Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3813. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Bokrači, stran 5953.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96 – odl. US), statuta Krajevne skupnosti Bokrači ter zbora občanov vasi Bokrači je Svet krajevne skupnosti Bokrači na seji dne 23. 10. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Bokrači
1. člen
Za območje KS Bokrači se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu za obdobje od 1. 2. 1999 do 31. 12. 2002.
2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 3 milijone SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– asfaltiranje vaških (lokalnih) cest proti Peršu in Velimiroviču in odcep proti Rituper L.,
– gradnjo mrliške vežice pri gasilskem domu,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost KS.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 22. novembra 1998 od 7. do 19. ure na glasovalnem mestu v vaško-gasilskem domu Bokrači.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Bokrači št. 51900-842-097-82929.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet krajevne skupnosti, ki bo enkrat letno poročal zboru krajanov o porabi in dotoku zbranih sredstev.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v KS Bokrači, lastniki nepremičnin (gradbenih objektov, zemljišč), ki nimajo stalnega bivališča v KS Bokrači, obrtniki oziroma samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti v KS Bokrači:
a) v denarju:
– 3% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 5% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko dejavnost, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Bokrači,
– 1% od pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– 3% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v tekočem letu zaposleni v tujini,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v tekočem letu lastniki vikendov, vinskih kleti in stanovanjskih hiš, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Bokrači,
– 1% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v tekočem letu lastniki vinogradov, vrtov, sadovnjakov ali drugega ograjenega zemljišča, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Bokrači.
– 50.000 SIT v enkratnem znesku lastniki, ki si želijo pridobiti soglasje KS Bokrači za gradnjo objektov na območju KS Bokrači (stanovanjske hiše, vikenda, vinske kleti, počitniške hišice, gospodarskega poslopja ali drugih gradbenih objektov za kakršnokoli dejavnost), ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Bokrači.
b) v delu:
– tri delovne dni po 8 ur na občana nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane, ali nadomestilo v denarju v primeru neizpolnitve samoprispevka v delu za en delovni dan 5.000 SIT,
– za vzdrževanje in urejanje obeh pokopališč veljajo isti kriteriji v delovni sili, za grobove svojcev, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Bokrači pa 2.500 SIT letno.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad M. Sobota, izpostava M. Sobota.
Zaposleni v tujini, lastniki vikendov, vinskih kleti, stanovanjskih hiš, vinogradov, vrtov, sadovnjakov in drugega ograjenega zemljišča bodo plačevali samoprispevek po položnici, ki jo izstavi KS Bokrači.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Bokrači dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
8. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik s stalnim prebivališčem v KS Bokrači, ki so starejši od 18 let oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
9. člen
Referendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti Bokrači, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja svet krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad M. Sobota, izpostava M. Sobota v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti Bokrači in ima naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST BOKRAČI
             G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu, dne 22. 11. 1998 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu v KS Bokrači za obdobje od 1. 2. 1999 do 31. 12. 2002, ki se uporablja za:
– asfaltiranje vaških (lokalnih) cest proti Peršu in Velimiroviču in odcep proti Rituper L.,
– gradnjo mrliške vežice pri gasilskem domu,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost KS
g l a s u j e m
ZA              (štampiljka)        PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži »ZA«, če se z uvedbo dodatnega samoprispevka strinja, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Bokrači.
12. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (zakon o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/95, 7/95 in 13/96).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 42001-8/98
Bokrači, dne 23. oktobra 1998.
Predsednik
Sveta KS Bokrači
Mihael Tremel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti