Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1201. Odredba o vrstah in oblikah oznak, ki se uporabljajo pri overitvah meril, ter o vsebini in obliki potrdila o skladnosti merila s predpisi, stran 1836.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o vrstah in oblikah oznak, ki se uporabljajo pri overitvah meril, ter o vsebini in obliki potrdila o skladnosti merila s predpisi
1. člen
Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) in pravne osebe iz 9. člena zakona o meroslovju (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe) potrdijo ob overitvi merila oziroma etalona (v nadaljnjem besedilu: merila) njegovo ustreznost predpisanim meroslovnim pogojem z oznako oziroma s potrdilom o skladnosti merila s predpisi.
2. člen
Oznake, s katerimi urad in pravne osebe pri overitvah meril potrdijo, da merilo ustreza predpisanim meroslovnim pogojem, so:
– osnovna oznaka v obliki žiga,
– letna oznaka v obliki žiga,
– mala letna oznaka v obliki žiga,
– letna oznaka v obliki nalepke,
– letna oznaka za predhodne preizkuse v obliki žiga,
– oznaka za steklena merila v obliki žiga.
Za razveljavitev oznak se uporablja oznaka za razveljavitev v obliki žiga.
Potrdili o skladnosti merila s predpisi sta:
– potrdilo o skladnosti etalona s predpisi in
– potrdilo o skladnosti merila s predpisi.
3. člen
Osnovna oznaka v obliki žiga urada ima obliko kroga s premerom 6 mm, v katerem je enakokraka tehtnica z visečima skodelicama. Nad tehtnico je oznaka “SI”, med visečima skodelicama pa številka urada.
Z osnovno oznako v obliki žiga se potrdi skladnost merila s predpisi pri prvi overitvi.
4. člen
Osnovna oznaka v obliki žiga pravne osebe ima obliko elipse z daljšim premerom 8 mm in krajšim premerom 5,5 mm, v kateri je enakokraka tehtnica z visečima skodelicama. Nad tehtnico je oznaka “SI”, med visečima skodelicama pa številka pravne osebe.
Z osnovno oznako v obliki žiga se potrdi skladnost merila s predpisi pri prvi overitvi.
5. člen
Letna oznaka v obliki žiga ima obliko ščita z višino 7 mm. Zgoraj sta dve zadnji številki letnice overitve meril, spodaj pa številka delavca urada oziroma pravne osebe.
Z letno oznako v obliki žiga se potrdi skladnost merila s predpisi pri prvi overitvi, rednih overitvah in izrednih overitvah.
6. člen
Mala letna oznaka v obliki žiga ima obliko ščita z višino 3,5 mm. Zgoraj sta dve zadnji številki letnice overitve merila, spodaj pa številka urada oziroma pravne osebe.
Z malo letno oznako v obliki žiga se potrdi skladnost s predpisi tistih meril, ki jih zaradi manjših dimenzij ni mogoče overiti z letno oznako v obliki žiga.
7. člen
Letna oznaka v obliki nalepke je izdelana na posebnem samolepilnem papirju z velikostjo 20 mm × 8 mm in ima obliko elipse. Nalepka je bele barve z zeleno obrobo in zelenimi napisi. Na levi strani je enakokraka tehtnica z visečima skodelicama. Nad tehtnico je oznaka “SI”, med visečima skodelicama pa številka urada oziroma pravne osebe. Na desni strani sta dve zadnji številki letnice overitve merila.
Z letno oznako v obliki nalepke se potrdi skladnost s predpisi tistih meril, ki jih zaradi občutljive konstrukcije ni mogoče overiti z osnovno in letno oznako v obliki žiga.
8. člen
Letna oznaka za predhodne preskuse meril oziroma elementov meril v obliki žiga ima obliko enakostraničnega trikotnika, okoli katerega se lahko očrta krog s premerom 8 mm. V zgornjem kotu je številka urada oziroma pravne osebe, pod njo pa sta dve zadnji številki letnice predhodnega preskusa merila.
Z letno oznako za predhodne preskuse v obliki žiga se potrdi skladnost merila s predpisi pri predhodnem preskusu, kot to zahtevajo ustrezna meroslovna navodila za odobritev tipa in overitev meril.
9. člen
Oznaka za steklena merila v obliki žiga ima obliko ščita z višino 8 mm. Zgoraj je oznaka “SI”, spodaj pa številka urada oziroma pravne osebe.
Z oznako za steklena merila v obliki žiga se potrdi skladnost s predpisi steklenih meril, za katera niso obvezne redne overitve.
10. člen
Oznaka za razveljavitev v obliki žiga ima obliko znaka “X” (krat), okoli katerega se lahko očrta krog s premerom 8 mm.
11. člen
Oznake, navedene v tej odredbi, se uporabljajo tudi za potrjevanje skladnosti meril, ki se uporabljajo kot etaloni, s predpisi (kontrolna merila, naprave ipd.), rabijo pa se za overitve meril.
12. člen
Potrebno število oznak in potrdil iz 2. člena te odredbe dobijo pravne osebe od urada.
13. člen
Vrste, oblika in vsebina oznak so v prilogi št. 1, ki je sestavni del te odredbe.
14. člen
Po opravljenem pregledu se lahko skladnost s predpisi namesto z oznako potrdi z izdajo ustreznega potrdila o skladnosti merila s predpisi. Na zahtevo stranke se izda potrdilo o skladnosti s predpisi merila tudi v primeru, če je bilo merilo označeno z oznako.
Vsebina in oblika potrdil o skladnosti merila s predpisi je v prilogah od št. 2 do 5, ki so sestavni del te odredbe.
15. člen
Žigi, druge oznake oziroma potrdila, s katerimi je potrjena brezhibnost meril po odredbi o vrstah in oblikah žigov in drugih oznak, ki se uporabljajo pri pregledu meril, ter o vsebini in obliki potrdila o brezhibnosti merila (Uradni list RS, št. 16/94), veljajo do poteka njihove veljavnosti.
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, neha veljati odredba o vrstah in oblikah žigov in drugih oznak, ki se uporabljajo pri pregledu meril, ter o vsebini in obliki potrdila o brezhibnosti merila (Uradni list RS, št. 16/94).
17. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 306-2.0-1/95
Ljubljana, dne 20. marca 1995.
Minister
za znanost in tehnologijo
prof. dr. Rado Bohinc l. r.

AAA Zlata odličnost