Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1231. Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč nove Občine Sežana, stran 1892.

Na podlagi 30. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in odločba US, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94 in 20/95) ter 11. člena začasnega poslovnika občinskega sveta z dne 23. 12. 1994 je Občinski svet občine Sežana na seji dne 13. aprila 1995 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč nove Občine Sežana
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov državljanov Republike Slovenije na področju pridobivanja stavbnih zemljišč, razpolaganja s stavbnimi zemljišči nove občine, urejanja stavbnih zemljišč v naseljih in na drugih območjih, namenjenih za kompleksno graditev, ter upravljanja z denarnimi sredstvi, namenjenimi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč se v občini Sežana ustanovi Sklad stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
Sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom ter z njegovim statutom.
Sklad nastopa v pravnem prometu in nasproti tretjim osebam z imenom: Sklad stavbnih zemljišč nove občine Sežana.
Sedež sklada je v Sežani, Partizanska cesta 4.
3. člen
Za obveznosti sklada je odgovoren sklad s sredstvi s katerimi razpolaga (popolna odgovornost).
Sklad zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora sklada.
Sklad se vpiše v sodni register.
II. NALOGE IN SREDSTVA SKLADA
4. člen
Sklad opravlja naslednje naloge:
1. financira pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč v naseljih in na drugih območjih, namenjenih za kompleksno graditev,
2. ureja stavbna zemljišča v naseljih in na drugih območjih namenjenih za kompleksno graditev,
3. oddaja oziroma prodaja nezazidana stavbna zemljišča, s katerimi upravlja občina,
4. upravlja z denarnimi sredstvi, namenjenimi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč ter razpolaga s temi sredstvi skladno s finančnim načrtom sklada,
5. opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in občinski predpisi.
Naloge iz prejšnjega odstavka sklad opravlja po svojih organih in strokovni službi.
5. člen
Sredstva sklada so:
1. denarna sredstva, zbrana iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
2. denarna sredstva, pridobljena z oddajo oziroma prodajo stavbnega zemjišča občinske lastnine investitorjem,
3. denarna sredstva, zbrana iz prispevkov investitorjev k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča,
4. namenska sredstva organizacij in skupnosti za graditev komunalnih objektov in naprav,
5. druga sredstva.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo na računu sklada.
6. člen
Program nalog oblikuje sklad na podlagi politike uresničevanja planov občine.
Program nalog, finančni načrt in zaključni račun sklada potrjuje občinski svet.
III. KONSTITUIRANJE IN UPRAVLJANJE SKLADA
7. člen
Sklad stavbnih zemljišč se konstituira z izvolitvijo upravnega odbora sklada in vzpostavitvijo notranje organizacije upravnega organa iz 10. člena tega odloka.
8. člen
Podrobnejšo organizacijo in način delovanja sklada določa njegov statut.
Sklad sprejme statut sklada in ga predloži v soglasje občinskemu svetu v treh mesecih od uveljavitve tega odloka s čimer se sklad konstituira.
9. člen
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor sklada ima predsednika in podpredsednika in tri člane.
Predsednika, podpredsednika in člane upravnega odbora imenuje za dobo dveh let občinski svet, izmed članov sveta.
10. člen
Administrativno tehnična in druga opravila za sklad opravlja občinska uprava.
Posamezna strokovna dela, zlasti dela tehnične narave, ki so povezana z dejavnostnjo sklada, lahko sklad s pogodbo odda za to strokovno usposobljeni organizaciji, družbi oziroma podjetju.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
S stavbnim zemljiščem na teritoriju nove Občine Sežana, z dnem veljavnosti tega odloka, razpolaga Sklad stavbnih zemljišč nove Občine Sežana.
12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 31-1/95
Sežana, dne 1. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Marko Kosmač, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost