Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3829. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Vodice, stran 5965.

Na podlagi določil 16. in 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter 18. člena statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 31/98) je Občinski svet občine Vodice na 42. seji dne 1. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o varstvu virov pitne vode na območju Občine Vodice
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo varstveni pasovi (območja) virov pitne vode in ukrepi za zavarovanje teh virov pred onesnaženjem, in sicer za:
– zajetje pod Tilnom,
– zajetje za Repnje – samostan,
– zajetje Dobruška vas,
– zajetja za Zapoge–Dornice,
– zajetje Tomajev studenec (v Občini Vodice ožji varstveni pas),
– zajetje Mlakar–Bukovica,
– zajetje z vrtino SČ-1,
– zajetje z vodnjakom Vo I., (novo)
– zajetje Šinkov Turn,
– zajetje Stržkov studenec,
– izvir Štefanov studenec,
– izvir Smrekarjev studenec.
II. VARSTVENI PASOVI
2. člen
Obseg varstvenih pasov virov pitne vode je grafično prikazan v kartografski predlogi strokovnih podlag za zavarovanje zajetij pitne vode in perspektivnih vodnih virov na območju Občine Vodice, ki jih je izdelalo podjetje Hidroconsulting, d.o.o., Dragomer, in je na vpogled na Občini Vodice.
Kartografska predloga vsebuje podatke o lokaciji vodnih virov, njihovih izdatnostih, mejah vodoprispevnega območja, geološko-litološki sestavi tal, hidrogeoloških razmerah, kakor tudi vrise mej varstvenih pasov v prostorskih katastrskih načrtih v merilu 1:5000.
Seznam strokovnih podlag, na podlagi katerih so določene meje varstvenih pasov, je sestavni del tega odloka.
3. člen
Vodovarstveni prostor, ki ga varujemo s tem odlokom, je razdeljen v naslednje varstvene pasove:
– najožji varstveni pas (območje 1) z najstrožjim režimom varovanja;
– ožji varstveni pas (območje 2) s strogim režimom varovanja;
– širši varstveni pas (območje 3) z blagim režimom zavarovanja.
Najožji varstveni pas – območje 1, je območje z najstrožjim režimom varovanja. Obsega neposredno okolico objekta za oskrbo s pitno vodo, kjer je možna naključna ali namerna poškodba vodovodnega objekta ali okužba pitne vode. Po pojavu onesnaženja tako rekoč ni časa za preprečitev vstopa nevarnih snovi v vodovodni sistem. Najožji varstveni pas zajetij, ki zajemajo podzemno vodo kraškega vodonosnika, se določi na podlagi zbranih parametrov, ki temeljijo na izvedenih sledilnih poskusih, in še dopustnega časa intervencije za preprečitev vstopa polutanta v tok podzemne vode.
Ožji varstveni pas – območje 2, je območje s strogim režimom varovanja in obsega prostor, kjer obstaja možnost hitrega onesnaženja vodnega vira. To pomeni, da po pojavu onesnaženja tako rekoč ni časa za preprečitev vstopa vodi nevarne snovi v vodonosnik, je pa določen čas za preprečitev vstopa nevarne snovi v omrežje. V medzrnskih vodonosnikih zavzema ta pas območje, iz katerega podtalnica v 30 dneh priteče do zajetja (vodonosnik je prekrit s 4 do 16 metrov debelo plastjo peščene in meljne gline). Ta čas zadošča za razpad biološkega onesnaženja.
Na kraškem vodozbirnem zaledju se meja varstvenega pasu določi na podlagi zbranih parametrov, ki temeljijo na izvedenih sledilnih poskusih, in dopustnega časa intervencije.
Širši varstveni pas – območje 3, je območje z blagim – sanitarnim režimom varovanja in zajema celotno napajalno območje vodonosnika, iz katerega se podtalnica oziroma podzemna voda pretaka v smeri zajetja in območja, od koder se lahko onesnažene površinske vode iztekajo na napajalno območje vodonosnika, ali pa se podtalnica sosednjega vodonosnika drenira na napajalno območje obravnavanega vodonosnika. Napajalno območje kraškega vodonosnika se določi na podlagi zbranih parametrov in, kjer je možno, s sledenjem podzemnih tokov.
III. VARSTVENI UKREPI
4. člen
Varstveni ukrepi se seštevajo. Vsi ukrepi, ki veljajo za širši varstveni pas (območje 3), veljajo tudi za oba ostala pasova (območje 2 in 1).
Ukrepi v najožjem varstvenem pasu
5. člen
V najožjem varstvenem pasu (območje 1) je dovoljena le dejavnost, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo. Zemljišče najožjega varstvenega pasu mora biti odkupljeno in zemljiškoknjižno vpisano na upravljalca vodovoda (koncedenta).
Območje najožjega varstvenega pasu mora biti ograjeno in opremljeno z opozorilno tablo. Kakršenkoli poseg v prostor, razen za potrebe vodovoda, je prepovedan. Dostop v območje najožjega varstvenega pasu je dovoljen le pooblaščenim osebam upravljalca vodovoda, inšpekcijskim organom ter pooblaščenim delavcem zdravstvenih organizacij za nadzor in spremljanje kakovosti vode.
V območju najožjega varstvenega pasu ni dovoljena uporaba kemičnih sredstev za zaščito in uravnavanje rasti rastlin, uničevanje podrasti in škodljivcev ter organsko gnojenje.
Ukrepi v ožjem varstvenem pasu
6. člen
V ožjem varstvenem pasu (območje 2) je prepovedano:
1. graditi:
– proizvodne, obrtne in servisne objekte;
– energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na vodni vir;
– stanovanjske, javne in industrijske zgradbe ter živinorejske farme;
– pralnice avtomobilov;
– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi;
– kampe in kopališča;
– magistralne in regionalne ceste;
– naftovode in plinovode;
– ponikovalnice za komunalne odpadne vode in padavinske vode iz cestišč (glej uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda in virov onesnaženja, Uradni list RS, št. 35/96);
– objekte, ki zmanjšujejo količino vode vodnega vira;
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov;
– pokopališča;
– bencinske servise;
– podzemna skladišča;
– čistilne naprave.
Pod posebnimi pogoji se lahko v ožjem varstvenem pasu dovoli gradnja novih prometnic (ceste, proge, plinovodi, naftovodi) ter izgradnja novih objektov (skladišča, bencinski servisi) posebnega družbenega pomena (določi Ministrstvo za okolje in prostor);
2. izvajati:
– tranzitni promet z nevarnimi snovmi;
– povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov izven vodovodnega sistema;
– vrtanje raziskovalnih vrtin z uporabo pomožnih sredstev, ki so vodi škodljiva;
– gnojenje tal z odplakami in odpadki;
– rejo nad 10 glav živine;
– polivanje gnojevke in gnojnice (glej uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla – Uradni list RS, št. 68/96);
– golosečnjo v gozdovih;
3. uporabljati:
– rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncentraciji, opredeljeni v predpisih o higienski neoporečnosti pitne vode;
4. vgrajevati:
– toplotne črpalke – izmenjevalce na podlagi uporabe podtalnice;
5. opredeljevati:
– nova ureditvena območja naselij in širiti obstoječa;
6. odlagati:
– odpadke.
7. člen
V ožjem varstvenem pasu je obvezno:
1. graditi:
– neprepustno javno in interno kanalizacijsko omrežje in priključiti nanj vse objekte; neprepustnost mora izvajalec dokazati z atestom,
– utrjene neprepustne prometne in manipulacijske površine,
– lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne snovi, kamor je mogoče ujeti tudi rabljeno požarno vodo;
2. izvajati:
– odvajanje komunalne odpadne vode in tehnološke vode v javno kanalizacijo,
– odvajanje vode iz utrjenih prometnih in manipulacijskih površin izven varstvenega območja,
– opremljanje cest z ustrezno signalizacijo (opozorilne table);
3. sanirati:
– obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi, ki niso zgrajena skladno s predpisi o gradnji le-teh.
8. člen
V ožjem varstvenem pasu je dovoljeno:
1. izvajati:
– dejavnost, namenjeno oskrbi s pitno vodo,
– športno-rekreacijske dejavnosti;
2. graditi:
– stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih zazidalnih površin, ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev na tem območju, če je urejeno odvajanje in čiščenje odplak,
– nadomestne stanovanjske hiše za objekte iz tega varstvenega pasu,
– objekte družbenega standarda za osnovno preskrbo prebivalstva,
– objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodarstev (hlevi z urejenimi gnojišči, silosi itn.),
– skladišča za kurilno olje s prostornino do 5 m3,
– športno rekreacijske-objekte z minimalnimi spremljajočimi objekti;
3. adaptirati, nadzidati, prizidati:
– objekte in naprave tako, da so izvedeni vsi ustrezni zaščitni ukrepi.
9. člen
V ožjem varstvenem pasu mora biti rekonstrukcija obstoječih cest izvedena tako, da v primeru incidentov morebitne razlite tekočine ne morejo pronicati do podzemne vode. Greznice in gnojišča je treba preurediti tako, da ni nevarnosti pronicanja v podtalnico oziroma prelivanja na površino (glej strokovno navodilo o urejanju gnojišč in greznic, Uradni list SRS, št. 10/85).
Ukrepi v širšem varstvenem pasu
10. člen
V širšem varstvenem pasu (območje 3) je prepovedano:
1. graditi:
– proizvodne, energetske, obrtne in servisne objekte, ki pomenijo nevarnost za vir pitne vode,
– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi, ki so večja kot 25 m3 za posamezni rezervoar (200 m3 v zaključeni celoti),
– naftovode,
– ponikovalnice za odpadne vode,
– nove komunalne čistilne naprave nad 2000 EE,
– objekte, ki bistveno zmanjšujejo izdatnost vodnega vira,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov,
– pralnice avtomobilov, ki nimajo priključka na kanalizacijo,
– nova pokopališča;
2. izvajati:
– cestni tranzitni promet nevarnih in škodljivih snovi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih snovi, po nezaščitenih cestah in železnicah,
– izkop gline in kamna (z izjemo kamnolomov, ki so opredeljeni kot kamnolomi posebnega družbenega pomena),
– spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
– povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov izven vodovodnega sistema,
– sečnjo in spravilo lesa v večjem obsegu brez vednosti upravljalca vodovoda,
– posek lesa na večji površini, tako da obstoji možnost zmanjšanja izdatnosti vodnega vira,
– množično vzrejo živali,
– gnojenje tal z odpaki in odplakami,
– vrtanje raziskovalnih vrtin z uporabo pomožnih sredstev, ki so vodi škodljiva;
3. uporabljati:
– rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncentraciji (ogrožajo vodni vir) in so opredeljena v predpisih o higienski neoporečnosti pitne vode;
4. vgrajevati:
– toplotne črpalke – izmenjevalce na podlagi uporabe podtalnice,
5. odlagati:
– odpadke.
11. člen
V širšem varstvenem pasu je dovoljeno:
1. graditi:
– stanovanjsko in drugo gradnjo ter čisto industrijo in obrt na območju, opremljenem s kanalizacijo,
– neprepustno kanalizacijo,
– objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodarstev (hleve z urejenim gnojiščem, silose itn.),
– skladišča za kurilno olje prostornine do 200 m3. Skladišča morajo imeti prvo stopnjo zaščite (dvoplaščna cisterna);
2. izvajati:
– proizvodne in obrtne dejavnosti v obstoječih objektih, za katere je investitor pridobil pred izdajo lokacijskega dovoljenja od pooblaščene organizacije oceno vpliva posega na vir pitne vode,
– športno-rekreacijske dejavnosti,
– ponikanje strešnih voda,
– namakanje kmetijskih površin s čisto vodo;
3. adaptirati, nadzidati, prizidati:
– objekte in naprave, tako da ne ogrožajo virov pitne vode.
12. člen
V širšem varstvenem pasu je obvezno:
1. graditi:
– vodotesno javno in interno kanalizacijsko omrežje in priključiti nanj vse objekte; vodotesnost mora izvajalec dokazati z atestom,
– greznice za individualne stanovanjske objekte, pri katerih ni možno odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo skladno s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic. Te greznice so začasne, in sicer do zgraditve javne kanalizacije,
– urejene neprepustne manipulacijske površine z odvodom meteornih voda v kanalizacijo, po potrebi prek maščobnika,
– lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne snovi, kamor je možno ujeti tudi rabljeno požarno vodo;
2. odvajati:
– v kanalizacijo odpadne in tehnološke vode;
3. opremiti:
– ceste z opozorilnimi tablami (omejitev hitrosti, vodovarstveno območje, izlitje javi takoj! itn.);
4. sanirati:
– obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi, ki niso zgrajena skladno s predpisi;
5. izvajati:
– rekonstrukcija obstoječih cest mora biti izvedena, tako da v primeru nesreč morebitne razlite tekočine ne morejo ponikati v podtalnico.
Pod posebnimi pogoji se lahko v širšem varstvenem pasu dovoli gradnja novih prometnic (ceste, proge, plinovodi in naftovodi) in obratovanje obstoječih in izgradnja novih objektov (industrijski, bencinski servisi, deponije komunalnih odpakov) posebnega družbenega pomena.
IV. POSEBNI UKREPI
13. člen
Za vse posege v varstvenih pasovih, ki jih omogoča in dovoljuje ta odlok, mora za izdajo lokacijskega dovoljenja investitor pridobiti oceno vpliva posega na vir pitne vode pri pooblaščeni organizaciji, ki spremlja kakovost vode na območju Občine Vodice. Ocena je podlaga za izdajo soglasja pristojne zdravstvene službe.
14. člen
Vodnogospodarske in druge posege v vodotoke na območju varstvenih pasov je treba izvajati tako, da ne bo ogrožen vodni vir.
15. člen
Na prometnicah, ki prečkajo varstvene pasove, je treba postaviti ustrezne prometne znake za obvestilo o pričetku in prenehanju posebnih režimov prehoda prek vodovarstvenega območja. Opozorila postavi upravljalec vodnega vira in vodovodnih objektov, ki jih je tudi dolžan vzdrževati in odstraniti, če za to nastanejo razlogi.
16. člen
Hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevarne in škodljive snovi, po cestah na območju širšega varstvenega pasu je omejena na 40 km/h.
17. člen
O režimu upravljanja z zemljišči in gozdovi v posameznih varstvenih pasovih obvestijo njihove lastnike pristojne službe Občine Vodice.
18. člen
Občina Vodice uvede in vodi kataster skladišč nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi in drugih nevarnih onesnaževalcev, ki so v območju varstvenih pasov virov pitne vode. Ta mora biti izdelan v rokih in po metodologiji, ki jih predpišejo predlogi sanacijskih ukrepov.
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM UKREPOV NA ZAVAROVANIH OBMOČJIH
19. člen
1. Nadzor nad izvajanjem ukrepov v območjih varstvenih pasov izvajajo:
– pooblaščene institucije za izvajanje kontrole nad kakovostjo pitne vode in stanjem objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo,
– inšpekcijski organi, predvsem vodnogospodarska in zdravstvena inšpekcija, z izdajanjem soglasij in dovoljenj ter neposrednega inšpekcijskega nadzora,
– upravni delavci na področju upravnih postopkov izdajanja lokacijskih in gradbenih dovoljenj za posege v prostor na območju varstvenih pasov vodnih virov,
– upravljalci javnih in lokalnih vodovodov,
– uporabniki pitne vode.
2. Nadzor se izvaja nad:
– stanjem zemljšč, objektov, prometnic in vodotokov,
– dokumentacijo za izvajanje posegov v prostoru zavarovanih območij,
– predpisanimi postopki in izvajanjem zaščitnih ukrepov na objektih in manipulativnih površinah,
– izvajanjem omejitev pri rabi prostora na zavarovanih območjih v prostorskem planu oziroma upravnem postopku pridobitve lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
VI. SANACIJSKI UKREPI
20. člen
Za ugotovitev in določitev možnih onesnaževalcev ter uspešno sanacijo obstoječega stanja v varstvenih pasovih virov pitne vode je treba izdelati predloge sanacijskih ukrepov oziroma podlage za izdelavo sanacijskih programov. Izdela jih za to usposobljena institucija skupaj s pooblaščeno institucijo za izvajanje kontrole nad kakovostjo pitne vode in stanjem objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo, potrdi pa jih občinski svet v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka.
Onesnaževalci v varstvenih pasovih in občina kot nosilec razvoja komunalne infrastrukture morajo na podlagi sprejetih sanacijskih ukrepov izdelati sanacijske programe, ki morajo vsebovati tehnično rešitev sanacije, koncept financiranja, roke za izvedbo in ostale obveznosti. Pri izdelavi sanacijskih programov morata sodelovati tudi pooblaščena institucija za izvajanje kontrole nad kakovostjo pitne vode in stanjem objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo in institucija, ki je izdelala predlog sanacijskih ukrepov. Sanacijski programi morajo biti izdelani v roku treh let po uveljavitvi tega odloka.
Sredstva za izdelavo sanacijskih programov ter njihovo izvedbo zagotavljajo onesnaževalci (vsak za svoj program) in Občina Vodice za sanacijo nelegalnih odlagališč odpadkov in izgradnjo komunalne in druge potrebne infrastrukture.
Izvajanje sanacijskih programov mora biti vključeno v letne plane možnih onesnaževalcev in občinski proračun.
VII. NAČIN UVELJAVLJANJA VAROVALNEGA REŽIMA
21. člen
Uveljavljanje varovalnega režima na zavarovanih območjih se uresničuje:
– z izvajanjem postopkov sanacije objektov, naprav, prometnic in zemljišča na območju varstvenih pasov vodnih virov,
– s predpisovanjem pogojev sanitarne zaščite v lokacijskih postopkih za objekte, ki se predvidevajo v varstvenem pasu,
– z nadzorom in inšpekcijo nad izvajanjem zaščitnih drugih ukrepov v zavarovanem območju vodnega vira,
– z omejevanjem izrabe kmetijskih površin in drugih naravnih virov (kamen, glina, prod).
Uveljavljanje varovalnega režima prične v roku 8 dni po uveljavitvi tega odloka. Dolžne so ga izvajati vse upravne službe, ki izvajajo upravne postopke na območju Občine Vodice.
VIII. KAZENSKI DOLOČBI
22. člen
Vsi stroški, ki nastanejo zaradi motene oskrbe s pitno vodo, kot posledica dejavnosti v vodovarstvenem območju, bremenijo neposredno njihove povzročitelje.
23. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.
IX. PREHODNE DOLOČBE
24. člen
O režimu upravljanja z zemljišči v posameznih varstvenih območjih obvesti njihove lastnike upravljalec (pristojne občinske službe za perspektivne vodne vire) v roku 15 dni po sprejemu tega odloka.
25. člen
Če se z ukrepi iz ožjega varstvenega pasu omeji obstoječa izraba kmetijskega zemljišča, je lastnik kmetijskega zemljišča upravičen do odškodnine po splošnih predpisih o odškodnini.
Breme omejitve rabe zemljišča se lahko vpiše v zemljiško knjigo na podlagi ugotovljenega javnega interesa, usklajenih planskih dokumentov in izplačane odškodnine iz prvega odstavka tega člena.
Odškodnino je dolžan poravnati upravljalec vodovoda (koncesionar), ki mu mora biti ob ceni pitne vode zagotovljen vir sredstev (ekološka taksa).
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-001/98-048
Vodice, dne 7. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti