Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3833. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Zreče, stran 5972.

Na podlagi prve alinee 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni lista RS, št. 30/95, 48/95, 1/98 in 53/98) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 26. 10. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Zreče
1. člen
V statutu Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95, 1/98 in 53/98) se v 70. členu za besedami »župan občine« postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi: »Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.«
2. člen
76. člen se spremeni tako, da glasi:
»Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih potrdi občinski svet.«
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnemu soglasju ministra, pristojnega za finance.
Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju.«
3. člen
V 77. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki glasi:
»Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.«
V tretjem odstavku se besedi »zagotovljene porabe« nadomesti z besedama »realiziranih prihodkov.«
Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki glasi:
»Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.«
4. člen
V prvem in tretjem odstavku 78. člena se črta beseda »zagotovljene«.
5. člen
V prvem odstavku 79. člena se besedilo: »Prihodki občine za financiranje drugih nalog so,« nadomesti z besedilom: »Prihodki občine za financiranje porabe so tudi.«
V tretji alinei se za besedo »krajevne« doda beseda: »turistične.«
6. člen
Besedilo 80. člena se spremeni in glasi:
»Če občina z lastnimi prihodki ne more zagotoviti svoje primerne porabe, se zagotovijo sredstva za finančno izravnavo v državnem proračunu.«
7. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-02-01/98
Zreče, dne 26. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti