Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3787. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestne lekarne, stran 5925.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 9. člena zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92), 100.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96 in 44/96) ter 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na 13. izredni seji dne 8. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Mestne lekarne
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Domžale, Občina Kamnik, Občina Litija in Občina Mengeš (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanavljajo javni zavod Mestne lekarne.
Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda (v nadaljevanju: zavod).
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime javnega zavoda je: Javni zavod Mestne lekarne.
Skrajšano ime zavoda je: Mestne Lekarne.
Sedež zavoda: Šutna 7, Kamnik.
3. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljev. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz 2. člena tega odloka.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA
4. člen
Zavod ima naslednje organizacijske enote:
– Lekarna Kamnik, Šutna 7, Kamnik,
– Lekarna Novi trg, Novi trg 26, Kamnik,
– Lekarna Mengeš, Kolodvorska 2/b, Mengeš,
– Lekarna Domžale, Ljubljanska 72, Domžale,
– Lekarna Litija, Trg svobode 1, Litija,
– Lekarna Nova Litija, Partizanska pot 8, Litija.
Posamezna lekarna opravlja dejavnost za območje, ki ga opredeli mreža javne zdravstvene službe.
Zavod lahko organizira nove lekarne in podružnice v skladu z mrežo javne zdravstvene službe in v soglasju z ustanoviteljico, na območju katere želi organizirati novo organizacijsko enoto.
5. člen
Zavod uporablja pri svojem poslovanju žig pravo- kotne oblike z besedilom: Mestne lekarne, velikosti 5 cm x 1,5 cm.
Organizacijske enote zavoda uporabljajo pri svojem poslovanju žig pravokotne oblike z besedilom:
Mestne lekarne:
– OE Lekarna Kamnik,
– OE Lekarna Novi trg,
– OE Lekarna Mengeš,
– OE Lekarna Domžale,
– OE Lekarna Litija,
– OE Lekarna Nova Litija,
velikosti 2,5 cm x 1 cm.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki zagotavlja:
– preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili,
– izdajo zdravil na recept in brez recepta,
– magistralno pripravo zdravil,
– svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.
Zavod opravlja poleg lekarniške dejavnosti še:
– preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja,
– izdajanje veterinarskih zdravil,
– izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev.
Navedene dejavnosti spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje podrazrede:
– G/82.31 – dejavnost lekarn,
– G/52.32 – trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki,
– G/82.33 – trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
– K/73.101 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
– DG/24.41 – proizvodnja farmacevtskih surovin,
– DG/24.42 – proizvodnja farmacevtskih preparatov,
– DG/24.52 – proizvodnja toaletnih sredstev.
V. ORGANI ZAVODA
7. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok oziroma statut zavoda:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
a) Svet zavoda
8. člen
Organ upravljanja je svet zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov, od tega:
– štirje predstavniki ustanoviteljic, od katerih vsaka občina imenuje enega predstavnika,
– štirje predstavniki delavcev zavoda, od katerih imata enoti Kamnik in Novi trg enega predstavnika, enoti Litija in Nova Litija enega predstavnika ter enoti Mengeš in Domžale po enega predstavnika,
– en predstavnik zavarovancev oziroma drugih uporabnikov.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti v skladu s statuti občin.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki je v skladu z zakonom o soupravljanju delavcev pri upravljanju.
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
9. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.
10. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov v soglasju z ustanoviteljico, na območju katere bo izvedena investicija,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem aktom.
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica članov.
b) Direktor
11. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicami.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba farmacevtske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Drugi pogoji se določijo s statutom.
Direktor opravlja poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela zavoda.
12. člen
Direktor zavoda:
– organizira in vodi delo zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod,
– odgovarja za zakonitost dela,
– vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za strokovnost dela zavoda,
– odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
– sklepa pogodbe do višine, ki jo določa statut,
– opravlja druge zadeve na podlagi zakona.
c) Strokovni svet
13. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda. Strokovni svet obravnava vprašanja s področja:
– strokovnega dela zavoda,
– odloča o strokovnih vprašanjih,
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoja javnega zavoda,
– daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda.
Strokovni svet vodi direktor zavoda, sestavljajo pa ga upravniki vseh organizacijskih enot.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
14. člen
Zavod upravlja s sredstvi in premoženjem ustanoviteljev, s katerim je bilo zagotovljeno opravljanje dejavnosti ob uveljavitvi zakona o zavodih ter s sredstvi in premoženjem, ki ga je zavod pridobil z lastnimi prihodki v obdobju od uveljavitve zakona o zavodih do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest in upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljice, na območju katere nepremičnina leži.
15. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti:
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve,
– iz proračuna ustanoviteljic,
– s prodajo blaga in storitev,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
16. člen
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanoviteljic kot dober gospodar.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja le za upravljanje in razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen.
Z ostalimi presežki, ki jih zavod pridobi na drug način, razpolaga samostojno.
Zavod primanjkljaj sredstev krije s prihodki iz dejavnosti, ki ni javna služba.
Če ti prihodki ne zadoščajo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljicami.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
17. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga.
V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, ki so last ustanoviteljic in za katerih odtujitev je potrebno soglasje ustanoviteljice, na območju katere nepremičnina leži.
18. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisana v sodni register.
19. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor neomejeno.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
20. člen
Ustanoviteljice so subsidiarno odgovorne za poslovanje zavoda.
Za obveznosti iz naslova nepremičnin, ki so v lasti ustanoviteljic, v upravljanju zavoda odgovarjajo ustanoviteljice po načelu lokacije nepremičnine.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICAMI IN ZAVODOM
21. člen
Zavod:
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub,
– sodeluje pri oblikovanju razvojnih načrtov,
– sodeluje pri ukrepih ustanoviteljic za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
– zagotavlja ustanoviteljicam potrebne podatke v skladu z zakonom.
Ustanoviteljice imajo do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– zagotavljajo mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni,
– zagotavljajo ustrezne materialne pogoje za delo zavoda in za razširitev zmogljivosti,
– sprejemajo ukrepe, s katerimi zagotavljajo zavodu opravljanje dejavnosti iz 6. člena tega odloka,
– dajejo soglasje k statutu in imenovanju ter razrešitvi direktorja,
– odločajo o statusnih spremembah zavoda,
– imenujejo v svet zavoda svoje predstavnike.
22. člen
Nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda in strokovni nadzor nad njegovim delom opravljajo z zakonom določeni organi in organizacije.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Zavod prične s postopkom za izvolitev oziroma imenovanje člana sveta zavoda neposredno po uveljavitvi tega odloka.
Organi zavoda se morajo v skladu s tem odlokom konstituirati v roku 2 mesecev od uveljavitve tega odloka.
Do izvolitve oziroma konstituiranja sveta zavoda po tem odloku opravlja njegove naloge dosedanji svet zavoda.
24. člen
Do imenovanja direktorja v skladu s tem odlokom opravlja naloge direktorja v. d. direktorja, imenovan s sklepom Občinskega sveta občine Kamnik št. 06101-1/97-76 z dne 2. 7. 1997.
25. člen
Zavod sprejme svoj statut najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
25.a člen
Občina Litija v roku petih mesecev od uveljavitve tega odloka, določi prihodnji status organizacijske enote Lekarne Litija in organizacijske enote Lekarne – Nova Litija.
26. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odločba Okrajnega ljudskega odbora Kamnik o ustanovitvi Lekarne Kamnik, št. 1/6-7322/1 z dne 30. 12. 1948, z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami.
28. člen
Odlok se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
Št. 512-1/97
Litija, dne 8. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti