Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2003 z dne 14. 2. 2003

Kazalo

595. Pravilnik o strokovnem izobraževanju ter programu, pogojih in načinu opravljanja preizkusov znanja izvršiteljev, stran 2126.

Na podlagi 287.a člena zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 11/01 in 75/02) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o strokovnem izobraževanju ter programu, pogojih in načinu opravljanja preizkusov znanja izvršiteljev
I. SPLOŠNA DOLOČBA
Vsebina
1. člen
(1) Ta pravilnik podrobneje ureja program, način izvedbe in potek rednega strokovnega izobraževanja izvršiteljev (v nadaljnjem besedilu: program izobraževanja) ter program, pogoje in način obveznega opravljanja preizkusa znanja izvršitelja (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja).
(2) Določbe tega pravilnika o obveznosti izobraževanja in opravljanja preizkusov znanja veljajo tudi za namestnike izvršiteljev.
II. IZOBRAŽEVANJE IZVRŠITELJEV
Načrtovanje in priprava izobraževanja
2. člen
Izvajanje izobraževanja izvršiteljev načrtuje in pripravlja ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki mora v sodelovanju z zbornico izvršiteljev:
1. pripraviti letni program izobraževanja;
2. določiti izvajalce izobraževanja, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena tega pravilnika;
3. zagotoviti ustrezne tehnične in učne pripomočke za izvedbo izobraževanja;
4. zagotoviti ustrezne prostore in opremo za teoretično in praktično izvedbo izobraževanja;
5. razpisati in izvesti najmanj tri strokovno teoretične in eno strokovno praktično obliko izobraževanja letno.
Program izobraževanja
3. člen
(1) Program izobraževanja sprejme ministrstvo na predlog zbornice izvršiteljev najkasneje do 15. decembra za naslednje leto.
(2) Ministrstvo mora pred sprejemom programa o predvideni vsebini in oblikah izobraževanja pridobiti mnenje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
(3) Program izobraževanja obsega oblike in vsebine izobraževanja v skladu z določbami 7. člena tega pravilnika, izvajalce posameznih oblik izobraževanja in okvirni čas, trajanje ter predvideni potek in kraj izobraževanja.
(4) Program izobraževanja se objavi na spletnih straneh ministrstva in posreduje zbornici izvršiteljev in Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Zbornica izvršiteljev posreduje program vsem izvršiteljem.
Pogoji za izvajalce izobraževanja
4. člen
(1) Izvajalci izobraževanja morajo biti strokovnjaki s področij iz 7. člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo najmanj VII. stopnjo izobrazbe;
– so objavljali strokovne vsebine ali uspešno delovali v praksi v zadevah, ki so predmet izobraževanja;
– podpišejo soglasje o sodelovanju v programu izobraževanja izvršiteljev.
(2) Izvajalci izobraževanja so lahko tudi pravne osebe, ki za posamezno obliko izobraževanja zagotovijo sodelovanje strokovnjakov iz prejšnjega odstavka.
Obveščanje
5. člen
(1) Izvajalec izobraževanja mora najmanj en mesec pred izvedbo posamezne oblike izobraževanja pisno obvestiti vse izvršitelje, zbornico izvršiteljev in ministrstvo o času, kraju in trajanju izobraževanja, programu izobraževanja, imenih predavateljev ter ceni izobraževanja za posameznega udeleženca, s priloženim opisom okvirnih vsebin in načina ter poteka izobraževanja.
(2) Izvajalec izobraževanja lahko na posameznih oblikah izobraževanja omogoči udeležbo zainteresirani strokovni javnosti pod pogoji, ki jih sam določi.
Nadzor ministrstva
6. člen
(1) Ministrstvo opravlja nadzor nad izvajanjem izobraževanja izvršiteljev.
(2) Ministrstvo lahko na predlog zbornice izvršiteljev ali po lastni odločitvi spremeni ali dopolni program izobraževanja vedno, kadar meni, da bi to bilo smotrno za seznanitev z novimi ali spremenjenimi predpisi, za učinkovito delovanje izvršiteljev ali za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali težav pri njihovem delu.
Vsebina izobraževanja
7. člen
Izobraževanje obsega znanja in praktično usposobljenost o:
– pravni ureditvi v Republiki Sloveniji v delu, ki je povezan s področjem dela izvršiteljev, določbami predpisov, teorijo in sodno prakso s področja izvršilnega postopka in postopka zavarovanja;
– predpisih s področja financ in davčnih obveznosti;
– poslovanju s sodobnimi plačilnimi in vrednostnimi instrumenti;
– sodobnih metodah komunikacijskih in informacijskih poti;
– tehničnih in varnostnih normah;
– situacijskih in psiholoških ocenah;
– samozaščitnih ukrepih.
Evidenca izobraževanja
8. člen
(1) Evidenco izobraževanja izvršiteljev vodi Zbornica izvršiteljev.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– vsebino in trajanje posameznih oblik izobraževanja;
– izvajalce posameznih oblik izobraževanja;
– izvršitelje in namestnike izvršiteljev, ki so se udeležili posameznih oblik izobraževanja.
(3) Zbornica posreduje podatke iz evidence ministrstvu na njegovo zahtevo, najmanj pa enkrat letno.
(4) Zbornica izvršiteljev izda Izvršitelju na njegovo zahtevo potrdilo o opravljenem izobraževanju.
Obveznost izobraževanja
9. člen
(1) Obveznost izobraževanja izvršitelja obsega dolžnost udeležiti se vseh izobraževalnih oblik, določenih s programom iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Če se izvršitelj iz razlogov višje sile ne more udeležiti posamezne oblike izobraževanja, lahko to nadomesti z udeležbo na drugem ustreznem strokovnem izobraževanju za isto področje.
(3) O utemeljenosti razlogov in ustreznosti nadomestitve odloča ministrstvo.
Stroški izobraževanja
10. člen
(1) Stroške izobraževanja nosi posamezen izvršitelj po ceni, ki jo določi izvajalec izobraževanja.
(2) Soglasje k ceni daje ministrstvo po predhodnem mnenju zbornice izvršiteljev.
III. OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA
Obveznost opravljanja preizkusa znanja
11. člen
Izvršitelji so dolžni vsako četrto leto po imenovanju opraviti preizkus znanja po programu, pod pogoji in na način, ki jih določa ta pravilnik.
Program preizkusa znanja
12. člen
(1) Preizkus znanja obsega preverjanje znanj iz naslednjih področij:
1. Državni organi, sodišča in drugi pravosodni organi (spremembe v pravni ureditvi):
– ustavna ureditev in organizacija državne uprave;
– organizacija in vrste sodišč;
– pristojnosti sodišč;
– sodni red;
– notariat;
– odvetništvo;
– državno pravobranilstvo.
2. Uporaba določb izvršilnega postopka pri delu izvršitelja:
– pristojnosti, pravice in obveznosti sodišča, izvršitelja, strank, udeležencev in drugih oseb v postopku;
– poslovanje izvršitelja (splošno, vročanje, pooblastila, izvršilna sredstva, poročanje in obračunavanje stroškov, nadzor);
– odprava nepravilnosti pri opravljanju izvršbe in zavarovanja;
– upravna izvršba in zavarovanje ter izvršba in zavarovanje v upravnem sporu;
– izvršba po posebnih upravnih postopkih (carinski, davčni);
– drugi postopki, v katerih izvršitelji opravljajo posamezna dejanja;
– pisarniško poslovanje, vodenje evidenc.
3. Materialni predpisi, ki urejajo:
– status izvršiteljev, njihovih namestnikov in pomočnikov;
– statusno-pravno ureditev upnikov in dolžnikov;
– poslovne deleže, delnice in vrednostne papirje;
– obligacijska razmerja v izvršilnem postopku in postopku zavarovanja;
– stvarnopravna razmerja v izvršilnem postopku in postopku zavarovanja;
– vodenje računovodstva, predpisi s področja finančnega in davčnega poslovanja.
(2) Ministrstvo za pravosodje tekoče vodi seznam pravnih virov in obvezne literature, ki pomaga izvršitelju za pripravo na preizkus znanja.
(3) Seznam iz prejšnjega odstavka je na vpogled na sedežu ministrstva in pri zbornici izvršiteljev ter se objavita na njunih spletnih straneh.
(4) Če se pravna ureditev posameznih področij izpita spremeni ali dopolni, mora izvršitelj poznati vsebino novih predpisov, ki so bili objavljeni vsaj 60 dni pred dnem izdaje odločbe, s katero se dovoli pristop k preizkusu znanja.
Izpitna komisija
13. člen
(1) Izvršitelj opravlja preizkus znanja pred tričlansko izpitno komisijo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov.
(2) Člane izpitne komisije in zapisnikarja imenuje minister, pristojen za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister).
(3) Sestavo izpitne komisije, dan, uro in kraj opravljanja preizkusa znanja določi minister.
(4) Člani izpitne komisije morajo imeti najmanj VII. stopnjo izobrazbe pravne smeri in opravljen pravniški državni izpit. Zapisnikar mora imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe.
(5) Predsedniku in članom izpitne komisije ter zapisnikarju pripada povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji, nagrada pa le, če se preizkusi znanja izvajajo izven rednega delovnega časa. Višina nagrade se izplača v skladu s predpisi, ki veljajo za pravniški državni izpit.
Funkcija predsednika izpitne komisije in zapisnikarja
14. člen
(1) Predsednik izpitne komisije je dolžan skrbeti za pravilnost poteka preizkusa znanja.
(2) Zapisnikar vodi zapisnik o poteku preizkusa znanja in opravlja druge administrativno-tehnične naloge za izpitno komisijo.
Odločba o opravljanju preizkusa znanja
15. člen
V odločbi, s katero ministrstvo naloži izvršitelju opravljanje preizkusa znanja, se določi dan, ura in kraj opravljanja preizkusa ter sestava izpitne komisije. Odločba se pošlje izvršitelju najmanj tri mesece pred iztekom roka iz 287. člena zakona o izvršbi in zavarovanju.
Opravljanje preizkusa znanja
16. člen
(1) Preizkus znanja izvršitelja se opravi z ustnim izpitom.
(2) Na izpitu izvršitelj odgovarja na vprašanja, ki jih postavljajo izpraševalci po programu, določenem v tem pravilniku. Izpit lahko traja največ dve uri.
Uspeh preizkusa znanja
17. člen
(1) Uspeh izvršitelja ocenjuje izpitna komisija tako, da po ločenih opisnih ocenah iz vsakega dela preizkusa znanja po 12. členu tega pravilnika ugotovi enotno oceno “preizkus znanja je opravil(a)“ ali “preizkusa znanja ni opravil(a)“. Preizkus znanja je opravljen, če so vsi deli pozitivno ocenjeni.
(2) Rezultat preizkusa znanja razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije, zapisnikarja in izvršitelja, takoj po končanem celotnem preizkusu.
Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja
18. člen
(1) Izvršitelju, ki je preizkus znanja opravil, se izda potrdilo o opravljenem preizkusu.
(2) V potrdilu se navede, da je izvršitelj opravil preizkus znanja izvršitelja v skladu s tem pravilnikom.
(3) Potrdilo podpišeta minister in predsednik izpitne komisije.
(4) Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja se izda v dveh izvodih, od katerih prejme enega izvršitelj, drugi pa ostane v spisu ministrstva.
Ponavljanje preizkusa znanja
19. člen
(1) Izvršitelj, ki ni uspešno opravil le enega dela izpita iz 12. člena tega pravilnika, ponavlja samo ta del v roku, ki ga določi izpitna komisija in ne sme biti krajši od petnajstih dni niti daljši od enega meseca. Ponovitev se ne šteje kot ponavljanje preizkusa znanja. Če ponovitve ne opravi uspešno, se šteje, da preizkusa znanja ni opravil.
(2) Izvršitelj, ki preizkusa znanja ni opravil, ga sme ponoviti le enkrat v roku, ki ga določi izpitna komisija in ne sme biti krajši od enega meseca niti daljši od treh mesecev.
Odstop od preizkusa znanja
20. člen
(1) Če izvršitelj določenega dne ne pristopi k opravljanju ali ponovitvi preizkusa znanja, ali če odstopi, ko je že začel opravljati preizkus, se šteje, da preizkusa ni opravil.
(2) Izvršitelju, ki iz opravičenih razlogov ne pristopi k opravljanju ali ponovitvi preizkusa znanja, ministrstvo na njegov predlog z odločbo določi nov rok za opravljanje preizkusa znanja pred izpitno komisijo, če je le možno, v enaki sestavi.
(3) Predlog mora biti vložen pisno najmanj tri dni pred izpitnim rokom, če ga iz posebej utemeljenih razlogov v tem roku ni mogoče vložiti, pa takoj, ko razlogi prenehajo.
Zapisnik o preizkusu znanja
21. člen
(1) O poteku preizkusa znanja se za vsakega izvršitelja posebej vodi zapisnik, ki mora vsebovati ime in priimek ter naslov izvršitelja, sestavo komisije, datum preizkusa, izpitna vprašanja, ločene ocene posameznih delov izpita ter skupno oceno preizkusa znanja.
(2) Zapisnik podpišejo predsednik izpitne komisije, člani izpitne komisije in zapisnikar.
Stroški preizkusa znanja
22. člen
Izvršitelj na podlagi izstavljenega računa plača stroške preizkusa znanja skladno s cenikom, ki ga določi minister. Izvršitelj mora pred pristopom k preizkusu znanja predložiti dokazilo o plačilu.
Spis o izvršiteljih
23. člen
Za vsakega izvršitelja se vodi spis, ki vsebuje odločbo iz 15. člena tega pravilnika, zapisnik o preizkusu znanja in potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.
Evidenca o opravljanju preizkusov znanja
24. člen
Ministrstvo vodi evidenco preizkusov znanja za izvršitelje, ki vsebuje:
– zaporedno številko,
– priimek in ime izvršitelja,
– datum in kraj rojstva,
– datum imenovanja izvršitelja,
– številko spisa izvršitelja,
– stopnjo izobrazbe,
– datum opravljanja preizkusov znanja,
– uspeh preizkusov znanja.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
Program izobraževanja
25. člen
Program izobraževanja za leto 2003 ministrstvo sprejme, objavi in posreduje v skladu z določbami tega pravilnika najkasneje v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
Uveljavitev pravilnika
26. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-10-9/2002
Ljubljana, dne 28. januarja 2003.
Minister
za pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.

AAA Zlata odličnost