Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3783. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja dela pravilnika o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije, stran 5923.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobude Janeza Božiča iz Ljubnega ob Savinji in drugih, na seji dne 28. oktobra 1998
s k l e n i l o:
Izvrševanje pravilnika o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Uradni list RS, št. 35/98) se do končne odločitve zadrži v tistem delu, v katerem onemogoča opravljanje del odgovornega projektiranja tistim inženirjem z višjo izobrazbo in tistim osebam s srednješolsko izobrazbo, ki so pogoje za opravljanje del odgovornega projektanta izpolnjevali pred uveljavitvijo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 56/95).
O b r a z l o ž i t e v
1. Ustavno sodišče v obravnavani zadevi ocenjuje ustavnost določb 26., 26.a, 26.b, 29., 49., 51., 63., 76.b, 100.c in 100.e členov zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 40/94 – odl. US, 69/94 – odl. US in 59/96 – v nadaljevanju: ZGO). V tej zadevi je prvi vloženi pobudi Janeza Božiča iz Ljubnega ob Savinji pridružilo poznejše pobude Romana Omerzuja iz Celja, prej vodeno pod številko U-I- 25/97, Marjana Grešaka iz Laškega, prej št. U-I-66/97, Oskarja Birsa iz Dobravelj, prej št. U-I-95/97 ter pobudo Jadrana Guština iz Sežane in drugih, ki jih zastopa Majda Škrlj, odvetnica v Sežani, prej št. U-I-108/97. Po sprejemu teh pobud s sklepoma ustavnega sodišča št. U-I-14/97 z dne 3. 4. 1997 in št. U-I-108/97 z dne 10. 6. 1997 je ustavno sodišče navedeni zadevi pridružilo še naslednje pobude: pobudo Antona Kokelja iz Trebnjega, in drugih, prej št. U-I-114/97, pobudo Janeza Beleta iz Novega mesta in drugih, prej št. U-I-198/97, ter pobude gospodarskih družb Tomi Kastelec d.n.o. Novo mesto (prej št. U-I-72/98), Obnova Kočevje, d.o.o. (prej št. U-I- 87/98), Terca d.o.o. Trebnje (prej št. U-I-97/98), Begrad d.d. Črnomelj (prej št. U-I-103/98) in pobudo Vodnogospodarskega podjetja Novo mesto p.o. (prej št. U-I-116/98). Ustavno sodišče je zadevi pridružilo tudi dve pobudi, ki izpodbijata pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Uradni list RS, št. 35/98), izdan na podlagi ZGO: pobudo Bojana Dolenca iz Dan pri Sežani in drugih, doslej št. U-I-337/98, in pobudo samostojnega podjetnika B.J. Projekt Biro, Branko Šutila s.p. Solkan, doslej št. U-I-344/98.
2. Vse pobude izpodbijajo tiste določbe ZGO, ki po mnenju pobudnikov postavljajo nerealne in previsoke izobrazbene zahteve za opravljanje projektiranja objektov in vodenja del pri gradnji, ki naj bi jih zakonodajalec uveljavil z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 59/96 – v nadaljevanju: ZGO-B). Ustavno sodišče je ob sprejemu pobud s sklepom z dne 3. 4. 1997 ocenilo, da lahko nekatere izpodbijane določbe pobudnikom povzroče težko popravljive škodljive posledice. Do svoje končne odločitve je zato zadržalo izvrševanje petega odstavka 26.a člena in 29. člena ZGO v tistem delu, v katerem ne omogočata opravljanja del odgovornega projektiranja tistim inženirjem z višjo izobrazbo in osebam s srednjo šolo, ki so po določbah ZGO pred uveljavitvijo ZGO-B izpolnjevali pogoje za opravljanje teh del.
3. V zadnjih dveh pridruženih pobudah pobudniki Branko Dolenc in drugi ter B.J. Projekt biro poleg navedenih določb ZGO izpodbijajo tudi pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije, ki ga je minister za okolje in prostor izdal na podlagi 2. in 24. člena ZGO. Pobudi navajata, da pravilnik v nekaterih določbah odgovornim projektantom postavlja zahteve, ki jih lahko izpolni le odgovorni projektant, ki ima zahtevano stopnjo izobrazbe po izpodbijanih določbah ZGO. S tem naj bi ne bil spoštovan sklep ustavnega sodišča o začasnem zadržanju. Pobudnika zato predlagata razveljavitev tistih delov pravilnika (predvsem delov 7. in 8. točke prvega odstavka 8. člena), ki naj bi po njunem mnenju kršili navedeni sklep o začasnem zadržanju izvrševanja.
4. Člen 39 zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) ustavnemu sodišču omogoča, da do končne odločitve v celoti ali delno zadrži izvrševanje zakona ali drugega predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče je z zadržanjem 26.a člena in 29. člena ZGO do svoje končne odločitve omogočilo opravljanje del odgovornega projektiranja tistim posameznikom, ki so ta dela lahko opravljali pred uveljavitvijo ZGO-B. Izpodbijani pravilnik predvsem v delu o vsebini projektne dokumentacije (8. člen) postavlja tudi zahteve, ki jih lahko izpolnjuje le odgovorni projektant, ki izpolnjuje sedanje izobrazbene zahteve ZGO. Ob doslednem vztrajanju na določbah pravilnika v času začasnega zadržanja bi tisti odgovorni projektanti, ki lahko to delo opravljajo na podlagi navedenega sklepa ustavnega sodišča, ne mogli sodelovati pri pripravi projektne dokumentacije. S tem bi bil izničen učinek sklepa ustavnega sodišča o začasnem zadržanju. Ustavno sodišče se je zato odločilo, da zadrži tudi izvrševanje izpodbijanega pravilnika v delu, v katerem bi lahko onemogočal opravljanje dela odgovornega projektiranja tistim inženirjem z višjo izobrazbo in osebam s srednjo šolo, ki so po določbah ZGO pred uveljavitvijo ZGO-B izpolnjevali pogoje za opravljanje teh del.
5. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter sodnici in sodniki: dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jrovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-14/97
Ljubljana, dne 28. oktobra 1995
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti