Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1204. Pravilnik o vodenju zbirnega registra kulturne in naravne dediščine, stran 1845.

Na podlagi 26. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in na podlagi četrtega odstavka 27. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, Uradni list RS, št. 26/92) izdaja minister za kulturo
P R A V I L N I K
o vodenju zbirnega registra kulturne in naravne dediščine
1. člen
(1) Zbirni register kulturne in naravne dediščine (v nadaljnjem besedilu: ZRD) je uradna zbirka podatkov, ki vsebuje osnovne podatke o posameznih enotah nepremične kulturne oziroma naravne dediščine (v nadaljnjem besedilu: KND).
(2) Namen vzpostavljanja in vodenja ZRD je uresničevanje javnih koristi na področju varstva kulturne in naravne dediščine.
(3) Ta pravilnik ureja vsebino, pristojnosti in postopke pri vzdrževanju in uporabi zbirnega registra dediščine.
2. člen
Enota nepremične kulturne oziroma naravne dediščine (v nadaljnjem besedilu: enota) je opredeljena kot določen del fizičnega objekta, celoten objekt ali več objektov in/ali območje v naravi, ki ima lastnosti kulturne in/ali naravne dediščine.
3. člen
V ZRD se vpisujejo vse enote dediščine na ozemlju države, ne glede na tip enote, vrsto lastništva, obliko ter način varstva, dejansko stanje oziroma druge lastnosti enote.
4. člen
Posamezna enota mora biti v ZRD opisana z naslednjimi podatki:
1. IDENTIFIKACIJA ENOTE KND
– evidenčna številka enote
– ime enote
– sinonimi imena enote
2. OPIS ENOTE KND
– šifra vrste dediščine
– šifra tipa enote
– šifra obsega enote
– tipološka gesla enote
– tekstualni opis enote
3. LOKACIJA ENOTE KND
– šifra naselja
– koordinate centroida enote (X, Y, Z)
– razdalja do naselja
– ocena površine zemljišča enote
– sklic na karto (TTN5, TK25)
– tekstualni opis lokacije
4. POVEZAVA Z DRUGIMI ENOTAMI KND
– sklic na predhodno enoto
5. PRISTOJNOSTI
– strokovna področja
– zavod
6. VARSTVENI STATUS
– vrsta statusa (šifra, od dne, do dne)
– akt razglasitve
7. OPOMBE
– vpis (datum, št. sklepa, razlog)
– zadnja sprememba (datum, št. sklepa, razlog)
– izpis (datum, št. sklepa, razlog)
– določitev centroida (datum, št. sklepa, razlog)
– natančnost centroida
– dodatne opombe
– zaznamki.
5. člen
Upravni organi in strokovne službe, ki se v okviru svojega delokroga vključujejo v sistem varstva kulturne in naravne dediščine, se morajo pri obravnavi določene enote dediščine sklicevati na evidenčno številko enote (kratica EŠD).
6. člen
Lastnik ZRD je Republika Slovenija. Register upravlja Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino (v nadaljnjem besedilu: uprava).
7. člen
(1) Predlog za vpis enote v ZRD mora vložiti regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: regionalni zavod), in sicer za tiste enote, ki se nahajajo na območju njegove pristojnosti.
(2) Predlog za vpis enote v ZRD lahko vloži tudi:
– Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino,
– druga državna institucija,
– investitor predvidenega posega v prostor,
– lokalna samoupravna skupnost,
– lastnik enote dediščine,
– druga pravna oziroma fizična oseba.
(3) Predlog za vpis v ZRD se vloži pri upravi na obrazcu ZRD.2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Če da uprava na razpolago programsko opremo za vnos podatkov predloga, morajo regionalni zavodi in druge državne institucije posredovati podatke predloga tudi na računalniškem mediju v obliki elektronskega obrazca.
8. člen
(1) Uprava na podlagi predloga za vpis v ZRD s sklepom odloči o vpisu enote v ZRD. S sklepom lahko:
– sprejme predlog s predlagano vsebino opisa enote,
– sprejme predlog s spremenjeno in dopolnjeno vsebino opisa enote,
– zavrže predlog ali
– zavrne predlog.
(2) Zoper sklep iz prvega odstavka je možna pritožba v 15 dneh. O pritožbi odloči minister, pristojen za področje kulture.
9. člen
(1) Predlagatelj vpisa v ZRD mora opredeliti centroid enote v digitalni obliki (Gauss-Krueger koordinate) ali v analogni obliki (zaris na karti TTN5 ali v večjem merilu).
(2) Če centroid enote ni določen v digitalni obliki ali če uprava oceni, da centroid nima ustrezne natančnosti, s posebnim sklepom določi natančen centroid enote.
10. člen
Sprememba vpisa oziroma izpis enote iz ZRD se izvede po postopku, ki je določen za vpis enote v ZRD.
11. člen
(1) Izpisek iz ZRD za določeno enoto izda uprava vsakemu prosilcu, ki navede svojo identiteto, izkaže pravni interes in namen uporabe izpiska.
(2) Izpisek iz ZRD vsebuje naslednje podatke:
– ime/naslov prosilca,
– vrsta prosilca,
– namen uporabe izpiska,
– vse podatke o določeni enoti, ki so vsebovani v ZRD, razen koordinat centroida enote,
– datum izdaje izpiska,
– podpis odgovorne osebe.
12. člen
(1) Uprava mora posameznim regionalnim zavodom posredovati podatke iz ZRD, ki so v pristojnosti določenega regionalnega zavoda, najmanj dvakrat letno.
(2) Uprava in regionalni zavodi lahko uporabljajo podatke izključno za potrebe izvajanja varstva v svoji pristojnosti. Za druge načine in oblike uporabe podatkov, vključno z izdajanjem izpiskov iz ZRD, se med upravo in regionalnimi zavodi sklenejo posebni dogovori.
13. člen
(1) Naročnikom se lahko posredujejo vsi oziroma izbrani podatki iz ZRD za vse oziroma izbrane enote v obliki pisnega poročila oziroma datoteke na računalniškem mediju v skladu z določili tega člena.
(2) Naročnik iz prvega odstavka mora za vsako posredovanje podatkov iz ZRD skleniti z upravo oziroma regionalnim zavodom pisni dogovor oziroma pogodbo o uporabi posredovanih podatkov, ki vsebuje predvsem:
– ime, naslov in odgovorno osebo naročnika,
– vsebino, obseg, način in datum stanja posredovanih podatkov,
– namen, način in rok trajanja uporabe posredovanih podatkov,
– način pravnega in drugega varstva posredovanih podatkov,
– višino, način in obliko plačila stroškov za pripravo in posredovanje podatkov.
(3) Minister, pristojen za področje kulture, določi na predlog uprave cenik za pripravo in posredovanje podatkov iz ZRD.
14. člen
(1) Naziv zbirni register dediščine (kratica ZRD) se sme uporabljati le v povezavi z registrom, opredeljenim v tem pravilniku.
(2) Vsakdo mora ob uporabi podatkov ZRD citirati ZRD kot vir teh podatkov.
15. člen
(1) Poleg podatkovne zbirke ZRD vodi uprava tudi arhiv spisov ZRD, ki vsebuje dokumente, vezane na določeno enoto, in sicer predvsem: predlog za vpis v ZRD, sklep o vpisu v ZRD, sklep o določitvi centroida enote in izpisek iz ZRD.
(2) Dokumente iz prvega odstavka tega člena trajno hrani uprava.
16. člen
(1) V zvezi s prvim odstavkom 7. člena morajo regionalni zavodi posredovati predloge za vpis v ZRD za enote dediščine, evidentirane pred dnem uveljavitve tega pravilnika, v naslednjih rokih:
– za kulturne spomenike in naravne znamenitosti najpozneje v roku 6 mesecev,
– za ostale enote dediščine najpozneje v roku 18 mesecev. Zgoraj navedeni rok prične teči z dnem, ko da uprava regionalnim zavodom na razpolago programsko opremo za vnos podatkov v obrazec predloga za vpis.
(2) Enote, ki se obravnavajo v eksperimentalni bazi ZRD na upravi, se lahko neposredno prenesejo v uradno podatkovno zbirko ZRD kot začetna nastavitev podatkovne zbirke ZRD.
17. člen
(1) Določbe 5. člena se pričnejo izvajati najkasneje s 1. 1. 1996.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati tiste določbe 2. in 16. člena pravilnika o vodenju registra in zbirnega registra naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov (Uradni list SRS, št. 10/82), ki zadevajo vodenje zbirnega registra nepremičnih naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov.
(3) Pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Minister za kulturo
Sergij Pelhan l. r.

AAA Zlata odličnost