Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3832. Odlok o turistični taksi v Občini Zreče, stran 5971.

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter 20. in 67. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95, 1/98 in 53/98) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 26. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina in delitev turistične takse v Občini Zreče, oprostitve, način poročanja in nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega prebivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravnava storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
1. otroci do 7. leta starosti,
2. člani invalidskih organizacij in druge invalidne osebe, ki svojo invalidnost lahko utemeljijo z ustreznim dokumentom (člansko izkaznico),
3. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah,
4. učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
5. dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
6. osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,
7. udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
8. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse.
Turistično takso v višini 50% plačajo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– gostje v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Višina turistične takse je določena na podlagi stopnje infrastrukturne opremljenosti in na podlagi potreb turističnega razvoja Občine Zreče.
5. člen
Višina turistične takse je 11 točk.
Višina turistične takse se določi tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, v skladu z zakonom, Vlada Republike Slovenije in znaša 14 tolarjev.
Za goste, ki prihajajo v nastanitvene objekte na podlagi pogodb sklenjenih s poslovnimi partnerji, pa se nova vrednost točke uveljavi ob sklepanju novih pogodb.
III. UPORABA SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami iz prvega odstavka 2. člena tega odloka, in sicer predvsem za:
1. turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
2. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
3. pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe,
4. prireditve,
5. vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo turistična in okoljevarstvena društva,
6. komunalno infrastrukturo v območjih turističnih objektov,
7. druge naložbe na področjih turizma v občini po programu razvoja turizma v občini.
7. člen
Predlog razporeditve sredstev turistične takse, za namene iz prejšnjega člena, pripravi župan Občine Zreče, pri čemer se praviloma sorazmerni del turistične takse uporabi za te namene v kraju, kjer je bila taksa zbrana.
IV. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE IN NADZOR
8. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo:
1. pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja,
2. voditi evidenco o plačani turistični taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci, ki je določena v prvem odstavku tega člena, vpisan razlog iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka.
9. člen
Osebe iz 8. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun.
Osebe iz 8. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.
10. člen
V primeru,da zavezanec ne nakaže pobrane turistične takse do 25. v mesecu za pretekli mesec, je dolžan plačati obresti po obrestni meri, ki jih za kratkoročne kredite določa Banka Celje, zaračuna pa finančna služba občinskega uprave.
11. člen
Poročilo iz drugega odstavka 9. člena tega odloka mora obsegati naslov fizične ali pravne osebe, nastanitvene zmogljivosti, število prenočitev turistov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave ali oprostitve, znesek plačane turistične takse ter obdobje, na katero se poročilo nanaša.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne in fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
Za fizične osebe, ki se ukvarjajo s prenočevanjem, lahko poročilo iz prvega odstavka tega člena poda pooblaščena pravna oseba (turistično društvo, agencija ipd.). V tem primeru je fizična oseba dolžna posredovati pooblaščeni pravni osebi podatke za sestavo poročila do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Fizična oseba se je dolžna pisno izjasniti, na kakšen način po posredovala podatke, in sicer v roku 30 dni po uveljavitvi odloka.
12. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidence se opravlja preko pristojnega davčnega organa. Nadzor opravlja tudi pristojni organ občinske uprave v okviru svojih pooblastil.
Pristojni organ občinske uprave nadzira verodostojnost podatkov na oddanem obrazcu poročila s podatki iz knjige domačih in tujih gostov.
Pravna ali fizična oseba je dolžna pristojnemu organu občinske uprave omogočiti nadzor ter dati na vpogled knjigo domačih in tujih gostov.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Zreče veljati odlok o krajevni turistični taksi v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 38/96).
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 423-05-02/98-2
Zreče, dne 26. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti