Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3775. Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja posebnega strokovnega izpita za davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca v Davčni upravi Republike Slovenije, stran 5888.

Na podlagi drugega odstavka 24. in drugega odstavka 27. člena zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 35/98 – odl. US in 48/98), minister za finance izdaja
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu opravljanja posebnega strokovnega izpita za davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca v Davčni upravi Republike Slovenije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa program posebnega strokovnega izpita za davčnega inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: inšpektorja) v Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS) in program posebnega strokovnega izpita za davčnega izterjevalca (v nadaljnjem besedilu: izterjevalca) v DURS, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, način opravljanja izpitov, vodenje evidence o izpitih, vsebino in obliko prijave na izpit, zapisnika o poteku izpita in potrdila o opravljenem izpitu.
2. člen
Strokovni izpit za inšpektorja oziroma izterjevalca lahko opravlja, kdor izpolnjuje pogoje iz 24. oziroma 27. člena zakona o davčni službi.
3. člen
Strokovni izpit za inšpektorja oziroma izterjevalca (v nadaljnjem besedilu: izpit) obsega pisni in ustni del izpita.
Strokovni izpit za inšpektorja oziroma izterjevalca obsega področja, ki jih določa ta pravilnik.
Program izpita za inšpektorja je enoten za delavce z višjo in visoko izobrazbo.
Program izpita za izterjevalca je enoten za delavce s srednjo in višjo izobrazbo.
4. člen
Izpit za inšpektorja obsega preverjanje znanj iz naslednjih področij:
1. Davčna služba:
– organizacija,
– naloge,
– davčni nadzor,
– davčni register.
2. Davčni postopek:
– davčni postopek,
– upravni postopek – subsidiarna uporaba zakona o splošnem upravnem postopku,
– postopek davčnega nadziranja,
– upravni spor.
3. Materialni predpisi, ki urejajo:
– davke,
– prispevke,
– druge obvezne dajatve.
4. Računovodstvo in finance.
5. Statusnopravna ureditev davčnih zavezancev.
6. Osnove davčnega knjigovodstva.
7. Kaznovanje davčnih prekrškov in ugotavljanje suma kaznivih ravnanj na davčnem področju.
Zgoraj navedena področja izpitnega programa za inšpektorja, so podlaga za vsebine izpitnega programa, ki se nanašajo na delovno področje in naloge inšpektorja.
5. člen
Izpit za izterjevalca obsega preverjanje znanj iz naslednjih področij:
1. Davčna služba:
– organizacija,
– naloge,
– davčni register.
2. Davčni postopek:
– davčni postopek – subsidiarna uporaba zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 37/78 v povezavi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I),
– postopek prisilne izterjave davkov.
3. Vrste davkov in drugih obveznih dajatev ter načini plačevanja.
4. Statusnopravna ureditev davčnih zavezancev.
5. Osnove plačilnega prometa.
6. Osnove davčnega knjigovodstva in osnove računskega načrta.
Področja izpitnega programa iz prejšnjega odstavka za izterjevalca so podlaga za vsebine izpitnega programa, ki se nanašajo na delovno področje in naloge izterjevalca.
6. člen
Kandidat za inšpektorja oziroma izterjevalca, ki je že opravil strokovni izpit v skladu z drugimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki določajo vsebino in način opravljanja strokovnih izpitov v državni upravi ali izven nje, opravlja preizkus znanja samo iz tistih področij programa tega pravilnika, ki niso bila zajeta s programom strokovnega izpita, ki ga je že opravil.
7. člen
Kandidat za inšpektorja oziroma izterjevalca opravlja izpit pred najmanj tričlansko izpitno komisijo, sestavljeno iz predsednika in članov. Člane izpitne komisije imenuje minister, pristojen za finance, na predlog direktorja DURS. Direktor DURS imenuje zapisnikarja.
Sestavo izpitnih komisij, datum in kraj opravljanja izpita, določi direktor DURS.
Izpraševalec na izpitu, ki je predsednik ali član komisije, mora imeti najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot je predpisana za delovno mesto, ki ga zaseda kandidat za inšpektorja oziroma izterjevalca.
Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo izobrazbo.
Predsedniku in članom komisije ter zapisnikarju pripada povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji, ter nagrada kolikor se izpiti izvajajo izven rednega delovnega časa. Višina nagrade se izplača v skladu s predpisi, ki veljajo za izvajanje strokovnih izpitov v državni upravi.
8. člen
Predsednik izpitne komisije je dolžan skrbeti za pravilnost poteka izpita.
9. člen
Zapisnikar vodi zapisnik o poteku izpita in opravlja druge administrativno tehnične naloge za izpitno komisijo.
10. člen
Kandidat za inšpektorja oziroma izterjevalca, ki želi opravljati izpit, pošlje prijavo na predpisanem obrazcu št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika, s priporočeno pošiljko, na Službo za organizacijo in kadre v DURS. Kopijo prijave pa predloži direktorju Davčnega urada v vednost.
Če Služba za organizacijo in kadre ugotovi, da kandidat za inšpektorja oziroma izterjevalca izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita, ga o tem obvesti najkasneje v 60 dneh po prejetju njegove prijave in mu pošlje vabilo, v katerem določi dan, uro in kraj izpita.
Služba za organizacijo in kadre kandidatovi prijavi priloži dokazila o izobrazbi in dokazila o že opravljenem strokovnem izpitu, s katerimi razpolaga v kadrovski evidenci.
11. člen
Kandidat za inšpektorja, ki se pripravlja na izpit, ima pravico biti odsoten z dela 15 delovnih dni, kandidat za izterjevalca pa 10 delovnih dni. V ta čas niso všteti dnevi, ko se kandidat udeležuje organiziranih oblik priprav na izpit.
12. člen
Izpit za inšpektorja oziroma izterjevalca je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
Kandidat za inšpektorja oziroma izterjevalca opravlja najprej pisni del izpita. Uspešno opravljen pisni del izpita za inšpektorja in izterjevalca je pogoj za pristop k ustnemu delu izpita.
Ustni del izpita za inšpektorja oziroma izterjevalca sme trajati največ 45 minut in je javen. Kandidat za inšpektorja ima za izdelavo naloge na razpolago največ šest šolskih ur.
Kandidat za izterjevalca ima za izdelavo naloge na razpolago največ štiri šolske ure.
Pisni del izpita za inšpektorja obsega izdelavo praktične naloge, in sicer sestavo zapisnika, sklepa ali odločbe na podlagi gradiva, ki ga pripravi izpraševalec iz njegovega delovnega področja v skladu s programom določenim s tem pravilnikom.
Pisni del izpita za izterjevalca obsega izdelavo praktične naloge, in sicer primer obravnavanja določenega načina postopka prisilne izterjave ali pregled pritožbenega spisa in presoja utemeljenosti pritožbenih ugovorov po pregledu na I. stopnji. Izpraševalec pripravi ustrezna gradiva, na podlagi katerih kandidat izdela nalogo iz svojega delovnega področja.
Kolikor izpit za izterjevalca opravlja naenkrat več kot deset kandidatov za izterjevalca, se opravljanje pisnega dela izpita lahko izvede v obliki testa, katerega vsebina so vprašanja in krajši praktičen primer.
13. člen
Pri ustnem delu izpita kandidat za inšpektorja oziroma izterjevalca odgovarja na vprašanja, ki jih postavljajo izpraševalci po programu, določenem v tem pravilniku, ter na vprašanja v zvezi s pisno nalogo.
14. člen
Izpit začne predsednik izpitne komisije oziroma njegov namestnik tako, da kandidatu za inšpektorja oziroma izterjevalca obrazloži namen in potek izpita.
Pisnega in ustnega dela izpita kandidat za inšpektorja oziroma izterjevalca ne more opravljati istega dne, vendar mora ustni del izpita slediti pisnemu najkasneje v roku 10 dni.
Izpraševalci za pisni del izpita predložijo predsedniku izpitne komisije oziroma njegovem namestniku naslov pisne naloge z gradivom, najmanj dva dni pred začetkom izpita.
15. člen
Predsednik izpitne komisije oziroma njegov namestnik izroči kandidatom za inšpektorja oziroma izterjevalca naloge ter jim pojasni, da lahko uporabljajo zakone, podzakonske akte ter strokovna mnenja.
16. člen
Pisno nalogo oceni komisija na obrazloženi predlog člana komisije, ki je izbral pisno nalogo in jo je tudi pregledal. Komisija oceni pisno nalogo z opisnima ocenama “uspešno” ali “neuspešno”.
17. člen
Uspeh kandidata ocenjuje izpitna komisija tako, da po ločenih opisnih ocenah iz vsakega dela izpita, ugotovi enotno oceno “izpit je opravil(a)” ali “izpit ni opravil(a)”.
Rezultate izpita razglasi predsednik izpitne komisije oziroma njegov namestnik, ob navzočnosti članov izpitne komisije, zapisnikarja in kandidata, takoj po končanem celotnem izpitu.
18. člen
Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o izpitu na obrazcu št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika. V potrdilu se navede, da je kandidat za inšpektorja oziroma izterjevalca opravil posebni strokovni izpit za inšpektorja oziroma izterjevalca v skladu s pravilnikom o vsebini in načinu opravljanja posebnega strokovnega izpita za inšpektorja oziroma izterjevalca v DURS (Uradni list RS, št. 76/98). Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije oziroma njegov namestnik ter direktor DURS. Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu se izda v dveh izvodih, od katerih prejme enega kandidat za inšpektorja oziroma izterjevalca, drugi pa ostane v spisu, Službe za organizacijo in kadre DURS.
19. člen
Kandidat za inšpektorja oziroma izterjevalca, ki izpita ni opravil, ga sme ponoviti le enkrat v roku, ki ga določi izpitna komisija. Kandidat za inšpektorja oziroma izterjevalca, ki je uspešno opravil pisni del izpita, le tega ne ponavlja.
20. člen
Če kandidat brez upravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju ali ponovitvi izpita, oziroma, če o tem pisno ne obvesti najmanj osem dni pred izpitnim rokom Službe za organizacijo in kadre ali če odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil.
21. člen
O poteku izpita se za vsakega kandidata posebej vodi zapisnik na predpisanem obrazcu št. 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Zapisnik mora vsebovati ime in priimek ter naslov kandidata, davčni urad, kjer je kandidat zaposlen, sestavo komisije, datum preizkusa znanja, vprašanja ustnega dela izpita, ločeni oceni pisnega in ustnega dela, ter skupno oceno. Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik izpitne komisije oziroma njegov namestnik, člani izpitne komisije in zapisnikar.
22. člen
Direktor DURS začasno imenuje tri do petčlansko delovno skupino, ki mu na podlagi primerjave vsebin že opravljenih strokovnih izpitov z vsebino področij posebnega strokovnega izpita za inšpektorje oziroma izterjevalce predlaga, katere vsebine se posameznemu kandidatu za inšpektorja oziroma izterjevalca priznajo. Na podlagi predloga delovne skupine direktor DURS z odločbo prizna kandidatu za inšpektorja oziroma izterjevalca določene vsebine.
Delovna skupina iz prejšnjega odstavka opravlja primerjave izpitnih vsebin le za izpitne kandidate za inšpektorje oziroma izterjevalce, ki so v skladu s 68. členom zakona o davčni službi dolžni opraviti izpit do 30. 6. 2000. Za vse ostale izpitne kandidate za inšpektorja oziroma izterjevalca, pripravi predlog za priznanje določenih izpitnih vsebin Služba za organizacijo in kadre v DURS.
23. člen
Služba za organizacijo in kadre DURS vodi za vsakega kandidata spis, ki vsebuje prijavo k izpitu s prilogami, odločbo o opravljanju izpita, izpitno nalogo, zapisnik iz 21. člena in drugi izvod potrdila o opravljenem izpitu.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 166-3/98
Ljubljana, dne 27. oktobra 1998.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
MINISTRSTVO ZA FINANCE

DAVČNA UPRAVA RS

GLAVNI URAD

SLUŽBA ZA ORGANIZACIJO IN KADRE

JESENKOVA 3
1000 LJUBLJANA

Datum:

ZADEVA: PRIJAVA K POSEBNEMU STROKOVNEMU IZPITU ZA DAVČNEGA
    IZTERJEVALCA

Ime in priimek kandidata(ke) ....................................

Rojen(a), dne ...................... v(na) ......................

Stalno prebivališče: ............................................

Začasno prebivališče: ...........................................

Zaposlen(a): ....................................................

Upravni naziv: ..................................................

Delovno mesto: ..................................................

Opravljen strokovni izpit, kateri iz katerih vsebin, kje, kdaj? .

.................................................................

K izpitu, dne ....... pristopam - obkrožite:  PRVIČ  PONAVLJAM

PRILOGE:

- morebitna nova dokazila o izobrazbi     Podpis kandidata:
ali opravljenem strokovnem izpitu


MINISTRSTVO ZA FINANCE

DAVČNA UPRAVA RS

GLAVNI URAD

SLUŽBA ZA ORGANIZACIJO IN KADRE

JESENKOVA 3
1000 LJUBLJANA

Datum:

ZADEVA: PRIJAVA K POSEBNEMU STROKOVNEMU IZPITU ZA DAVČNEGA
    IZTERJEVALCA

Ime in priimek kandidata(ke) ....................................

Rojen(a), dne ...................... v(na) ......................

Stalno prebivališče: ............................................

Začasno prebivališče: ...........................................

Zaposlen(a): ....................................................

Upravni naziv: ..................................................

Delovno mesto: ..................................................

Opravljen strokovni izpit, kateri iz katerih vsebin, kje, kdaj? .

.................................................................

K izpitu, dne ....... pristopam - obkrožite:  PRVIČ  PONAVLJAM


PRILOGE:

- morebitna nova dokazila o izobrazbi     Podpis kandidata:
ali opravljenem strokovnem izpitu


      ZAPISNIK O POSEBNEM STROKOVNEM IZPITU ZA
      DAVČNEGA INŠPEKTORJA OZIROMA IZTERJEVALCA

1. Osebni podatki kandidata(ke):

Ime in priimek: ................................................

Naslov: ........................................................

Datum in kraj rojstva: .........................................

Upravni naziv: .................................................

Delovno mesto: .................................................

2. Podatki o izpitni komisiji:
Število članov: ............

Ime in priimek članov izpitne komisije:

1 ..................... za izpitni predmet .....................

2 ..................... za izpitni predmet .....................

3 ..................... za izpitni predmet .....................

4 ..................... za izpitni predmet .....................

5 ..................... za izpitni predmet .....................

Ime in priimek zapisnikarja:
...................................

3. Datum in ura pričetka in konca,

- pisnega dela izpita: .............   ...........

- ustnega dela izpita: .............   ...........

4. Ocena pisnega dela izpita:      nalog pod zap. št. ... .
........................................

5. Vprašanja ustnega dela izpita po vrstnem redu:

Izpraševalec: .........................................
              Ime in priimek

Vprašanje št. 1 ...............................................

.................................................................

Ocena ....................

- Vprašanje št. 2 ............................................

.................................................................

Ocena ....................

Skupna ocena izpita: ........................

Kandidat(ka) je izpit,    Opravil(la)    Ni opravil(la)

Številka kandidatovega spisa: ........................

Podpis zapisnikarja:

              Podpis predsednika izpitne komisije:AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti