Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1995 z dne 26. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1995 z dne 26. 5. 1995

Kazalo

1335. Statutarni sklep Občine Kuzma, stran 2055.

Na podlagi prve alinee drugega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine Kuzma na 3. seji dne 10. 2. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
S tem statutarnim sklepom se začasno, do sprejetja statuta Občine Kuzma uredijo vprašanja v zvezi z delovanjem občine, občinskega sveta in drugih organov občine, o organizaciji in delovnim področjem občinske uprave, delovanjem krajevnih skupnosti ter druga vprašanja za delovanje Občine Kuzma.
2. člen
Občina Kuzma ima pečat okrogle oblike, na katerem je v zgornji krožnici napis “OBČINA KUZMA”, v liniji premera pa samo “KUZMA”. Občinski svet uporablja pečat, ki ima poleg imena občine še napis “Občinski svet”. Sedež občine je: Kuzma 24.
3. člen
Organi Občine Kuzma so:
1. občinski svet
2. župan
3. nadzorni odbor
Organi občine imajo o pristojnosti, določene z zakonom o lokalni samoupravi in s tem statutarnim sklepom.
4. člen
Občinski svet
Občinski svet dela na rednih in izrednih sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik sveta. Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča najmanj večina članov sveta. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov, razen v primerih sprejemanja statuta in zadev, ki urejajo organiziranost in delovanje organov občine.
Občinski svet ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvoli izmed članov občinskega sveta. Predsednik sveta predstavlja občinski svet in vodi njegovo delo. Občinski svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku sveta pri pripravljanju in vodenju sej sveta, pomaga in sodeluje pri delu občinskih odborov in komisij ter opravlja druga dela, ki mu določi občinski svet. Sekretarja imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Do sprejetja poslovnika ureja vprašanja njegovega delovanja začasni poslovnik.
5. člen
Župan
Župan je izvoljen na neposrednih volitvah in opravlja funkcijo nepoklicno. Župan predstavlja in zastopa občino. Poleg pristojnosti in nalog ter odgovornosti, določenih z zakonom, ima župan še naslednje zadolžitve:
– skrbi za izvajanje občinskega proračuna in je zanj odgovoren,
– skrbi za upravljanje z občinskim premoženjem.
Občina Kuzma ima podžupana. Podžupana izvoli občinski svet na predlog župana in komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Podžupan pomaga županu, po pooblastilu pa ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
6. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet z večino navzočih članov na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, občinski uradniki in drugi javni uslužbenci ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. Nadzorni odbor vodi predsednik, ki ga izmed svojih članov imenuje odbor na prvi seji, ki jo skliče župan. Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki ga sprejme nadzorni odbor z večino vseh članov.
7. člen
Delovna telesa občinskega sveta
Delovna telesa občinskega sveta so:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Komisija za pripravo statuta občine in pripravo poslovnika občinskega sveta
3. Komisija za gospodarstvo
4. Komisija za proračun in finance
5. Komisija za družbene dejavnosti
6. Komisija za delitev premoženja (delitveno bilanco)
Delovna telesa imajo tri člane, ki jih imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta in občanov, razen komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter komisije za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta. Glede izvolitve predsednika se smiselno uporabljajo določbe 6. člena tega statutarnega sklepa. Komisije imajo lahko tudi svoje podkomisije. Svet občine lahko imenuje tudi druga delovna telesa.
8. člen
Občinski svet imenuje tajnika občinske uprave na predlog župana. Župan določi tajniku pooblastilo za vodenje občinske uprave.
9. člen
Organizacijo in delovno področje občinske uprave ter sistematizacijo delovnih mest se določi s sklepom, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana. Do sprejetja navedenih aktov, opravlja dela občinske uprave tajnik občine.
10. člen
Obstoječi krajevni skupnosti in njihovi organi nadaljujejo z delom v okviru svojih pristojnosti, ki jih imajo po dosedanjih predpisih, vse do nadaljnjega.
11. člen
Določbe statuta prejšnje občine Murska Sobota, odlokov, sklepov in drugih aktov dosedanje Občine Murska Sobota, ki se nanašajo na Občino Kuzma, ostanejo v veljavi, če niso v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi, drugimi zakoni in predpisi.
12. člen
Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni drugače določeno.
13. člen
Ta statutarni sklep je sprejet in začne veljati z dnem, ko ga z dvetretjinsko večino vseh članov sprejme Občinski svet občine Kuzma.
Št. 02/95-OS
Kuzma, dne 9. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti