Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1995 z dne 26. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1995 z dne 26. 5. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1288. Zakon o spremembi carinskega zakona
1289. Zakon o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah

Odloki

1290. Odlok o izvolitvi pridružene delegacije Državnega zbora Republike Slovenije v Severnoatlantski skupščini

Sklepi

1291. Sklep o spremembi sklepa o drugih osebnih prejemkih in povračilih poslancev Državnega zbora Republike Slovenije

Drugi akti

1292. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1293. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1294. Uredba o spremembi uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju
1295. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem trimesečju leta 1995
1296. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
1347. Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu
1348. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
1349. Uredba o načinu oblikovanja cen učbenikov
1350. Uredba o dopolnitvi uredbe o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji

Sklepi

1297. Sklep o kriterijih za izdajo dovoljenj za naložbe domačih pravnih oseb v podjetja v tujini
1298. Sklep o povišanju rejnin
1351. Sklep o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico 1995/96
1352. Sklep o določitvi Dneva Slovenske vojske
1353. Ugotovitveni sklep o višini nadomestila za invalidnost in dodatka za tujo nego in pomoč

Drugi akti

1299. Odločba o imenovanjih državnih tožilcev
1354. Soglasje k ceni utekočinjenega naftnega plina v jeklenkah

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1300. Odredba o določitvi cen belega kristalnega sladkorja blagovnih rezerv
1301. Odredba o višini stroškov vozniškega izpita, preizkusa znanja predpisov o varnosti cestnega prometa in preverjanja vozniškega znanja
1302. Odredba o spremembi odredbe o podatkih in poročilih, ki jih morajo Ministrstvu za finance sporočati določeni javni zavodi, skladi in zavarovalne organizacije
1303. Pravilnik o kazenski evidenci in o evidenci izrečenih vzgojnih ukrepov
1304. Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku za sprejem študentov v študentske domove
1305. Pravilnik o spremembi pravilnika o poslovanju notarjev
1306. Pravilnik o spremembi pravilnika o delovnem času notarjev
1307. Pravilnik o spremembi pravilnika o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
1308. Navodilo o pooblastilih za imenovanja in razrešitve v Slovenski vojski
1309. Spisek izdanih dovoljenj (atestov) za telekomunikacijsko opremo v prvih štirih mesecih leta 1995

USTAVNO SODIŠČE

1310. Odločba o ugotovitvi, da 128. člen zakona o sodiščih ni v neskladju z ustavo
1311. Odločba o odpravi drugega odstavka 6. člena pravilnika o merilih in oblikovanju cen za uporabo pokopaliških objektov in naprav ter o izvajanju drugih storitev pokopališke in pogrebne dejavnosti Občine Žalec

BANKA SLOVENIJE

1355. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

1312. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. marca 1995
1313. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
1314. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
1315. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
1316. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
1317. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
1318. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1319. Sklep o spremembi sklepa o prostovoljnem zavarovanju za primer brezposelnosti delavcev, ki se začasno zaposlijo v tujini
1320. Notarska tarifa
1321. Objava datuma nastopa poslovanja notarjev

OBČINE

Gornji Grad

1323. Odlok o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Gornji Grad
1324. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture Občine Gornji Grad

Hrpelje-Kozina

1325. Odlok o delovnem področju delovnih teles občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina
1326. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Hrpelje-Kozina

Kobarid

1327. Statutarni sklep Občine Kobarid

Kobilje

1328. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka v denarju in delu za območje Občine Kobilje

Kočevje

1329. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Kočevje
1330. Začasni sklep o plačah funkcionarjev Občine Kočevje
1331. Začasni sklep o sejnini funkcionarjev Občine Kočevje
1332. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Kočevje v najem

Komen

1333. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Komen
1334. Odlok o sprememebah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Komen v letu 1995

Kuzma

1335. Statutarni sklep Občine Kuzma

Ljubljana

1322. Statutarni sklep Mestne občine Ljubljana III

Luče

1336. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1995

Moravske Toplice

1337. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka v KS Selo-Fokovci za naselje Selo

Mozirje

1338. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Mozirje

Murska Sobota

1339. Statut Mestne občine Murska Sobota

Pivka

1340. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 1995
1341. Statutarni sklep občine Pivka
1342. Statutarni sklep občine Pivka
1343. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Pivka

Ribnica

1344. Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana I. in II. kroga Občine Ribnica, dne 23. 4. in 7. 5. 1995

Rogaška Slatina

1345. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1995

Sežana

1346. Statut Občine Sežana
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti