Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

591. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 120 milijonov evrov, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za financiranje projekta slovenskih avtocest/V (ZPDEIBA5), stran 2112.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 120 milijonov evrov, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za financiranje projekta slovenskih avtocest/V (ZPDEIBA5)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 120 milijonov evrov, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za financiranje projekta slovenskih avtocest/V (ZPDEIBA5), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. januarja 2003.
Št. 001-22-6/03
Ljubljana, dne 6. februarja 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA V ZNESKU 120 MILIJONOV EVROV, KI GA NAJAME DARS D. D. PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA SLOVENSKIH AVTOCEST/V (ZPDEIBA5)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS) iz naslova kredita, ki ga DARS najame pri Evropski investicijski banki (v nadaljnjem besedilu: EIB) za projekt slovenskih avtocest/V – za graditev avtocestnih odsekov Bič-Trebnje-Hrastje (etapa: Bič-Korenitka), Kronovo-Smednik, Šentvid-Koseze in Smednik-Krška vas, v znesku 120 milijonov evrov glavnice, s pripadajočimi obrestmi in stroški kredita, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izpolnitve poroštvene obveznosti, pod naslednjimi pogoji:
– rok črpanja kredita je do 15. decembra 2007;
– valuta črpanja je evro ali valute držav članic Evropske investicijske banke, ki niso udeležene v tretji fazi EMU ali katerakoli valuta, s katero se trguje na glavnih mednarodnih denarnih trgih;
– odplačilo kredita v 40 polletnih obrokih (15. 6. in 15. 12. vsako leto), začenši s 15. decembrom 2007 in plačilom zadnjega obroka glavnice 15. decembra 2027;
– petletni moratorij na odplačilo glavnice;
– valuta odplačila glavnice je enaka valuti črpanja posamezne tranše;
– višino obrestne mere določi EIB glede na izbrano valuto in vrsto izbrane obrestne mere črpanja, in sicer je lahko izbrana obrestna mera spremenljiva (variabilna), stalna (fiksna) ali popravljiva (t.j. fiksna obrestna mera, ki se v času odplačevanja kredita večkrat spremeni oziroma prilagodi);
– kreditojemalec se za vrsto obrestne mere odloča ob vsaki črpani tranši posebej;
– obresti s spremenljivo obrestno mero so plačljive četrtletno (vsakega 15. 3., 15. 6., 15. 9., 15. 12.), s stalno in popravljivo obrestno mero polletno (vsakega 15. 6. in 15. 12.);
– plačilo obresti se izvrši v istih valutah kot plačilo glavnice;
– zamudne obresti se izračunajo na podlagi formule, in sicer se uporabi višja obrestna mera, in sicer od (i) vsote pogodbenih obresti za posamezno tranšo in marže v višini 0,25 odstotnih točk letno in (ii) obrestne mere za enomesečne medbančne depozite na trgu medbančnih posojil povečane za 2 odstotni točki; zamudne obresti se obračunajo na že zapadli in še neodplačani znesek kredita od v pogodbi določenega dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila dolgovanega zneska kredita;
– če kreditojemalec v soglasju z EIB po že danem zahtevku za črpanje le-tega delno ali v celoti spremeni, je dolžan plačati EIB nadomestilo, ki znaša 1% letno, obračunano za obdobje od v zahtevku določenega datuma predvidenega črpanja do dejanskega datuma črpanja;
– če je kredit razveljavljen zaradi predčasnega odplačila v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani kreditojemalca, je kreditojemalec dolžan plačati nadomestilo od razveljavljenega zneska obroka, za katerega je že bilo izdano obvestilo o izplačilu s strani EIB, v višini 0,75% letno od odpovedanega zneska, obračunano za obdobje od datuma, navedenega v obvestilu o izplačilu, do datuma razveljavitve;
– nadomestilo za nepravočasno razveljavitev odobrenega črpanja dela kredita se določi v pavšalnem znesku, ki je enak polovici obrestne mere, ki bi sicer veljala za ta del kredita;
– razpise za material in dela, ki se financirajo s sredstvi kredita EIB je kreditojemalec dolžan razpisati na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod enakimi pogoji za udeležence iz vseh držav v skladu s postopki Evropske unije.
Črpanje sredstev po tej pogodbi mora biti v skladu s kvoto zadolževanja DARS za posamezno proračunsko leto.
V primeru, ko DARS iz kateregakoli vzroka ne bi poravnavala svojih dospelih obveznosti po kreditni pogodbi iz prejšnjega odstavka, bi Republika Slovenija na prvi poziv Evropske investicijske banke plačala te obveznosti namesto DARS.
2. člen
Poroštveno pogodbo z EIB podpiše v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance.
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega.
3. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije v primeru iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
V primeru, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto DARS, pridobi Republika Slovenija v razmerju do DARS pravico do regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
4. člen
V roku 60 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona skleneta ministrstvo, pristojno za finance, in DARS pogodbo o načinu zavarovanja jamstva Republike Slovenije. S pogodbo podrobneje uredita vire za vračilo zneskov plačanih iz naslova jamstva, instrumente zavarovanja ter način urejanja odnosov v primeru statusnih sprememb DARS.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 440-03/03-117/1
Ljubljana, dne 29. januarja 2003.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost