Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3815. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Vaneča, stran 5955.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96 – odl. US), statuta Krajevne skupnosti Vaneča ter zbora občanov vasi Vaneča je Svet krajevne skupnosti Vaneča na seji dne 19. 10. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Vaneča
1. člen
Za območje KS Vaneča se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za dobo 4 let, in sicer od 1. 2. 1999 do 31. 1. 2003.
2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 15 milijonov SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– asfaltiranje preostanka vaških cest in vzdrževanje ostalih vaških cest,
– priprava na izgradnjo sekundarnega voda vodovoda,
– nadaljnja ureditev pokopališč in spremljajočih objektov – mrliške vežice in kapela,
– ureditev javne razsvetljave,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– nakup zemljišča za nogometno igrišče in ureditev tega,
– sofinanciranje prizidka vaško-gasilskega doma,
– funkcionalno dejavnost KS.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 22. novembra 1998 od 7. do 19. ure na glasovalnem mestu v vaško-gasilskem domu Vaneča.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Vaneča št. 51900-842-097-82908.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet krajevne skupnosti, ki bo enkrat letno poročal zboru krajanov o porabi zbranih sredstev.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v KS Vaneča, lastniki nepremičnin (gradbenih objektov), ki nimajo stalnega bivališča v KS Vaneča, obrtniki oziroma samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti v KS Vaneča:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 7% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne neto mesečne plače v Sloveniji,
– 2 % od pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– 270 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v tujini,
– 100 DEM v tolarski protivrednosti letno občani, ki niso zdravstveno in pokojninsko zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti.
– 1% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v tekočem letu lastniki vikendov, vinskih kleti in stanovanjskih hiš, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Vaneča.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad M. Sobota, izpostava M. Sobota.
Zaposleni v tujini, lastniki vikendov, vinskih kleti in stanovanjskih hiš bodo plačevali samoprispevek po položnici, ki jo izstavi KS Vaneča.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Vaneča dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
8. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik s stalnim prebivališčem v KS Vaneča, ki so starejši od 18 let oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
9. člen
Referendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti Vaneča, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja svet krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad M. Sobota, izpostava M. Sobota v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti Vaneča in ima naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST BOKRAČI
             G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu, dne 22. 11. 1998 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju v KS Vaneča za dobo 4 let, in sicer od 1. 2. 1999 do 31. 1. 2003, ki se uporablja za:
– asfaltiranje preostanka vaških cest in vzdrževanje ostalih vaških cest,
– priprava na izgradnjo sekundarnega voda vodovoda,
– nadaljnja ureditev pokopališč in spremljajočih objektov – mrliške vežice in kapele,
– ureditev javne razsvetljave,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– nakup zemljišča za nogometno igrišče in ureditev tega,
– sofinanciranje prizidka vaško-gasilskega doma,
– funkcionalno dejavnost KS
g l a s u j e m
ZA            (štampiljka)            PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži »ZA«, če se z uvedbo dodatnega samoprispevka strinja, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Vaneča.
12. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (zakon o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/95, 7/95 in 13/96).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 42001-9/98
Vaneča, dne 19. oktobra 1998.
Predsednik
Sveta KS Vaneča
Aleksander Sočič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti