Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998, Kazalo


MINISTRSTVA

3774. Pravilnik o obrazcih prijav podatkov za matično evidenco o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja
3775. Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja posebnega strokovnega izpita za davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca v Davčni upravi Republike Slovenije
3776. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi ustanove Maks Fabiani
3777. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove – sklada Okrešelj
3778. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove "Ustanova Franca Rozmana Staneta"
3836. Odredba o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh, ki jo morajo plačati čolni in jahte

USTAVNO SODIŠČE

3779. Odločba o oceni ustavnosti zakona o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast
3780. Odločba o razveljavitvi nekaterih določb zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji in o ugotovitvi skladnosti nekaterih določb istega zakona z ustavo
3781. Odločba o oceni ustavnosti zakona o kaznivih dejanjih zoper narod in državo
3782. Odločba o ustanovitvi postopka za oceno ustavnosti 105. člena zakona o dohodnini, da 20. člen in drugi odstavek 45. člena zakona o davčnem postopku nista v neskladju z ustavo ter zavrženju pobude za oceno ustavnosti prvega odstavka 50. člena zakona o davčnem postopku
3783. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja dela pravilnika o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije

BANKA SLOVENIJE

3784. Sklep o dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

3837. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Hodoš

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3838. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za oktober 1998
3839. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
3840. Dogovor o ukrepih za izboljšanje organizacije dela, racionalizacije dela, zagotavljanja boljše kakovosti storitev in za doseganje večje učinkovitosti

OBČINE

Gornji Grad

3841. Sklep o razpisu naknadnih volitev v Svet krajevne skupnosti Gornji Grad

Grosuplje

3785. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Turistično oskrbovalni center TOC III
3786. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Družbeni dom, Grosuplje

Litija

3787. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestne lekarne
3788. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk
3789. Sklep o toleranci pri rekonstrukciji, razširitvi in sanaciji obstoječega objekta

Ljubno ob Savinji

3790. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ljubno

Metlika

3791. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Metlika

Miren-Kostanjevica

3792. Sklep o razpisu naknadnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Bilje

Mozirje

3793. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mozirje

Novo mesto

3794. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin
3795. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice
3796. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center
3797. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice
3798. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm
3799. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna Peč
3800. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec
3801. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole
3802. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče
3803. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta
3804. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel
3805. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
3806. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk

Puconci

3807. Spremembe in dopolnitve statuta KS Bodonci
3808. Spremembe in dopolnitve statuta KS Brezovci
3809. Spremembe in dopolnitve statuta KS Mačkovci
3810. Spremembe in dopolnitve statuta KS Zenkovci
3811. Statut Krajevne skupnosti Šalamenci
3812. Statut Krajevne skupnosti Vaneča
3813. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Bokrači
3814. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Šalamenci
3815. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Vaneča

Radenci

3816. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Radenci

Rogatec

3817. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Rogatec

Slovenske Konjice

3818. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1998
3819. Odlok o turistični taksi v Občini Slovenske Konjice
3820. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Loče – stanovanjska in obrtno servisna zazidava
3821. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske Konjice
3822. Sklep o prenosu stanovanj, poslovnih prostorov in garaž v upravljanje
3823. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Slovenske Konjice
3824. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za srednjeročno obdobje 1986–1990, dopolnjen v letih 1993 in 1994 za območje Občine Slovenske Konjice – dopolnitev v letu 1998

Šenčur

3825. Razpis naknadnih volitev v Svet krajevne skupnosti Šenčur

Tržič

3826. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju ureditvenega načrta kulturnega centra v starem mestnem jedru Tržiča

Videm

3827. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Podlehnik

Vitanje

3828. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije občine Vitanje

Vodice

3829. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Vodice

Vrhnika

3830. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, za območje novonastale Občine Vrhnika, spremembe in dopolnitve, september 1997

Zreče

3831. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 1998
3832. Odlok o turistični taksi v Občini Zreče
3833. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Zreče
3834. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3835. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Zreče

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

49. Uredba o ratifikaciji Kopenhagenske spremembe, Kopenhagenskih prilagoditev in Dunajskih prilagoditev k Montrealskemu protokolu o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti