Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1246. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Estoniji
1247. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Litvi
1248. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Latviji

Odloki

1249. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1194. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
1195. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1995
1196. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o višini davščine za carinsko evidentiranje v letu 1995
1197. Uredba o carinskih kvotah za uvoz blaga v letu 1995
1198. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza
1250. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko v letu 1995

Sklepi

1199. Sklep o spremembi nomenklature carinske tarife
1251. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za geografijo
1252. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1200. Odredba o obratovalnem času javnih letališč
1201. Odredba o vrstah in oblikah oznak, ki se uporabljajo pri overitvah meril, ter o vsebini in obliki potrdila o skladnosti merila s predpisi
1202. Pravilnik o prenehanju valjavnosti pravilnika o obveznem atestiranju jute in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, pooblaščene za atestiranje jute
1203. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
1204. Pravilnik o vodenju zbirnega registra kulturne in naravne dediščine
1253. Odločba o denarnih prejemkih
1254. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za april 1995

BANKA SLOVENIJE

1206. Sklep o tretji izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom
1207. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic

SODNI SVET

1205. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikom

OBČINE

Brežice

1208. Sklep o razveljavitvi sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje
1209. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1995

Črenšovci

1210. Odlok o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti v Občini Črenšovci
1211. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Črenšovci
1212. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti

Dobrepolje

1213. Statut Občine Dobrepolje

Grosuplje

1214. Statut Občine Grosuplje
1215. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje modernizacije lokalne ceste Hrastov dol-Lučarjev Kal in krajevnih cest Hrastov dol-Trnovica in Sela pri Dobu-Podboršt

Ig

1216. Statut občine Ig

Ivančna Gorica

1217. Statutarni sklep Občine Ivančna Gorica
1218. Statutarni sklep o začasni organizaciji in delovnem področju skupne Občinske uprave Občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje

Kozje

1219. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1995

Kranj

1220. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Mestni občini Kranj

Murska Sobota

1221. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Černelavci, naselje Polana

Novo mesto

1222. Odlok o prevzemu izdajateljstva revije Rast
1223. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Novo mesto za leto 1995
1224. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb občinskega proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem trimesečju leta 1995
1225. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta Severne obvoznice Novega mesta

Pivka

1226. Sklep o sprejemu zaključnega računa proračuna Občine Postojna za leto 1994

Postojna

1227. Odlok o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Postojna
1228. Statutarni sklepi Občine Postojna
1229. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Postojna
1230. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Postojna v letu 1995

Sežana

1231. Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč nove Občine Sežana

Slovenske Konjice

1232. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Bezina

Turnišče

1233. Odlok o sprejetju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Turnišče
1234. Sklep o imenovanju člana Občinskega sveta občine Turnišče
1235. Sklep o spremembi statutarnega sklepa Občine Turnišče

Velike Lašče

1236. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995
1237. Ugotovitev o izvolitvi člana občinskega sveta v Občini Velike Lašče

Videm

1238. Odlok o obveznem plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih Občine Videm

Zreče

1239. Začasni odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Zreče
1240. Odlok o imenovanju Ogljarske ulice v Zrečah
1241. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1242. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995

Žalec

1243. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
1244. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
1245. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mošenika in Trebuščice za vzrejo salmonidnih vrst rib
2. Popravek uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije
3. Popravek uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika,Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtoviškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije
4. Popravek uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Tržiške Bistrice za proizvodnjo električne energije
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti