Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1995 z dne 19. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1995 z dne 19. 5. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3507. Zakon o igrah na srečo (ZIS)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1255. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1256. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri oziroma povečanju izjemnih starostnih pokojnin osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture
1257. Sklep o izjemni odmeri družinske pokojnine družinskemu članu osebe, ki ima posebne zasluge na področju kulture

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1258. Pravilnik o obrazcu službene izkaznice za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in o postopku za njeno izdajo
1259. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki za proizvodnjo oziroma trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi
1260. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo veljavno dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji
1261. Poročilo o gibanju plač za marec 1995
1286. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1287. Pravilnik o številu in sestavi članov posadke letala

OBČINE

Beltinci

1267. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Beltinci v letu 1995
1268. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Beltinci

Cankova-Tišina

1269. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Cankova-Tišina

Celje

1270. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Otok I
1271. Odlok o spremembah odloka o uskladitvi in sprejetju urbanističnih projektov, izdelanih po določilih zakona o urbanističnih projektih
1272. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta Šmarjeta
1273. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta Zgornja Hudinja

Cerklje na Gorenjskem

1274. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 1995

Gornji Grad

1275. Statut Občine Gornji Grad

Kranj

1280. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije Slovenije v volilni enoti Kranj

Lenart

1276. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 1995
1277. Odlok o spremembi dela zazidalnega načrta "Novi center" v Lenartu
1278. Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta ob Partizanski cesti v Lenartu (del S 4)
1279. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi

Ljubljana

1262. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B6 Črnuče-Nadgorica
1263. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B7 Podgorica-Šentjakob
1264. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MS 5/1 Selo in MS 5/2 Nove Fužine - zahodni del
1265. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja MS 6/1 Štepansko naselje, MS 6/2 štepanja vas, MS 6/3 Zgornja Hrušica, MR 6/1 Štepanja vas in MR 6/2 Hrušica
1266. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MS 8/5 Zg. Kašelj

Majšperk

1281. Statut Občine Majšperk

Mislinja

1282. Statut Občine Mislinja

Novo mesto

1283. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) Novega mesta in primestna središča

Puconci

1284. Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja in nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Puconcih

Radovljica

1285. Odlok o preoblikovanju Alpskega letalskega centra Lesce Bled, p.o., Begunjska cesta 10, 64248 Lesce, v javni gospodarski zavod Alpski letalski center Lesce-Bled

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o višini najnižjih začetnih sredstev škodnega sklada
AAA Zlata odličnost