Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

636. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za HE Boštanj, stran 2216.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03; v nadaljnjem besedilu: ZureP-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za HE Boštanj
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA
Lokacijski načrt za HE Boštanj je bil sprejet z odlokom l. 1990 (Uradni list RS, št. 19/90). Dvanajst let kasneje so se v spremenjenih okoliščinah izvedbe tega projekta pojavile nekatere nove, bolj sodobne in tehnološko sprejemljivejše rešitve, ki so kot rezultat racionalizacije, uporabe novih tehnologij, spremenjenih predpisov in prilagajanja novim razmeram v prostoru, načeloma sprejemljive. Ne glede na njihovo sprejemljivost pa je bilo ugotovljeno, da rešitve, ki jih investitor predstavlja v novelirani projektni dokumentaciji (za jezovno zgradbo), predstavljajo manjša odstopanja od veljavnega lokacijskega načrta, saj je ta v vsebini določb preveč podroben, hkrati pa ne vsebuje posebnih določb o tolerancah (razen za objekte jezovne zgradbe, stikališča, transformatorja in priključka na zbiralni daljnovod), ki bi taka odstopanja dopuščala.
Ker lokacijski načrt predstavlja edino veljavno urbanistično podlago za izdajo gradbenega dovoljenja, je pridobitev dovoljenja za gradnjo načrtovanih objektov (po novelirani projektni dokumentaciji) možna le na podlagi spremenjenega in dopolnjenega lokacijskega načrta, ki bo omogočal odstopanja v okviru predlaganih novih rešitev, t.j. z dopolnitvijo odloka o lokacijskem načrtu s členom o tolerancah. Vsebina tega člena omogoča, da so pri izvedbi lokacijskega načrta dopustna odstopanja od tistih njegovih rešitev in faznosti izgradnje, ki so se v postopku projektiranja izkazale za bolj racionalne in primernejše s tehnološkega (hidroenergetskega), vodnogospodarskega, oblikovalskega, prometno- tehničnega in okoljevarstvenega vidika.
Minister, pristojen za okolje, prostor in energijo je podal pobudo za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za HE Boštanj, z dopisom št. 350-07-5/00, z dne 7. 2. 2003. Predlagal je, naj sprememba in dopolnitev, določena v tem programu priprave, poteka po skrajšanem postopku, tako kot to določa 34. člen ZureP-1.
Pobuda ministra za okolje, prostor in energijo za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta je dokumentirana z naslednjimi gradivi:
– ”Analiza skladnosti PGD za jezovno zgradbo z LN HE Boštanj” (izdelala: Savaprojekt, d.d.) in IBE, d.d.; januar 2003) (Priloga 1);
– Mnenje o sprejemljivosti do sedaj znanih odstopanj med nekaterimi novimi rešitvami iz PGD in veljavnim LN za HE Boštanj (mnenje MOP UPP, št. 352-11-35/00, z dne 4. 2. 2003) (Priloga 2);
– predlog vsebine člena o tolerancah, ki bo dodan k odloku in je predmet predlaganih sprememb in dopolnitev veljavnega LN (MOP – Urad za energetiko) (Priloga 3).
Pobuda ministra za okolje, prostor in energijo za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta je obrazložena in utemeljena z naslednjimi planskimi dokumenti in predpisi:
– zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/00 in 42/02);
– prostorske sestavine dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96 in 11/99 – kartografski del in 4/03) in prostorske sestavine družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96 in 11/99 – kartografski del in 4/03);
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS, št. 20/94, 102/00) in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Sevnica za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS, št. 20/94, 102/00);
– koncesijska pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (8. 7. 2002) s prilogama.
II. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA
Predmet priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je sprememba in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Boštanj s členom, katerega vsebina se nanaša na tolerance in se glasi:
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju tehnoloških (hidroenergetskih), vodnogospodarskih, prometnih, hidroloških, inženirskogeoloških, geomehanskih, seizmičnih in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč, najdejo tehnološke rešitve in faznost izgradnje, ki so racionalnejše in primernejše s tehnološkega (hidroenergetskega), vodnogospodarskega, oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo. Investitor mora z odstopanji predhodno seznaniti pristojno občino.
III. UTEMELJITEV SKRAJŠANEGA POSTOPKA
Sprememba in dopolnitev lokacijskega načrta, določena v tem programu priprave, se izvede po skrajšanem postopku, v skladu z določbami 34. člena ZureP-1.
Po določbah 2. točke 34. člena ZureP-1 se skrajšani postopek lahko uporabi tudi v primeru sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta, če se te nanašajo na prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
Po določbah 3. točke istega člena, se v primeru skrajšanega postopka ne uporabljajo določbe 6. in 8. točke prvega odstavka 27. člena ZureP-1, določbe prvega odstavka 29. člena ZureP-1, ki se nanašajo na roke in prostorsko konferenco iz 28. člena ZureP-1, določbe 30. člena in določbe prvih odstavkov 31. in 33. člena ZureP-1.
Pobudi za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za HE Boštanj je bilo priloženo gradivo “Analiza skladnosti PGD za jezovno zgradbo z LN HE Boštanj” (izdelala: Savaprojekt, d.d. in IBE, d.d.; januar 2003). V analizi so bili podrobneje primerjani samo tisti elementi PGD z elementi LN, ki so predmet izdaje dovoljenja za gradnjo jezovne zgradbe. Ti so: strojnica, stikališče, transformator, prelivna polja, krilni zidovi, natočna in iztočna rampa, ploščad desni breg, kanalizacija, vodovod in priključna zgradba levi breg.
V analizi so podani opisi in razlogi sprememb, do katerih je prišlo pri izdelavi PGD. Te spremembe so opredeljene kot minimalne in so utemeljene kot posledica razvoja tehnologije izgradnje HE in izkušenj pri obratovanju podobne HE Vrhovo. Iz utemeljitve skladnosti in sprejemljivosti predstavljenih odstopanj med PGD za jezovno zgradbo in LN za HE Boštanj, izhaja, da nove rešitve, ki so rezultat racionalizacije, uporabe novih tehnologij, spremenjenih predpisov in prilagajanja novim razmeram v prostoru, pomenijo neskladje z lokacijskim načrtom, so pa po svoji vsebini ta odstopanja minimalna in sprejemljiva, saj ne vplivajo na poslabšanje prostorskih in okoljskih pogojev.
Iz pobudi priloženega mnenja in ocene MOP UPP o “Analizi skladnosti PGD za jezovno zgradbo z LN HE Boštanj” je razvidno, da nove predlagane rešitve predstavljajo neskladja z lokacijskim načrtom, je pa utemeljitev teh neskladij ustrezna, odstopanja pa so po obsegu manjša in po vsebini sprejemljiva,. Ta odstopanja bi bilo smiselno obravnavati v okviru toleranc, ki pa jih lokacijski načrt (razen na že navedenih mestih) ne vsebuje. V mnenju je tudi ugotovljeno, da predlagane nove rešitve ne pomenijo odstopanj, ki bi bila v nasprotju z javnimi interesi, razen na dveh mestih (ploščad desni in levi breg), kjer nove predlagane rešitve v PGD ne zagotavljajo javne dostopnosti jezovne zgradbe in razgledne ploščadi, kar je sicer predvideno z veljavnim LN; v smislu zagotavljanja javne koristi (javnega dostopa) bo PGD v tem delu ustrezno dopolnjen oziroma korigiran.
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA V POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova ulica 33, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Urad glavnega inšpektorja, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za upravljanje z vodami, Vojkova cesta 1b, Ljubljana;
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b, Ljubljana;
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za ohranjanje narave, Vojkova cesta 1b, Ljubljana;
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko;
8. Zavod RS za varstvo narave, Zeljarska ulica 1, Ljubljana;
9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana;
10. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana;
11. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana;
12. Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet, Kopitarjeva ulica 5, Maribor;
13. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana;
14. Ministrstvo za informacijsko družbo, Langusova 4, Ljubljana;
15. Občina Sevnica in njene javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska 21 (MOP UPP).
Pobudnik posega v prostor je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko.
Investitor posega v prostor je Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. Ljubljana, Cesta v Mestni log 88a, Ljubljana (v nadaljevanju: investitor), ki je tudi naročnik vseh gradiv in sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.
V. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
Pri pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednja predhodno izdelana gradiva:
– Analizo skladnosti PGD za jezovno zgradbo z LN HE Boštanj (izdelala: Savaprojekt, d.d. in IBE, d.d.; januar 2003),
– Mnenje o sprejemljivosti do sedaj znanih odstopanj med nekaterimi novimi rešitvami iz PGD in veljavnim LN za HE Boštanj (mnenje MOP UPP, št. 352-11-35/00, z dne 4. 2. 2003).
VI. ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA
Pridobitev smernic za načrtovanje
MOP UPP takoj pripravi gradivo – delovni osnutek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta – in pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora, določenih v IV. točki tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 15 dneh po prejemu vloge.
MOP UPP izdela analizo smernic, s predlogi za njihovo upoštevanje ter skupaj s pobudnikom in investitorjem potrdijo usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve, najkasneje v 5 dneh po pretečenem roku za pridobitev smernic.
Izdelava strokovnih podlag in predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
MOP UPP izdela predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta najkasneje v 7 dneh po pretečenem roku za pridobitev smernic. V tem času MOP UPP v sodelovanju s podbudnikom in investitorjem z izdelanim predlogom sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta seznani tudi Občino Sevnica.
Javna razgrnitev in javne obravnave
Minister pristojen za prostor s sklepom odredi javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta na ministrstvu za okolje, prostor in energijo ter na Občini Sevnica. Javna razgrnitev traja 15 dni.
MOP UPP istočasno obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način.
MOP UPP v sodelovanju s pobudnikom in investitorjem v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v Občini Sevnica.
MOP UPP v sodelovanju s pobudnikom, investitorjem in Občino Sevnica v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
MOP UPP v sodelovanju s pobudnikom in investitorjem prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja, v roku 7 dni po končani javni razgrnitvi.
Minister pristojen za prostor in energijo s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
MOP UPP v sodelovanju s pobudnikom in investitorjem seznani Občino Sevnica z odločitvijo o upoštevanju pripomb in predlogov, takoj po ministrovem sklepu.
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta
MOP UPP izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 3 dneh po prejemu sklepa ministra o upoštevanju pripomb in predlogov in pozove nosilce urejanja prostora, določene v IV. točki tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 15 dneh po prejemu vloge.
MOP UPP izdela usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta v 3 dneh po izteku roka za pridobitev mnenj in ga dostavi ministru za okolje, prostor in energijo, pripravljenega za sprejem.
Sprejem lokacijskega načrta
Minister pristojen za prostor in energijo posreduje usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Vladi RS v sprejem. Sestavni del gradiva so tudi stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
Vlada RS obravnava spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta ter uredbo takoj po sprejetju objavi v Uradnem listu RS.
VII. OBVEZNOSTI FINANCIRANJA IZDELAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA
Investitor zagotovi vsa sredstva za morebitne stroške izdelave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.
Št. 352-11-35/00
Ljubljana, dne 11. februarja 2003.
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost