Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3820. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Loče – stanovanjska in obrtno servisna zazidava, stran 5961.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 57/93, 44/97) ter na podlagi 13. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 39. seji dne 21. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Loče – stanovanjska in obrtno servisna zazidava
1. člen
Spremeni in dopolni se zazidalni načrt Loče – stanovanjska in obrtno servisna zazidava, ki ga je pod št. proj. 4/87 izdelal Razvojni center Celje (Uradni list SRS, št. 21/87) in odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Loče – stanovanjska in obrtno servisna zazidava (Uradni list RS, št. 53/92).
2. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Loče, ki ga je pod št. projekta 542/95-96 v avgustu 1996 izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o., Celje in je sestavni del tega odloka.
3. člen
Meja sprememb in dopolnitev ZN Loče poteka od izhodišča točke na južnem robu ceste Slovenske Konjice–Poljčane, parc. št. 835/1 v stičišču z vzhodnim robom parcele št. 316/2.
Meja poteka v smeri proti zahodu po njenem vzhodnem in južnem robu, seka parcelo št. 315/2, poteka po vzhodnem in južnem robu parcele 315/1 in dalje po južnem robu parcel št. 282, 280, 277, 276, 274, seka parcelo št. 52/1 in poteka po južnem robu parcele št. 48. Po približno 50 m zavije proti jugu in prečka parcelo št. 52/2, vse do stičišča z obstoječo cesto v Lipoglav.
Meja cesto preseka in poteka po njenem zahodnem robu (parcela št. 832) v smeri proti severozahodu, dalje poteka po zahodnem robu obstoječe ceste – parc. št. 834, jo v križišču delno seka – do parcele št. 820/3. Tu poteka po njenem severozahodnem robu, seka parcelo št. 856/1 in poteka po severozahodnem robu parcele št. 820/1, vse do stičišča omenjene parcele (cesta Križni vrh) s parcelo št. 254/1.
Tu meja ostro obrne proti jugovzhodu, preseka parcelo št. 820/1 in poteka po zahodnem robu parcele 247/2 in 247/1, slednjo na južnem delu seka in v smeri proti vzhodu nadaljuje po njenem južnem in vzhodnem robu. V tej smeri seka parcelo št. 820/2 (cesta), poteka po njeni severni meji do parcele št. 203/12 (cesta), jo v smeri proti vzhodu seka ter poteka dalje v opisani smeri po njeni severni meji do stičišča s parcelo š. 203/2. Tu zavije meja proti severu in omenjeno parcelo in parcelo št. 203/14 v blagem loku preseka vse do jugovzhodnega stičišča parcel št. 203/4 in 203/5. Tu meja ostro zavije proti jugu in v tej smeri seka parcele št. 203/13, 203/2, 209, 213, 218, do parcele št. 235/1 in poteka po njenem vzhodnem robu v smeri proti jugu. Dalje poteka po vzhodnem robu parcele št. 235/3, do njene jugovzhodne točke in v smeri proti vzhodu preseka parcelo št. 233/1 delno 231/1, na tej parceli zavije proti jugovzhodu, po ca. 30 m pa obrne proti jugozahodu in v tej smeri še enkrat seka parcelo št. 233/1, 233/2 ter 835/1.
Od tu dalje poteka po južnem robu parcele št. 835/1 (obstoječa cesta) v smeri proti zahodu, vse do izhodiščne točke – to je do stičišča s parcelo št. 316/2.
Vse omenjene parcele so v k.o. Loče. Površina znotraj opisane meje znaša 17,88 ha.
Grafični prikaz meje je razviden na katastrski situaciji v merilu 1:1000, ki je sestavni del ZN.
4. člen
Znotraj opisane meje zazidalnega načrta iz 3. člena odloka so funkcije posameznih območij, in sicer:
stanovanjsko območje zavzema severovzhodni del ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN in poleg že izgrajenih individualnih objektov vključuje še osem predvidenih individualnih objektov, izgradnja prizidka k obstoječemu objektu, izgradnjo dovozne ceste ter komunalnega in energetskega omrežja.
Območje obrtno servisnih in proizvodnih dejavnosti zavzema jugovzhodni del ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN. Poleg že izgrajenih objektov je predvidena izgradnja avtobusne postaje s pripadajočimi prometnimi površinami in ureditvijo prometnega režima ter treh obrtno servisnih oziroma proizvodnih objektov. Na območju je predvidena tudi izgradnja dovozne ceste in parkirišč za osebna vozila.
Športno rekreacijsko območje zavzema severozahodni del ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN ter se navezuje na območje centralnih dejavnosti – osnovne šole in vrtca. V sklopu tega območja je predvidena izgradnja dveh športnih igrišč za rokomet oziroma mali nogomet in za odbojko, ureditev peš poti v smeri vzhod–zahod z navezavo na pot po opuščeni progi ter ureditev zelenih površin.
Območje centralnih dejavnosti je predvideno na jugozahodu ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN. Predvidena je izgradnja več poslovno stanovanjskih objektov. Objekti bodo ob cesti zasnovani kot obulična pozidava v nizu, ostali pa kot manjši, prostostoječi bloki trga vila-blok. Na zahodnem delu predvidenih objektov bo urejena večja popločena površina – trg, ob cesti bo urejen pločnik ter zasajen drevored. Območje bo prometno navezano na obstoječo cesto Slovenske Konjice–Poljčane na severu in na dovozno cesto na pokopališče na jugu. V sklopu območja bo zgrajeno interno cestno omrežje in parkirne površine za osebna vozila, peš površine in zelene površine. Med območjem in obstoječim pokopališčem bo zasajen gost zelen tampon.
Na severni strani obstoječe ceste Slovenske Konjice–Poljčane je predvidena izgradnja prizidka k pomožnim objektom.
5. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja in arhitektonsko oblikovanje objektov ter drugih posegov v prostor so naslednji:
stanovanjsko območje – predvidena je izgradnja osmih individualnih, prostostoječih hiš, osnovnih tlorisnih gabaritov 12 x 10 m ter tolerance + (2 m. Višinski gabarit objektov bo vkopana klet, pritličje, etaža in podstrešje ali vkopana klet, pritličje in izzidano podstrešje. Strehe bodo dvokapnice s smerjo slemena vzhod–zahod, naklonom 30 do 40° (ter opečno ali podobno kritino. Odmiki od mej funkcionalnih zemljišč minimalno 5 m, na nekaterih delih ob severnih fasadah tudi do 3 m. Funkcionalna zemljišča bodo oblikovana kot hišni vrtovi. Obcestni del bo oblikovan kot okrasni vrt, ostali del pa kot bivalni in gospodarski vrt. Ograje bodo strižene živice.
Obrtno servisno in proizvodno območje – predvidena je izgradnja avtobusne postaje in treh obrtno servisnih in proizvodnih objektov.
Objekt avtobusne postaje bo zasnovan obulično, tlorisnih gabaritov 30 x 15 m (+ / -3 m). Objekt bo pritličen, s podstrešjem ali izzidanim podstrešjem. Streha bo dvokapnica, s smerjo slemena vzhod–zahod, z naklonom 30 do 40° ter opečno kritino. Fasada bo omet svetle barve. Nadstrešek nad peroni bo oblikovan posebej kot kombinacija več dvokapnih strešin na primerni višini.
Obrtno servisni in proizvodni objekti bodo različnih tlorisnih gabaritov – kot so prikazani v grafičnih prilogah – z možnostjo odstopanja (+ / -3 m). Objekti bodo pritlični z možnim izzidanim podstrešjem, smerjo slemena vzhod–zahod, naklonom 30 do 40° ter opečno kritino.
Športno rekreacijsko območje
Predvidena je izgradnja dveh večnamenskih igrišč (rokomet, odbojka) ter pomožnih objektov – lop za spravilo rekvizitov, tribune. Objekti bodo oblikovani posebej in prilagojeni tipologiji arhitekture naselja.
Poslovno stanovanjski objekti
Predvidena je izgradnja več poslovno stanovanjskih objektov v sklopu centra naselja Loče in prizidka k pomožnim objektom za potrebe skladiščenja – spravila orodja. Objekti so v grafičnih prilogah prikazani z obvezno gradbeno linijo. Tlorisne gabarite je možno prilagoditi funkciji objekta za znanega investitorja. Obvezna je obulična zasnova objektov in odmik od ulice ter odmik od pokopališča z zasaditvijo zelenega tampona.
Višinski gabariti objektov bodo prilagojeni sosednjim in ne bodo odstopali za višino 1/2 etaže. Naklon strešine bo 30 do 40°, kritina bo opečna. Fasade bodo ometi svetle barve. Oblikovanje objektov mora biti enotno za celotno območje.
Urejanje prostih in zelenih površin.
Proste površine bodo urejene za potrebe peš prometa, motornega prometa in za parkiranje. Parkirišča bodo urejena v sklopu funkcionalnih zemljišč predvidenih objektov.
Zelene površine bodo urejene kot okrasne zelenice. Uporabljene bodo avtohtone drevesne in grmovne vrste. Obvezna je zasaditev sanitarnega zelenega tampona severno od pokopališča.
6. člen
Pogoji za realizacijo zazidalnega načrta v smislu prometnega, komunalnega in energetskega urejanja območja:
Potrebno je izdelati projektno tehnično dokumentacijo in skladno z njo zgraditi ceste A, B in C ter razširiti regionalno cesto R 337 Žiče–Poljčane na delu, kjer bo izveden pas za leve zavijalce.
Potrebno je dograditi kanalizacijski sistem. V primeru potrebe je potrebno rekonstruirati obstoječi kanalizacijski sistem. Po izgradnji je potrebno redno vzdrževanje kanalizacijskega omrežja. Za potrebno dograditev in rekonstrukcijo kanalizacijskega sistema je potrebno izdelati ustrezno projektno tehnično dokumentacijo.
Odpadne vode iz posameznih – proizvodnih procesov je potrebno pred iztokom v kanalizacijo, oziroma iz kanalizacije v vodotok očistiti do stopnje, kot to zahtevajo predpisi.
Potrebno je dograditi vodovodno omrežje z nadzemnimi hidranti, za potrebe požarne varnosti.
Potrebno je izgraditi transformatorsko postajo 20/0,4 kV in nizkonapetostni razvod na območjih PS, T, AP in OP.
7. člen
Faznost
Znotraj posameznega ureditvenega območja je obvezna izgradnja objektov in naprav v eni fazi. Posamezna ureditvena območja je možno realizirati v več fazah. Pred izgradnjo objektov območja centralnih dejavnosti je potrebno realizirati športna igrišča ob osnovni šoli.
8. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev ZN Loče je bil razgrnjen na javni vpogled s sklepom Sveta Občine Slovenske Konjice.
9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska urbanistična inšpekcija.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-17/94-8
Slovenske Konjice, dne 21. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti