Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1998 z dne 13. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1998 z dne 13. 11. 1998, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3915. Uredba o začasni uporabi določb memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo glede zagotavljanja logistične podpore države gostiteljice v podporo vojaški vaji "Cooperative Adventure Exchange 98” v zvezi z oprostitvijo plačila davka od prometa proizvodov in storitev
3916. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1998
3917. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998
3918. Uredba o spremembah uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1998

MINISTRSTVA

3842. Odredba o obvezni dobaviteljevi izjavi o skladnosti svetilk
3843. Pravilnik o vodenju evidenc v ekonomskih conah
3844. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje za promet
3919. Odredba o spremembi odredbe o obratovalnem času javnih letališč

USTAVNO SODIŠČE

3845. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 3. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izbraževanja ni v neskladju z ustavo
3846. Odločba o ugotovitvi kršitve ustavnih pravic in ugotovitev o neustavnosti 82. in 83. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

BANKA SLOVENIJE

3847. Sklep o deseti izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom

SODNI SVET

3848. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3849. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur
3850. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča in o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3851. Cenik stroškov
3852. Sklep o dodatku za pomoč in postrežbo za najtežje prizadete upravičence
3853. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 1998

OBČINE

Brežice

3854. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo vaškega samoprispevka v vasi Mali Obrež, KS Dobova

Celje

3855. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Gaberje – del – hotel ob Tovarniški ulici

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

3856. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Horjul

Dornava

3857. Sklep o pravici do povrnitve stroškov volilne kampanje na volitvah za župana in člane občinskega sveta

Gornja Radgona

3858. Statutarni sklep o določitvi območnih krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona

Grosuplje

3859. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje – naselje
3860. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje

Hodoš-Šalovci

3861. Razpis naknadnih volitev v Občinski svet občine Hodoš v volilni enoti št. 3 za volitve dva predstavnika slovenske narodnosti s posebno volilno pravico
3862. Razpis naknadnih volitev v Občinski svet občine Hodoš v volilni enoti št. 4 za volitve enega predstavnika madžarske narodnosti s posebno volilno pravico

Horjul

3863. Sklep o razpisu naknadnih volitev za župana Občine Horjul in o razpisu naknadnih volitev za člane Občinskega sveta občine Horjul

Jesenice

3864. Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Jesenice

Kamnik

3865. Sklep o razpisu naknadnih volitev članov sveta krajevnih skupnosti

Kočevje

3866. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kočevje
3867. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kočevje
3868. Sklep o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov
3869. Sklep o spremembi članstva v Občinski volilni komisiji občine Kočevje
3870. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
3871. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice
3872. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje

Kozje

3873. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 1998
3874. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kozje
3875. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kozje
3876. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Kozje

Lenart

3877. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lenart

Lendava

3878. Razpis naknadnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik – 5. volilna enota, za volitve predstavnika madžarske narodnosti
3879. Razpis naknadnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik - 4. volilna enota, za volitve dveh predstavnikov s posebno volilno pravico
3880. Razpis naknadnih volitvev v Svete krajevne skupnosti Dolga vas, Krajevne skupnosti Kapca in Krajevne skupnosti Pince
3881. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Dobrovnik
3882. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za območje mejnega prehoda Dolga vas
3883. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za obdobje 1986–2000, dopolnjenega v letu 1992 in družbenega plana Občine Lendava za območje Občine Lendava

Litija

3884. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Litija

Loška dolina

3885. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 1998

Loški Potok

3886. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loški Potok

Murska Sobota

3887. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Rakičan
3888. Poročilo Volilne komisije KS Rakičan o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Rakičan

Novo mesto

3889. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Novo mesto

Odranci

3890. Odlok o grbu in zastavi Občine Odranci
3891. Odlok o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci

Ribnica

3892. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 1997
3893. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 1998
3894. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
3895. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica

Rogaška Slatina

3896. Odlok o občinski turistični taksi
3897. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe urejanje javnih parkovnih površin in javnih parkovnih gozdov v Občini Rogaška Slatina

Rogatec

3898. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 1998

Sevnica

3899. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem
3900. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

3901. Odlok o spremembi odloka o določitvi povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča, vrednosti stavbnega zemljišča, faktorjih za vrednotenje funkcionalne ugodnosti lokacije stavbnega zemljišča in koeficientih uporabe vrednosti stavbnega zemljišča
3902. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sežana

Škofja Loka

3910. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka

Škofljica

3903. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Škofljica
3904. Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V9 – Škofljica
3905. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V4 Lavrica
3906. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V11 Gumnišče
3907. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V12 Pijava Gorica
3908. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V13 Želimlje
3909. Odlok o spremembi zazidalnega načrta za območje VS 4/4 (RS 5) Lavrica

Turnišče

3911. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Turnišče
3912. Odlok o občinskih cestah

Žalec

3913. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 1998
3914. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti v Občini Žalec

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh
2. Popravek odredbe o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh, ki jo morajo plačati čolni in jahte
3. Popravek sklepa o razpisu referenduma za plačilo posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest
4. Popravek odloka o spremembah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska–sever v Murski Soboti
5. Popravek odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti