Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1222. Odlok o prevzemu izdajateljstva revije Rast, stran 1886.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št.18/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95) in na osnovi sklepa 4. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 30. 3. 1995 je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na seji dne 20. 4. 1995 sprejel
O D L O K
o prevzemu izdajateljstva revije Rast
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja prenos izdajateljstva revije Rast na Mestno občino Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: revija), ki jo je s sklepom založniškega sveta z dne 15.1.1990 ustanovila Tiskarna Novo mesto – Dolenjska založba ter druge zadeve, ki so pomembne za izdajo revije.
2. člen
Občinski svet Mestne občine Novo mesto ( v nadaljnjem besedilu: občinski svet) z dnem uveljavitve tega odloka prevzame izdajateljstvo revije Rast. Z istim dnem dosedanji ustanovitelj in izdajatelj Tiskarna Novo mesto – Dolenjska založba preneha z izdajanjem te revije, novi izdajatelj Mestna občina Novo mesto pa ne prevzema nobenih obveznosti v zvezi z dosedanjim izdajanjem revije.
3. člen
Sedež revije Rast je v Novem mestu, Novi trg 6.
4. člen
Revija ima pečat okrogle oblike, premera 32 mm, z besedilom Rast, revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja.
5. člen
Revija izhaja praviloma trimesečno v slovenskem jeziku. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
6. člen
Revija Rast omogoča svobodo ustvarjanja, sporočanja in kritičnega vrednotenja stvarnosti širšemu krogu zainteresiranih.
7. člen
Revija je prvenstveno namenjena literaturi, kulturi in družbenim vprašanjem. Lahko pa obravnava tudi druge tematike.
II. UREDNIŠTVO
8. člen
Revija ima lahko desetčlansko uredništvo, ki ga za štiriletno mandatno obdobje na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet.
Občinski svet lahko uredništvo ali posameznega člana uredništva razreši pred iztekom mandata na predlog najmanj petih članov občinskega sveta s soglasjem sveta revije.
Uredništvo v skladu s programsko zasnovo revije, ki jo sprejme, spreminja in dopolnjuje občinski svet, določa in izvaja uredniško politiko ter vodi smotrno organizacijo dela.
Uredništvo dela na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke, sklicuje in vodi odgovorni urednik.
Uredništvo mora o svojem delu enkrat letno poročati občinskemu svetu in svetu revije na njihovo zahtevo.
III. ODGOVORNI UREDNIK
9. člen
Odgovornega urednika praviloma izmed članov uredništva imenuje in razrešuje občinski svet. Za imenovanje in razrešitev odgovornega urednika se smiselno uporabljajo določbe tega odloka o imenovanju in razrešitvi uredništva.
Odgovorni urednik ureja in pripravlja besedila, opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke.
IV. SVET
10. člen
Revija ima svet, ki ga lahko sestavlja 10 članov predstavnikov izdajatelja in soizdajateljev.
10 % znesek sofinanciranja daje občini soizdajateljici pravico imenovanja enega člana sveta.
11. člen
Svet ima naslednje pristojnosti:
– daje soglasje k imenovanju odgovornega urednika revije ter uredništva revije,
– obravnava in daje soglasje k programski zasnovi revije,
– obravnava in spremlja finančno poslovanje revije,
– sprejema nove soizdajatelje in ugotavlja njihove pravice glede na delež financiranja.
12. člen
Za sklepčnost in odločanje je potrebna več kot polovica članov.
Člani na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika sveta.
V. PRAVICA DO OBJAVLJANJA
13. člen
Pravico do objavljanja ima vsak občan, občinski organi, društva, organizacije in druge oblike asociacij.
Uredništvo lahko odkloni objavo članka le v primerih in ob pogojih iz zakona o javnih glasilih.
14. člen
Posamezna administrativno-tehnična in organizacijska opravila v zvezi z izdajanjem revije opravlja Sekretariat za kulturo, šport in mladino Mestne občine Novo mesto, le-ta pa lahko s pogodbo na podlagi predhodnega javnega razpisa posamezna opravila prenese na zunanjega izvajalca.
VI. FINANCIRANJE
15. člen
Viri financiranja so naslednji:
– proračunska sredstva izdajatelja in soizdajateljev,
– prihodki od reklam in drugih sporočil,
– sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije,
– drugi prihodki.
16. člen
Sredstva iz 15. člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska revije,
– stroške dostave,
– materialne stroške uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem revije.
17. člen
Odredbodajalec finančnega poslovanja v okviru planiranih proračunskih in drugih virov je župan Mestne občine Novo mesto.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Občinski svet mora imenovati uredništvo in odgovornega urednika v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka. Do imenovanja uredništva in odgovornega urednika opravlja delo dosedanji uredniški odbor.
19. člen
Občinski svet izdajatelja in občinski sveti soizdajateljev, ki imajo pravico imenovanja članov sveta revije morajo v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka imenovati člane v svet Revije. Do tega imenovanja opravlja delo dosedanji upravni odbor.
20. člen
Kot soizdajateljice lahko pristopijo tudi ostale občine pod pogojem, da bodo sofinancirale izdajanje revije.
Pravico do članstva v svetu imajo tisti soizdajatelji, katerih letni subvencijski prispevek znaša najmanj 10 % od finančnega plana planiranih sredstev izdajatelja in soizdajateljev.
21. člen
Izdajatelj mora v roku 15 dni od uveljavitve tega odloka pristojnemu organu Republike Slovenije sporočiti spremembe pri izdajanju revije, ki jih uvaja ta odlok.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 612-3/95
Novo mesto, dne 20. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti