Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3830. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, za območje novonastale Občine Vrhnika, spremembe in dopolnitve, september 1997, stran 5969.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 29. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 15. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, za območje novonastale Občine Vrhnika, spremembe in dopolnitve, september 1997
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin:
– dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 (Uradne objave Našega časopisa, št. 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 50/94, 63/96, 70/96),
– srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradne objave Našega časopisa, št. 4/87, Uradni list RS, št. 50/94, 63/96, 70/96), ki jih je izdelal Primis Vrhnika, d.d.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
a) ureditev in izgradnjo vodnogospodarskih objektov za vodooskrbo;
b) izjemne posege na območjih trajno zaščitenih kmetijskih zemljišč – v nadaljnjem besedilu: 1. kmetijsko zemljišče;
c) opredelitev novih in povečave obstoječih območij urejanja na drugih zemljiščih;
d) uskladitve in popravke zaradi sprejetih odlokov in izdanih lokacijskih dovoljenj.
2. člen
(spremembe dolgoročnega plana)
V poglavju 4.1.4. Komunalna dejavnost se tretji alinei drugega odstavka, ki govori o preskrbi z zdravo pitno vodo, doda naslednje besedilo:
“Za oskrbo prebivalcev Zaplane se zgradita dva primarna vodovoda:
– vodovod Zgornja Zaplana z napajanjem iz novega črpališča na parceli št. 880, k.o. Zaplana z dvema pripadajočima vodohranoma (100 in 50 m3);
– vodovod Spodnja Zaplana z napajanjem iz novega črpališča Gačnik na parceli št. 2884, k.o. Zaplana s pripadajočim 100 m3 vodohranom”.
Na območju 1. kmetijskih zemljišč bodo izjemoma dovoljeni naslednji posegi na parcelah ali delih parcel št.:
– za stanovanjsko gradnjo:
– k.o. Blatna Brezovica: območje Polic 1231/1, 1225/1, 29, 34, 37, 42, 51, 52/1, 53/2, 49,
– k.o. Borovnica: 3069/5, /12, /23, /24, /29, /38, 3103/8,
– k.o. Log: 1728/1-1728/9, 1736/1, /7, /8, 1788/2, /3, 1723, 1713, 1715/1, /2, 1512,
– k.o. Podlipa: 564/9, 343/1,
– k.o. Stara Vrhnika: 1748, 987, 1094/1, 1048/1, 1004, 1097,
– k.o. Velika Ligojna: 1603/1, /2, 404, 603, 604/1, 342/5, 343/1, 342/6,
– k.o. Verd: 526/2,
– k.o. Vrhnika: 1025/1, 1026,
– k.o. Zaplana: 31/2, 41/2,
– za zaokrožitev obstoječih funkcionalnih zemljišč:
– k.o. Log: 1852/1, 1853/1, 1852/5, 1795/1, /3, 1739/1,
– k.o. Stara Vrhnika: 2282/2 in 2133/1,
– k.o. Velika Ligojna: 595/1, 1285/1, /2, /3, 477/1, 478/1, 1061/2,
– za gradnjo počitniških hišic:
– k.o. Zaplana: 1848/1, /18, 1545/45,
– za širitev pokopališča:
– k.o. Blatna Brezovica: 580/1, /2, 578/1, 757, 756/1.
Na koncu poglavja 5.1.1. Naravna in kulturna dediščina se doda odstavek, ki glasi:
“Razglašeni spomeniki z odlokom:
– podružnična cerkev sv. Nikolaja na Kurenu – kulturni spomenik (Uradni list SRS, št. 35/88),
– opuščeni del kamnoloma v Krajevni skupnosti Drenov grič – Lesno Brdo – naravni spomenik (Uradni list RS, št. 16/91),
– Mali plac – naravni rezervat (Uradni list RS, št. 5/95),
– Jurčevo šotišče – naravni spomenik (Uradni list RS, št. 7/95),
– drevesa (25 lokacij z enim ali več drevesi) – dendrološki naravni spomeniki (Uradni list RS, št. 20/95)”.
3. člen
(spremembe srednjeročnega plana)
Na območju drugih zemljišč so predvideni naslednji posegi na parc. št.:
– za stanovanjsko namembnost:
– k.o. Blatna Brezovica: 631, 654/1, 650, 687, 2260, 2270/1,
– k.o. Borovnica: 3069/27, 128,
– k.o. Podlipa: 564/20, 622/1, /2, 628/7,
– k.o. Velika Ligojna: 1603/3, 1691,
– k.o. Vrhnika: 181/1,
– za zaokrožitev obstoječih funkcionalnih zemljišč:
– k.o. Log: 1149/17, /18, /19,
– k.o. Podlipa: 435/6,
– k.o. Velika Ligojna: 1049/2, 1711/1, /2, /3, 1712/1,/2,/3, /4, 1383/1, /17, 19, /24, /32, /36, 1470/1, /2, /3,
– k.o. Vrhnika: 2400/3.
– za oskrbno in storitveno namembnost:
– k.o. Blatna Brezovica: 2787/1, /2,
– k.o. Log: 233/4.
– za proizvodno in storitveno namembnost:
– k.o. Velika Ligojna: 1107/2, /3.
– za gradnjo počitniških hišic:
– k.o. Zaplana: 145/2, /3, /4, /6, 79/11, 671/3,
– za šport in rekreacijo:
– k.o. Blatna Brezovica: 185/1,
V poglavju V/1 Prostorske sestavine se dodajo:
– v tabeli Proizvodne in storitvene dejavnosti vrstica z zaporedno številko 136:
-----------------------------------------------------------------------
Zap.    List PKN    Naziv     Obrazložitev     Vrsta
št.            območja    posega         PIA
-----------------------------------------------------------------------
136    Vrhnika 16   Argo      Izgradnja spremlj.   ZN
      Vrhnika 17          objektov za
                     proizvodne dejav.
-----------------------------------------------------------------------
– v tabeli Komunalna dejavnost vrstica z zaporedno številko 137:
-----------------------------------------------------------------------
Zap.    List PKN    Naziv     Obrazložitev     Vrsta
št.            območja    posega         PIA
-----------------------------------------------------------------------
137    Vrhnika 28   Pokopališče  Razširitev ob-     UN
             B. Brezovica  stoječega poko-
                     pališča
-----------------------------------------------------------------------
– v tabeli Energetika vrstici z zaporednima številkama 140 in 141:
-----------------------------------------------------------------------
Zap.    List PKN    Naziv     Obrazložitev     Vrsta
št.            območja    posega         PIA
-----------------------------------------------------------------------
140    Vrhnika    TP Ligojna
             Razpotje
141    Vrhnika 20   TP Bičevje
             Stari del
-----------------------------------------------------------------------
– v tabeli Stanovanjska gradnja vrstici z zaporednima številkama 138 
in 139:
-----------------------------------------------------------------------
Zap.    List PKN    Naziv     Obrazložitev     Vrsta
št.            območja    posega         PIA
-----------------------------------------------------------------------
138    Vrhnika 18   Kačja vas   Izgradnja ind.     ZN
                     stan. objektov
139    Vrhnika 18   Jordanov kot  Izgradnja ind.
                     stan. objektov     ZN
-----------------------------------------------------------------------
4. člen
(skupna določila)
Zemljišča, ki so v planih opredeljena kot obstoječa in predvidena stavbna zemljišča, so dejansko zazidljiva le, če ustrezajo tudi predhodno zbranim pogojem upravljalcev naravnih in ustvarjenih danosti v prostoru.
5. člen
Za novo opredeljena stavbna zemljišča, ki predstavljajo zaokrožitev planskih celot V1, V2, V3, L1, L2 in L3 in so po namembnosti usklajene z morfološkimi enotami, ki jih zaokrožajo, velja kartografska dokumentacija planov v merilu 1:5000 kot sestavni del prostorskih ureditvenih pogojev za te planske celote.
To določilo velja do spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za te planske celote.
Vsebinsko navezavo na obstoječe morfološke enote potrdi občina oziroma njena pooblaščena urbanistična služba.
6. člen
(grafični del)
Grafični del je identičen za dolgoročni in srednjeročni plan.
Zaradi spremembe in dopolnitev iz 2. in 3. člena se dopolnijo:
1. V kartografskem delu v merilu M 1:25000:
– list 3: zasnova oskrbe z vodo,
– list 4: zasnova območij zavarovanja in varovanja vodnih virov, zasnova vodnogospodarskih ureditev,
– list 12: zasnova elektro prenosnega omrežja, zasnova plinovodnega omrežja.
2. V kartografski dokumentaciji v merilu M 1:5000 list PKN – Vrhnika št.: 4, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 47.
– Postojna št. 8
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 11/3-032/98
Vrhnika, dne 19. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti