Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1220. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Mestni občini Kranj, stran 1883.

Na podlagi 97. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) je župan Mestne občine Kranj sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Mestni občini Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa:
1. nameni, za katere se dodeljuje sredstva v mestni občini Kranj (v nadaljevanju: sredstva)
2. kategorije upravičencev in pogoji za pridobitev posojil;
3. kriteriji za oblikovanje prednostnega vrstnega reda za dodelitev posojil;
4. postopek in način dodeljevanja posojil;
II. NAMENI, ZA KATERE SE DODELJUJE SREDSTVA
2. člen
Sredstva se dodeljujejo za:
– posojila z ugodno obrestno mero,
– pomoč pri odplačevanju posojil.
3. člen
Posojila z ugodno obrestno mero so tista posojila, pri katerih obrestna mera zagotavlja ohranjanje realne vrednosti sposojenega denarja in pokriva stroške posojila.
4. člen
Posojila so namenjena za:
– nakup stanovanja,
– stanovanjsko gradnjo,
– prenovo, sanacijo ali obsežnejša vzdrževalna dela stanovanj ali stanovanjskih hiš.
5. člen
Pomoč pri odplačevanju posojil se dodeljuje za:
– nadomestilo posojila z neugodnimi posojilnimi pogoji s posojilom z ugodnejšimi posojilnimi pogoji,
– zmanjšanje posojila,
– subvencioniranje obrestne mere odobrenih posojil.
Pomoč pri odplačevanju posojil je lahko dodeljena v eni izmed navedenih oblik ali večih hkrati. Pomoči iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se dodeljujejo izjemoma v primerih izredno težkih socialnih razmer ali posledic višje sile.
6. člen
Obrestna mera za odobrena posojila ne more biti nižja kot je R + 3%. Mesečna anuiteta ne more biti nižja od mesečne neprofitne najemnine za poprečno stanovanje v Mestni občini Kranj.
Višino obrestne mere za posojila z vsakim razpisom določi župan Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: župan).
III. KATEGORIJE UPRAVIČENCEV IN POGOJI ZA PRIDOBITEV POSOJILA
7. člen
Posojila po tem pravilniku lahko dobijo fizične osebe, državljani Republike Slovenije, s stalnim bivališčem v Mestni občini Kranj in svoje stanovanjsko vprašanje rešujejo na območju Mestne občine Kranj.
8. člen
Upravičenci do posojila po tem pravilniku morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih splošnih pogojev:
– da si z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja ali stanovanjske hiše (v nadaljevanju: stanovanja) prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje;
– da jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno;
– da si svoje stanovanjske razmere izboljšujejo ali razrešujejo z vlaganjem sredstev v prenovo, sanacijo ali obsežnejše vzdrževanje stanovanja ali stanovanjske hiše;
– da so si svoje stanovanjsko vprašanje razrešili z najemom posojil pred uveljavitvijo tega pravilnika, pa jih zaradi neugodnih kreditnih pogojev ne zmorejo v celoti odplačati, izpolnjujejo pa pogoje iz prve in druge alineje tega člena.
9. člen
Poleg splošnih pogojev, navedenih v prejšnjem členu, se v vsakem razpisu lahko določi še posebne pogoje, kot na primer:
– premoženjsko stanje prosilca in njegove družine,
– višino lastnih sredstev oziroma dosedanjih vlaganj,
– kreditno sposobnost prosilca oziroma soplačnika,
– višja faza gradnje in s tem hitrejša rešitev stanovanjskega vprašanja,
– starost gradbenega dovoljenja,
– soglasje k priglasitvi del,
– v primeru, ko kopujejo drugo primerno stanovanje, se zaprosi le za razliko v površini med dosedanjim in novim stanovanjem.
IV. KRITERIJI ZA OBLIKOVANJA PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA ZA DODELITEV SREDSTEV
10. člen
Kriteriji za ocenjevanje vlog upravičencev iz 8. in 9. člena tega pravilnika zajemajo:
– način reševanja stanovanjskega vprašanja,
– primernost in kvaliteta sedanjega stanovanja,
– materialno premoženjsko stanje prosilca in njegove družine,
– socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove družine,
– delovno dobo prosilca, ki so brez stanovanja ali podnajemnike.
Ob upoštevanju navedenih kriterijev imajo prednost in večje ugodnosti pri dodelitvi posojila:
– mlade družine,
– družine z večjim številom otrok,
– družine z manjšim številom zaposlenih,
– mladi,
– razširjene družine.
Župan lahko za vsak razpis določi še druge prednostne kategorije prosilcev, kot na primer:
– kadri posebnega pomena za mestno občino,
– dolžina bivanja v Mestni občini Kranj,
– višina lastnih sredstev.
Za mlado družino se šteje družina z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let.
Za družine z večjim številom otrok se šteje družina, v kateri so najmanj trije otroci.
Za družine z manjšim številom zaposlenih se šteje družina, v kateri je zaposlen samo prosilec ali zakonec.
Za mlade prosilce se štejejo samske osebe, mlajše od 30 let.
Pri invalidnosti prosilca ali člana njegove družine se upošteva invalidnost s 100 % telesno okvaro, ugotovljena s sklepom ali odločbo Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za invalidnost se šteje tudi motnja v duševnem in telesnem razvoju ali trajna nesposobnost za delo.
Za daljše bivanje v Mestni občini Kranj se šteje, če to traja najmanj 10 let.
Za daljšo delovno dobo se šteje če traja najmanj tretjino polne delovne dobe.
Razširjena družina je družina, v kateri živijo tri generacije ožjih družinskih članov prosilca ali zakonca, kot jih opredeljuje 6. člen stanovanjskega zakona.
V. POSTOPEK IN NAČIN DODELJEVANJA SREDSTEV
11. člen
Sredstva za posojilo se delijo na podlagi razpisa, ki ga ob upoštevanju določil stanovanjskega zakona in tega pravilnika sprejme župan.
Razpis se javno objavi v časopisu Gorenjski glas.
12. člen
Razpis iz 11. člena tega pravilnika mora vsebovati naslednje:
– namen, za katerega se delijo sredstva,
– višino sredstev, namenjenih za delitev,
– kategorijo upravičencev do razpisanih sredstev,
– splošne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za pridobitev sredstev,
– posebne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za pridobitev sredstev,
– osnovne podatke, ki jih morajo upravičenci navesti v vlogi in mesto, kjer se delijo vloge,
– ceno za kvadratni meter stanovanjske površine, ki se uporablja kot osnova za izračun višine dodeljenih sredstev,
– standarde stanovanjske površine,
– najvišja možna višina odobrenih sredstev posameznemu uporabniku,
– obrestno mero za odobrena posojila,
– najdaljšo dobo odplačevanja posojila,
– porabo in način odplačevanja odobrenega posojila,
– vrsto zavarovanja odobrenega posojila,
– mesto in način zbiranja vlog,
– rok za zbiranje vlog in potrdil,
– potrdila, ki jih morajo prosilci priložiti k vlogi,
– kriterije za določanje prioritete pri dodelitvi sredstev,
– rok, v katerem bodo dodeljena sredstva,
– drugo.
13. člen
Pooblaščenec ali pooblaščena organizacija (v nadaljevanju: izvajalec) sproti pregleduje prispele vloge, zlasti če prosilci izpolnjujejo razpisne pogoje in če so vloge opremljene z zahtevanimi potrdili. Izvajalec tudi preverja verodostojnost predloženih potrdil.
Izvajalec sprotno obvesti prosilca o morebitni dopolnitvi nepopolnih vlog. Prosilci so dolžni nepopolne vloge dopolniti v osmih dneh po obvestilu, drugače se te vloge ne obravnavajo.
14. člen
Popolne vloge obravnava 5-članska komisija za dodeljevanje posojil (v nadaljevanju: komisija). Komisijo imenuje župan.
15. člen
Na podlagi prejetih vlog, komisija po modelu ocenjevanja določi prednostni vrstni red.
Težo posameznih kriterijev in posebnih pogojev iz 9. in 10. člena tega pravilnika določi župan.
Izvajalec na podlagi določenega prednostnega vrstnega reda, obvesti vse prosilce o odločitvi komisije.
16. člen
V primeru da razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev najvišje možne višine odobrenih sredstev posameznemu prosilcu, lahko komisija sorazmerno vsem upravičencem zniža višino odobrenih sredstev. S tem se omogoči dodelitev posojila večjemu štvilu upravičencev po prednostnem vrstnem redu oziroma dodelitev posojila vsem upravičencem.
17. člen
Vsi prosilci, ki se ne strinjajo z odločitvijo komisije, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritožijo na župana. Župan o pritožbi odloči najkasneje v roku 30 dni po prejemu.
18. člen
Če so sredstva odobrena kot posojilo, se odobreno posojilo obvezno zavaruje.
Posojilojemalec lahko posojilo zavaruje pri zavarovalnici ali s hipoteko. Stroške zavarovanja posojila ali vpisa hipoteke krije posojilojemalec.
19. člen
Če uporabnik porabi sredstva nenamensko ali če je ob vlogi za dodelitev posojila navajal neresnične podatke oziroma predložil dekumente, na katerih so napačni podatki, mora sredstva v celoti vrniti po obrestni meri, ki velja za bančna nenamenska posojila.
20. člen
Posojila se ne dodeljuje za nakup stanovanj po določbah VIII. poglavja stanovanjskega zakona.
VI. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Z dnem objave tega pravilnika v Uradnem listu Republike Slovenije prneha veljati pravilnik o dodeljevanju sredstev stanovanjskega sklada Občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/93).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36201-0008/95-2/FG
Kranj, dne 3. maja 1995.
Župan
Mestne občine Kranj
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost