Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1203. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, stran 1843.

Na podlagi 93. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I in 21/94) in 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem in postopek, po katerem neprofitne stanovanjske organizacije (v nadaljnjem besedilu: NSO) oddajajo neprofitna stanovanja v najem.
II. UPRAVIČENCI ZA PRIDOBITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
2. člen
Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju delovanja NSO, katerih mesečni dohodki na družinskega člana se v letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo nad mejo, ki jih izloča iz kroga upravičencev do dodelitve socialnega stanovanja v najem po 100. členu stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) ter 26. členu zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in ne presega naslednjega merila:
----------------------------------------------------------------
.         Skupni dohodek družine, preračunan
          na družinskega člana, ne sme
Število članov   presegati spodaj navedenega odstotka
gospodinjstva   nad povprečno neto plačo v državi (v letu dni
          pred razpisom)
----------------------------------------------------------------
1         80 %
2         50 %
3         20 %
4         5 %
5 in veččlansko  največ do povprečne plače v državi
          (oz. 0%)
----------------------------------------------------------------
Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so tudi državljani, ki so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem, če imajo zagotovljeno pomoč pri uporabi stanovanja skladno s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene pravice, in če je občina zagotovila NSO dodatne stimulacije, predvidene v 95. členu stanovanjskega zakona.
III. OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
3. člen
Za oddajo neprofitnih stanovanj v najem mora NSO objaviti razpis v sredstvih javnega obveščanja.
4. člen
Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem mora določati zlasti:
1. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem;
2. podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi;
3. dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi;
4. število neprofitnih stanovanj in datum, ko bodo neprofitna stanovanja, ki so predmet razpisa, upravičencem predvidoma oddana v najem;
5. rok za vročitev vlog in objavo izidov razpisa;
6. višino neprofitne najemnine.
5. člen
Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati lastniki stanovanj, ki so stanovanje odkupili skladno z določbami stanovanjskega zakona o privatizaciji stanovanj, in državljani, ki so lastniki primernega stanovanja ali stanovanjske hiše.
Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati tudi tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili.
6. člen
NSO imenuje tričlansko komisijo, ki prouči utemeljenost vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb, potrebnih za oblikovanje prednostnega reda za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki jih opravi pri pristojnih organih, organizacijah, in posameznikih.
NSO določi udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne, rok za dopolnitev vloge.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok za dopolnitev vlog ne preteče, ni mogoče sestaviti prednostnega reda iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Pri proučitvi vseh okoliščin, pomembnih za uvrstitev in razvrstitev udeležencev razpisa na prednostni red za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, uporablja NSO za komisijsko ocenitev stanovanjskih razmer, v katerih živijo udeleženec razpisa in njegovi ožji družinski člani, obrazec za oceno stanovanjskih razmer, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Kadar se na prednostni red za oddajo neprofitnih stanovanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk, imajo prednost pri razvrstitvi na prednostni red udeleženci razpisa, pri katerih predstavlja višina neprofitne najemnine za primerno stanovanje manjši delež v družinskem dohodku.
9. člen
NSO na podlagi kriterijev iz 2. in 6. člena ter priloge tega pravilnika določi seznam upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in ga objavi na enak način kot razpis.
10. člen
Udeleženec razpisa se lahko pritoži v roku osmih dni po prejemu sklepa o zavrženju ali razvrstitvi na prednostno listo na upravni odbor NSO oziroma upravo NSO.
IV. DODELJEVANJE NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
11. člen
Direktor NSO izda sklep o oddaji neprofitnega stanovanja v najem.
Najemna pogodba za uporabo neprofitnih stanovanj se sklepa za nedoločen čas, razen v primerih iz 13. člena tega pravilnika.
V. ZAMENJAVE NEPROFITNIH STANOVANJ
12. člen
NSO omogoča menjave stanovanj in pri tem zlasti upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini ter njihove interese.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Izpraznjena neprofitna stanovanja se smejo dodeliti v najem samo upravičencem do pridobitve neprofitnega stanovanja, razen kadar NSO začasno nima evidentiranih potreb po neprofitnih stanovanjih, kar dokaže z neuspešnim javnim razpisom.
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko NSO neprofitno stanovanje začasno odda v najem zaradi pridobivanja profita, za službene potrebe ali za oddajo socialnim upravičencem v občini, če občina NSO zagotovi dodatne stimulacije skladno s 95. členom stanovanjskega zakona.
14. člen
Do uveljavitve pravilnika o kategorizaciji stanovanj, stanovanjskih hiš in sosedstev se za neprimerno stanovanje po tem pravilniku šteje stanovanje, ovrednoteno z največ 110 točkami po pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81).
V primeru, da udeleženec razpisa prebiva sam oziroma z družino v prostorih ali stanovanjih, ki niso točkovana skladno s pravilnikom iz prvega odstavka tega člena, opravi točkovanje po pravilniku iz prejšnjega odstavka NSO sama.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 361-00-332/94
Ljubljana, dne 4. marca 1995.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za okolje in prostor

    POJASNILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA OCENO STANOVANJSKIH RAZMER

               (hrbtna stran obrazca)1. Stanovanjski status

1.1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja

 Točkuje se udeleženec razpisa:

 - ki prebiva v prostorih za začasno prebivanje (začasno prebivališče na
gradbiščih, prostori v začasnih zgradbah in podobno), opredeljenih v 1. točki 3.
člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91,19/91-I in 21/94);

 - ki z družino prebiva v stavbah, zgrajenih za nastanitev posameznikov,
opredeljenih v 2. točki 3. člena stanovanjskega zakona;

 - ki sam ali z družino občasno prebiva v stanovanjskih stavbah, vendar brez
statusa podnajemnika ali uporabnika stanovanja.

1.2. udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne dobe, ki je brez stanovanja

 Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92
in 5/94) je polna delovna doba za moškega 40 let, za žensko 35 let, zato se
dodatno:

 - točkuje udeleženec razpisa, ki ima najmanj 13 let delovne dobe;

 - točkuje udeleženka razpisa, ki ima najmanj 11 let delovne dobe.

1.3. udeleženec razpisa, ki je podnajemnik ali najemnik profitnega stanovanja

 Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno podnajemno pogodbo ali ima
dokazila o plačevanju podnajemnine ali najemnine za profitno stanovanje.

1.4. udeleženec razpisa z najmanj tretjino delovne dobe, ki je podnajemnik ali
najemnik profitnega stanovanja

 Točkuje se udeleženec oziroma udeleženka razpisa, ki ima najmanj 13 oziroma 11
let delovne dobe in ima sklenjeno podnajemno pogodbo ali najemno pogodbo za
profitno stanovanje ali ima dokazilo o plačevanju podnajemnine ali najemnine za
profitno stanovanje

1.5. udeleženec razpisa stanuje v samskem domu

 Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno pogodbo o uporabi prostora,
zgrajenega za nastanitev posameznika.

1.6. udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih

 Točkuje se udeleženec razpisa, ki razpolaga z dokazilom, da stanuje pri starših
ali sorodnikih (potrdilo o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti).

2. Kvaliteta bivanja

 Določilo velja v primerih, če gre za stanovanje, ki ne dosega minimalnega
standarda, kar pojasnjuje 14. člen pravilnika.

3. Utesnjenost v stanovanju

 Pri izračunu se upoštevajo podatki o površini stanovanja iz sklenjene najemne
oziroma podnajemne pogodbe ali zapisnika o točkovanju stanovanja. Točkuje se
stanovanje udeleženca, katerega stanovanjski status je zajet v točki 1, in sicer
od točke 1.3. do 1.6.

4. Arhitektonske ovire

 Določilo velja v primerih, če je udeleženec razpisa oziroma njegov družinski
član gibalno oviran. Točkuje se udeleženec razpisa, oziroma njegov ožji
družinski član, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička.

5. Mlada družina, mladi

5.1. Določilo velja v primerih družin, v katerih roditelja nista starejša od 30
let.

5.2. Določilo velja v primerih, če je samski udeleženec razpisa star manj kot 30
let.

6. Družina z večjim številom otrok

6.1. najmanj trije otroci

 Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima najmanj tri mladoletne otroke.

6.2. za vsakega nadaljnjega otroka

 Dodatno se točkuje udeleženec razpisa, ki ima štiri oziroma več otrok.

7. Invalidnost

 Določilo temelji na zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb (Uradni list SRS, št. 4/83) velja v primerih, če gre za invalidnost, zaradi
katere je udeleženec razpisa ali odrasli družinski član nesposoben za samostojno
življenje in delo in je ugotovljena z izvidom in mnenjem pristojne komisije
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma komisije za
razvrščanje.

 Določilo velja tudi v primerih, če gre za družino z mladoletnim otrokom, ki ima
zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo, ugotovljeno po
pristojni komisiji za razvrščanje.

 Pristojne komisije za razvrščanje so pri centrih za socialno delo oziroma
specializiranih ustanovah ter zavodih za usposabljanje.

8. Družina z manjšim številom zaposlenih

 Določilo velja v primerih, če gre za družino, ki šteje najmanj tri člane in je
zaposlen samo en družinski član.

9. Izobrazba

 Točkuje se strokovna izobrazba udeleženca razpisa in strokovna izobrazba
njegovega zakonca, točke se seštevajo.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti