Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1197. Uredba o carinskih kvotah za uvoz blaga v letu 1995, stran 1830.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji protokola o pristopu Republike Slovenije k splošnemu sporazumu o carinah in trgovini (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 17/94) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o carinskih kvotah za uvoz blaga v letu 1995
1. člen
Za blago, ki je navedeno v prilogi se plačujeta carina po stopnjah ter posebna uvozna dajatev v višini, ki so določene v prilogi, in sicer v okviru kvot, določenih v prilogi. Priloga je sestavni del te uredbe.
2. člen
Količine blaga v okviru posamezne kvote iz priloge razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in po en predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru kvot iz priloge ter poslovnik o svojem delovanju.
3. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne kvote, določene v prilogi, lahko vloži pravna oseba ter podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, najkasneje do 31. maja 1995.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– firmo, matično številko in poln naslov vlagatelja in koristnika blaga, kolikor vlagatelj ni tudi koristnik,
– tarifno številko in šifro tarifne postavke za vsako blago (devetmestno),
– trgovsko ime blaga,
– količino blaga, za katero se vlaga zahtevek, izraženo v enoti mere, ki je navedena v prilogi,
– podatke o proizvodnih oziroma prodajnih in skladiščnih zmogljivostih,
– podatke o uvozu blaga iz iste tarifne številke v preteklem letu.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne kvote vlagatelju, izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, v kateri določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s 1. členom te uredbe.
4. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
Količine blaga, ki niso bile razdeljene, ker ni bilo vloženih zahtevkov ali ni bil izvršen oziroma v celoti izvršen uvoz na podlagi izdanih odločb, razdeli Ministrstvo za eknomske odnose in razvoj trimesečno, na podlagi vloženih zahtevkov in v skladu z 2. členom te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-04/95-7/1-8
Ljubljana, dne 4. maja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost