Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3814. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Šalamenci, stran 5954.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96 – odl. US), statuta Krajevne skupnosti Šalamenci ter zbora občanov vasi Šalamenci je Svet krajevne skupnosti Šalamenci na seji dne 23. 10. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Šalamenci
1. člen
Za območje KS Šalamenci se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za dobo 4 let, in sicer od 1. 2. 1999 do 31. 1. 2003.
2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 15 milijonov SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– asfaltiranje preostanka vaških cest in vzdrževanje ostalih vaških cest,
– nadaljnja ureditev pokopališča in spremljajočih objektov,
– adaptacija ekumenske kapele,
– priprava na izgradnjo sekundarnega voda vodovoda,
– ureditev javne razsvetljave,
– sofinanciranje obnove občinske ceste Bodonci-Puconci,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost KS.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 22. novembra 1998 od 7. do 19. ure na glasovalnem mestu v vaško-gasilskem domu Šalamenci.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Šalamenci št. 51900-842-097-82955.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet krajevne skupnosti, ki bo enkrat letno poročal zboru krajanov o porabi zbranih sredstev.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v KS Šalamenci, lastniki nepremičnin (gradbenih objektov), ki nimajo stalnega bivališča v KS Šalamenci, obrtniki oziroma samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti v KS Šalamenci:
– 2,5% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 5% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko dejavnost, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Šalamenci,
– 1,5% od pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– 3% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v tekočem letu zaposleni v tujini,
– 1,5% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v tekočem letu lastniki vikendov, vinskih kleti in stanovanjskih hiš, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Šalamenci,
– 150 DEM v tolarski protivrednosti letno občani, ki niso zdravstveno in pokojninsko zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad M. Sobota, izpostava M. Sobota.
Zaposleni v tujini, lastniki vikendov in stanovanjskih hiš bodo plačevali samoprispevek po položnici, ki jo izstavi KS Šalamenci.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Šalamenci dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
8. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik s stalnim prebivališčem v KS Šalamenci, ki so starejši od 18 let oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
9. člen
Referendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti Šalamenci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja svet krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad M. Sobota, izpostava M. Sobota v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti Šalamenci in ima naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST ŠALAMENCI
               G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu, dne 22. 11. 1998 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju v KS Šalamenci za dobo 4 let, in sicer od 1. 2. 1999 do 31. 1. 2003, ki se uporablja za:
– asfaltiranje preostanka vaških cest in vzdrževanje ostalih vaških cest,
– nadaljnja ureditev pokopališča in spremljajočih objektov,
– adaptacija ekumenske kapele,
– priprava na izgradnjo sekundarnega voda vodovoda,
– ureditev javne razsvetljave,
– sofinanciranje obnove občinske ceste Bodonci-Puconci,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost KS
g l a s u j e m
ZA            (štampiljka)            PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži »ZA«, če se z uvedbo dodatnega samoprispevka strinja, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Šalamenci.
12. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (zakon o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/95, 7/95 in 13/96).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 42001-10/98
Šalamenci, dne 23. oktobra 1998.
Predsednik
Sveta KS Šalamenci
Dušan Domjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti