršitelj odgovarja na vprašanja, ki jih postavljajo izpraševalci po programu, določenem v tem pravilniku, ter na vprašanja v zvezi s pisno nalogo. Ustni del dodatnega izpita traja največ tri šolske ure.
(2) Ustni del dodatnega izpita opravlja izvršitelj najkasneje v treh dneh po opravljenem pisnem delu izpita.
Pisni del dodatnega izpita
9. člen
Pri pisni nalogi, ki obsega praktično nalogo, lahko izvršitelj uporablja zakone, podzakonske akte ter drugo strokovno literaturo.
Uspeh na pisnem delu dodatnega izpita
10. člen
Pisno nalogo oceni izpitna komisija na obrazložen predlog predsednika izpitne komisije, ki je nalogo pregledal, z opisnima ocenama “uspešno“ ali “neuspešno“.
Uspeh dodatnega izpita
11. člen
(1) Uspeh izvršitelja ocenjuje izpitna komisija tako, da po ločenih opisnih ocenah iz vsakega dela dodatnega izpita ugotovi enotno oceno “dodatni izpit je opravil(a)“ ali “dodatnega izpita ni opravil(a)“.
(2) Rezultat dodatnega izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije, zapisnikarja in izvršitelja, takoj po končanem celotnem izpitu.
Potrdilo o opravljenem dodatnem izpitu
12. člen
(1) Izvršitelju, ki je dodatni izpit opravil, se izda potrdilo o opravljenem dodatnem izpitu. V potrdilu se navede, da je izvršitelj opravil dodatni izpit v skladu s tem pravilnikom.
(2) Potrdilo podpišeta minister in predsednik izpitne komisije.
(3) Potrdilo o opravljenem dodatnem izpitu se izda v dveh izvodih, od katerih prejme enega izvršitelj, drugi pa ostane v spisu ministrstva.
Ponavljanje dodatnega izpita
13. člen
Izvršitelj, ki dodatnega izpita ni opravil, ga sme ponoviti le enkrat v roku, ki ga določi izpitna komisija in ne sme biti krajši od petnajstih dni niti daljši od enega meseca. Izvršitelj, ki je uspešno opravil pisni del dodatnega izpita, le-tega ne ponavlja.
Odstop od dodatnega izpita
14. člen
(1) Če izvršitelj določenega dne ne pristopi k opravljanju ali ponovitvi dodatnega izpita ali če odstopi, ko je že začel opravljati dodatni izpit, se šteje, da dodatnega izpita ni opravil.
(2) Izvršitelj, ki iz opravičenih razlogov ne pristopi k opravljanju ali ponovitvi dodatnega izpita, ministrstvo na njegov predlog določi nov rok za opravljanje dodatnega izpita pred izpitno komisijo v enaki sestavi, vendar najkasneje do 21. 9. 2003.
(3) Predlog mora biti vložen pisno najmanj tri dni pred izpitnim rokom, če ga iz posebej utemeljenih razlogov v tem roku ni mogoče vložiti, pa takoj, ko razlogi prenehajo.
Zapisnik o dodatnem izpitu
15. člen
(1) O poteku dodatnega izpita se za vsakega izvršitelja posebej vodi zapisnik, ki mora vsebovati ime in priimek ter naslov izvršitelja, zaposlitev izvršitelja, sestavo komisije, datum dodatnega izpita, vprašanja ustnega dela dodatnega izpita, ločeni oceni pisnega in ustnega dela ter skupno oceno.
(2) Pisna naloga je priloga zapisnika.
(3) Zapisnik podpišejo predsednik izpitne komisije, člani izpitne komisije in zapisnikar.
Stroški dodatnega izpita
16. člen
Izvršitelj na podlagi izstavljenega računa plača stroške dodatnega izpita skladno s cenikom, ki ga določi minister. Izvršitelj mora pred pristopom k dodatnemu izpitu predložiti dokazilo o plačilu.
Spis o izvršitelju
17. člen
Za vsakega izvršitelja se vodi spis, ki vsebuje odločbo iz 6. člena tega pravilnika, zapisnik o dodatnem izpitu, potrdilo o opravljenem dodatnem izpitu in ostale podatke, ki se nanašajo na posameznega izvršitelja.
Evidenca o opravljanju izpitov
18. člen
Ministrstvo vodi evidenco dodatnih izpitov za izvršitelje, ki vsebuje:
– zaporedno številko,
– priimek in ime izvršitelja,
– datum in kraj rojstva,
– datum imenovanja izvršitelja,
– številko spisa izvršitelja,
– stopnjo izobrazbe,
– datum opravljanja dodatnega izpita,
– uspeh dodatnega izpita.
Uveljavitev pravilnika
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-10-10/2002
Ljubljana, dne 28. januarja 2003.
Minister
za pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.

AAA Zlata odličnost