Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1215. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje modernizacije lokalne ceste Hrastov dol-Lučarjev Kal in krajevnih cest Hrastov dol-Trnovica in Sela pri Dobu-Podboršt, stran 1873.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 15. člena statuta Krajevne skupnosti Dob, je Svet Krajevne skupnosti Dob na seji dne 2. 5. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje modernizacije lokalne ceste Hrastov dol–Lučarjev Kal in krajevnih cest Hrastov dol–Trnovica in Sela pri Dobu–Podboršt
I
Razpiše se referendum za uvedbo plačila posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalne ceste Hrastov dol–Lučarjev Kal in krajevnih cest Hrastov dol–Trnovica in Sela pri Dobu–Podboršt.
II
Posebni samoprispevek bo uveden za območje vasi: Hrastov dol, Lučarjev Kal, Trnovica, Sela pri Dobu in Podboršt, lastnike vikendov in lastnike zemljišč na tem območju.
III
Posebni samoprispevek bodo plačali posamezniki, ki so v VIII. členu tega sklepa poimensko navedeni.
IV
Posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je naveden v VIII. členu tega sklepa in je bil dogovorjen med udeleženci referenduma. Znesek, ki je izražen v DEM, se plača v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila samoprispevka.
V
Posebnega samoprispevka ne plačujejo tisti, ki so svojo obveznost že poravnali, kakor tudi tisti, ki so po zakonu o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) plačila oproščeni.
VI
Zavezanci posebnega samoprispevka lahko obveznost poravnajo v dveh obrokih. Prvi del plačila zapade v obveznost 15. 6. 1995, drugi pa 15. 9. 1995.
VII
S posebnim samoprispevkom bo zbranih 58.700 DEM. Ta sredstva so namenska in se bodo uporabila izključno za financiranje del navedenih v I. členu tega sklepa.
VIII
Za postopek glasovanja za izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94). Volilna komisija KS Dob bo vodila postopek referenduma, ugotovila rezultate glasovanja in izdala poročilo o izidu referenduma, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Glasovanje in referendum vodita volilna odbora, ki ju imenuje volilna komisija Krajevne skupnosti Dob.
Na referendumu glasujejo občani, ki so navedeni v naslednjem seznamu:
----------------------------------------------------------------
Zap.                          Obveznost
št.   Priimek in ime     Bivališče         v DEM
----------------------------------------------------------------
 1.   Zupančič Štefan,    Hrastov dol 3,        500
 2.   Zupančič Alojz,     Hrastov dol 4,        500
 3.   Selan Ignac,      Hrastov dol 5,        500
 4.   Kralj Ivana,      Hrastov dol 6,        500
 5.   Šraj Alojz,       Hrastov dol 7,        500
 6.   Kastelic Ivan,     Hrastov dol 9,        500
 7.   Turk Tone,       Hrastov dol 10,       250
 8.   Turk Ani,        Hrastov dol 10,       250
 9.   Markovič Ana,      Hrastov dol 11,       500
10.   Kastelic Anton,     Hrastov dol 12,       500
11.   Rus Anton,       Hrastov dol 12A,       250
12.   Rus Nada,        Hrastov dol 12A,       250
13.   Kastelic Marija,    Hrastov dol 13,       500
14.   Rus Alojz,       Hrastov dol 14,       500
15.   Kastelic Marko,     Hrastov dol 15,       500
16.   Nose Ivan,       Hrastov dol 16,       500
17.   Verbič Ana,       Hrastov dol 17,       500
18.   Verbič Franc,      Hrastov dol 18,       500
19.   Verbič Jožefa,     Hrastov dol 19,       500
20.   Ozimek Jožica,     Hrastov dol 23,       500
21.   Oven Marinka,      Hrastov dol 22,       250
22.   Gregorčič Marija,    Hrastov dol 22        250
23.   Fortuna Boštjan     Hrastov dol 21,       500
24.   Kastelic Ivan,     Hrastov dol 26,       250
25.   Kastelic Katarina,   Hrastov dol 26,       250
26.   Selan Andrej,      Hrastov dol 27,       250
27.   Selan Marinka,     Hrastov dol 27,       250
28.   Mandelj Boštjan,    Lučarjev Kal 1,       500
29.   Kralj Alojz,      Lučarjev Kal 2,       500
30.   Kastelic Marija,    Lučarjev Kal 3,       500
31.   Turk Marija,      Lučarjev Kal 3A,       500
32.   Berčon Stane,      Lučarjev Kal 4,       500
33.   Fortuna Darinka,    Lučarjev Kal 6,       250
34.   Fortuna Valentin,    Lučarjev Kal 6,       250
35.   Pevec Franc,      Lučarjev Kal 7,       500
36.   Kralj Jože,       Lučarjev Kal 9,       500
37.   Kralj Franc,      Lučarjev Kal 9,       500
38.   Ceglar Srečko,     Lučarjev Kal 10,       500
39.   Medved Neža,      Lučarjev Kal 12,       250
40.   Medved Jože,      Lučarjev Kal 12,       250
41.   Podobnik Albina,    Lučarjev Kal 12A,      500
42.   Markelj Olga,      Lučarjev Kal 13,       500
43.   Kralj Rajko,      Lučarjev Kal 15,       500
44.   Blatnik Jože,      Lučarjev Kal 14,       500
45.   Mandelj Marjan,     Lučarjev Kal 16A,      500
46.   Mandelj Ivanka,     Lučarjev Kal 18,       500
47.   Agnič Andrej,      Lučarjev Kal 19       500
48.   Kastelic Franc,     Lučarjev Kal 22,       500
49.   Smrekar Tine,      Dob 10,           500
50.   Kastelic Franc,     Trnovica 1,        10.000
51.   Perme Jože,       Trnovica 2,        5.000
52.   Kastelic Ignac,     Trnovica 5,        5.000
53.   Retar Ignac,      Trnovica 8,        3.000
54.   Trnovšek Alojzija    Podboršt 1,         500
55.   Trnovšek Alojz,     Podboršt 1A,         250
56.   Trnovšek Slavka,    Podboršt 1A,         250
57.   Verbič Alojz      Podboršt 2,         250
58.   Verbič Marjeta     Podboršt 2,         250
59.   Verbič Jožefa,     Podboršt 2,         200
60.   Stopar Marko,      Podboršt 3,         500
61.   Zorc Ignac,       Podboršt           250
62.   Zorc Jožica,      Podboršt           250
63.   Petan Alojz,      Podboršt 6,         500
64.   Petan Alojz st.     Podboršt 6,         200
65.   Zajec Ferdinand,    Podboršt 7,         500
66.   Zajc Igor,       Podboršt 8,         500
67.   Škrabec Ciril,     Podboršt 9,         250
68.   Škrabec Marija,     Podboršt 9,         250
69.   Trnovšek Jože,     Podboršt 9,         200
70.  Trnovšek Ivan,      Podboršt           250
71.   Trnovšek Ana,      Podboršt           250
72.   Tomažič Anton,     Podboršt 10,         500
73.   Trnovšek Rozalija,   Podboršt 12,         500
74.   Verbič Jože,      Podboršt 11,         500
75.   Štrus Milan,      Podboršt 13,         500
76.   Kmet Ivan,       Podboršt 13,         200
77.   Uhan Vida,       Podboršt 17,         500
78.   Kastelic Franc,     Podboršt 17,         200
79.   Čebular Marjan,     Podboršt 19,         250
80.   Čebular Jelka,     Podboršt 19,         250
81.   Verbič Dušan,      Podboršt 15,         250
82.   Verbič Mateja,     Podboršt 16,         250
83.   Verbič Brane,      Podboršt 16,         250
84.   Verbič Alojzija,    Podboršt 16,         250
85.   Verbič Franc,      Podboršt 21,         500
86.   Verbič Ludvik,     Podboršt 23,         150
87.   Verbič Barbara,     Podboršt 23,         150
88.   Verbič Roman,      Podboršt 23,         200
89.   Verbič Ludvik st.,   Podboršt 23,         200
90.   Blatnik Frančiška,   Podboršt 20,         300
91.   Lukič Blažko,      Podboršt 30,         300
92.   Bregar Alojz,      Sela pri Dobu 1,       200
93.   Kastelic Jurij,     Sela pri Dobu 2,       200
94.   Verbič Jože,      Sela pri Dobu 3,       500
95.   Jerlah Anton,      Sela pri Dobu 4,       100
96.   Jerlah Avgust,     Sela pri Dobu 5,       100
97.   Trefalt Mito,      Verovškova 27, LJ,      300
98.   Vrbančič Milan,     Grablovičeva 24, LJ     300
99.   Balažic Jože,      Papirniški trg 21, LJ    300
100.  Copak Josip,      Reška 3, LJ         300
101.  Dolenšek Janko,     Ljubljana,          300
102.  Česen Peter,      Kamnik, Kovinarska 18,    300
----------------------------------------------------------------
IX
Na referendumu za izvedbo in plačilo posebnega samoprispevka za sofinanciranje modernizacije lokalne ceste Hrastov dol–Lučarjev Kal in krajevnih cest Hrastov dol–Trnovica in Sela pri Dobu–Podboršt, ki bo v nedeljo 4. 6. 1995 v gasilskem domu v Hrastovem dolu in pri Trnovšek Alojzu, Podboršt 1A, se glasuje neposredno in tajno z glasovnicami na katerih je naslednje besedilo:
.               KRAJEVNA SKUPNOST DOB
Na referendumu, dne 4. 6. 1995 za uvedbo plačila posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalne ceste Hrastov dol–Lučarjev Kal in krajevnih cest Hrastov dol–Trnovica in Sela pri Dobu–Podboršt, z dvakratnim plačilom v znesku, kot je določen v VIII. točki tega sklepa
GLASUJEM ZA                           GLASUJEM PROTI
                 Pečat Krajevne skupnosti Dob
Glasuje se tako, da se obkroži ZA, če se glasovalec ali glasovalka z uvedbo posebnega samoprispevka strinja, oziroma se obkroži beseda PROTI, če se glasovalec ali glasovalka z uvedbo samoprispevka ne strinja.
X
Za zbiranje sredstev posebnega samoprispevka in izvajanje del, za katera se zbirajo namenska sredstva, je odgovoren svet KS in gradbeni odbori.
XI
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Dob.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dob, dne 8. maja 1995.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Dob
Anton Čebular l. r.

AAA Zlata odličnost