Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1233. Odlok o sprejetju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Turnišče, stran 1893.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi 2. člena statutarnega sklepa Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 2/95), je Občinski svet občine Turnišče na 3. seji dne 27. 2. 1995 sprejel
O D L O K
o sprejetju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Turnišče
1. člen
Sprejmejo se prostorske sestavine srednjeročnega in dolgoročnega plana za območje Občine Turnišče s prostorsko kartografskim pregledom, ki ga je Skupščina občine Lendava sprejela za bivše območje Občine Lendava, in sicer: dolgoročni plan Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87), družbeni plan Občine Lendava (Uradne objave, št. 21/87) ter spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava (Uradni list RS, št. 57/92). Sprejeta so tista skupna in posamična določila, ki se nanašajo na območje Občine Turnišče.
2. člen
Teritorij Občine Turnišče zajema naslednje k. o.: Turnišče, Renkovci, Gomilice in Nedelica.
3. člen
Sestavni del prostorskega planskega dokumenta so:
1. tekstualni del,
2. kartografski del v merilu 1 : 25000,
3. kartografski del v merilu 1 : 5000.
Tekstualni in kartografski del v merilu 1 : 25000 sta skupna za Občino Lendava, Kobilje, Turnišče, Odranci in Črenšovci, pri čemer velja opredelitev iz 1. člena tega odloka.
Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 5000 se nanaša izključno na območje Občine Turnišče.
4. člen
1. Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 25000 prikazuje zasnove:
– urbanega območja,
– primarnega območja,
– vodnogospodarskih ureditev,
– prometnega omrežja,
– oskrbe z vodo in razmestitve čistilnih naprav,
– PTT omrežje,
– varstvo naravne in kulturne dediščine in
– usmeritve za načine urejanja prostora s prostorsko izvedbenimi akti.
2. Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 5000 prikazuje:
– kmetijsko zemljišče, trajno namenjeno kmetijski proizvodnji,
– drugo kmetijsko zemljišče,
– lesno proizvodni gozd,
– varovalni gozd,
– ureditveno območje naselij in drugo ureditveno območje za poselitev,
– stavbno zemljišče razpršene gradnje,
– območje potokov, rek in cest,
– območje za pridobitev gramoza,
– opuščene gramoznice,
– območje pokopališča,
– ožje in širše območje varovalnega vodnega vira,
– širitev ureditvenih območij za poselitev.
5. člen
Kartografski del plana in kartografska dokumentacija sta stalno na vpogled občanom na sedežu Občine Turnišče in v Upravni enoti Lendava, organizacijski enoti za okolje in prostor, ki opravlja upravne naloge za Občino Turnišče v zvezi z urejanjem prostora.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Občinskega sveta Občine Turnišče
Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost