Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3790. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ljubno, stran 5929.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 106 člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 61. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 9., 16. in 69. člena statuta Občine Ljubno, je Občinski svet občine Ljubno na seji dne 24. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Ljubno
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki se v Občini Ljubno opravljajo kot gospodarske javne službe in način njihovega izvajanja.
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov, v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
3. člen
Občina z akti iz svoje pristojnosti podrobneje ureja način opravljanja posamezne ali več gospodarskih javnih služb.
4. člen
Obvezne gospodarske javne službe v občini so:
1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda;
3. ravnanje s komunalnimi odpadki;
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
5. javna snaga in čiščenje javnih površin;
6. urejanje občinskih cest;
7. urejanje občinskih zelenih površin;
8. pregledovanje, nadzor in čiščenje kurilnih naprav in dimnih vodov;
9. urejanje stavbnih zemljišč.
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. gasilska služba;
2. javna razsvetljava;
3. urejanje pokopališč, pogrebna in pokopališka dejavnost;
4. plakatiranje in obveščanje;
5. taksi služba;
6. izobešanje zastav;
7. javni medkrajevni promet.
5. člen
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji, določenimi v ustreznih odlokih, dostopne vsakomur.
6. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi zakonov in njihovi podlagi izdanih predpisov, tega odloka in odlokov, ki jih občinski svet sprejema za izvajanje ene ali več javnih služb.
Občina zagotavlja gospodarske javne službe iz 4. člena tega odloka v naslednjih oblikah:
7. člen
V režijskem obratu:
– urejanje občinskih zelenih površin;
– urejanje pokopališč in pokopališko dejavnost;
– urejanje stavbnih zemljišč.
8. člen
V javnem podjetju:
– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
9. člen
Z dajanjem koncesij:
– ravnanje s komunalnimi odpadki;
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
– javna snaga in čiščenje javnih površin;
– urejanje občinskih cest;
– pregledovanje, nadzor in čiščenje kurilnih naprav in dimnih vodov;
– pogrebna dejavnost;
– izvedba in upravljanje kabelsko razdelilnega sistema.
10. člen
Z drugo obliko organiziranja na osnovi splošnega akta iz svoje pristojnosti:
– gasilska služba;
– javna razsvetljava;
– plakatiranje in obveščanje.
11. člen
Kadar je iz razlogov smotrnosti in koristi Občine Ljubno primerno, se občina lahko povezuje z drugimi občinami v enotne funkcionalno in prostorsko zaokrožene oskrbovalne sisteme opravljanja gospodarskih javnih služb.
12. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne funkcije javnih gospodarskih služb opravlja občinska uprava.
Občina lahko prenese posamezne naloge na izvajalce javnih služb ali jih poveri za to usposobljenemu podjetju.
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge so:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb;
– usklajevanje razvoja in priprava razvojnih programov;
– vodenje investicij na področju gospodarskih javnih služb;
– vodenje postopka razpisovanja in oddaje koncesij;
– strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb;
– vodenje informacijske baze podatkov za potrebe gospodarskih javnih služb;
– določanje pogojev in dajanje soglasij in dovoljenj za posege v prostor;
– določanje pogojev za dovoljenja za priključitev novih uporabnikov na infrastrukturne objekte in naprave.
III. VARSTVO UPORABNIKOV
13. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov javnih dobrin, ki ga imenuje občinski svet. Svet za varstvo uporabnikov je sestavljen iz predstavnikov uporabnikov javnih dobrin in šteje 5 članov.
14. člen
Svet uporabnikov opravlja zlasti naslednje naloge:
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje občinskim organom predloge iz področja gospodarskih javnih služb;
– usklajuje interese prebivalcev posameznih območij občine in daje predloge občinskim organom;
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem gospodarskih javnih služb v razmerju do občine;
– zastopa interese občanov v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave;
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti pri delu in poslovanju.
15. člen
Občinski svet in županja sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov. Občinski svet je dolžan obvestiti svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, županja pa v roku 30 dni od dneva, ko je prejela pripombo ali predlog sveta.
IV. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
16. člen
Gospodarske javne službe se financirajo s plačili uporabnikov, s sredstvi proračuna občine in iz drugih virov, ki jih dopušča zakon.
17. člen
Predlog cene za posamezno storitev gospodarskih javnih služb izdela izvajalec gospodarske javne službe in ga s potrebno dokumentacijo predloži občinski upravi, ki ga v skladu s predpisi posreduje v obravnavo in odločanje pristojnim organom občine.
Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali za posamezne količine porabljenih ali nudenih storitev.
18. člen
S sredstvi občinskega proračuna se financirajo storitve gospodarskih javnih služb, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
19. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe. Cena je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve gospodarskih javnih služb, morajo te storitve obvezno uporabljati in plačati.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
Do sprejetja odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb iz 4. člena tega odloka le-te izvajajo izvajalci, določeni po prejšnjih predpisih. Razmerja med občino in izvajalci se uredijo s pogodbo. Do dokončne ureditve oblik zagotavljanja javnih gospodarskih služb iz 8. člena tega odloka se le-te izvajajo v okviru občinskih služb.
21. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 032-2/98-39
Ljubno, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ljubno
Stanko Zagožen l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti