Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1238. Odlok o obveznem plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih Občine Videm, stran 1895.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/93), 3. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 8/82) in 14. člena statuta Občine Videm je Občinski svet občine Videm na 5. redni seji dne 19. 4. 1995 sprejel
O D L O K
o obveznem plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih Občine Videm
1. člen
S tem odlokom se ureja obveznost plačevanja komunalne pristojbine na mejnih prehodih Občine Videm.
2. člen
Zavezanci za plačilo komunalnih storitev so uporabniki komunalnih objektov na mejnih prehodih, ki vstopajo ali izstopajo iz države in imajo carinske in cestninske obveznosti ali opravljajo izvozne in uvozne posle.
3. člen
Zavezanci za plačilo komunalnih storitev iz 2. člena so fizične in pravne osebe, ki so stranke v postopku za:
– izdelavo enotne carinske listine,
– obračun cestne takse,
– izdajo potrdila TIR in ATA karneta,
– plačilo uvoznih dajatev,
– druge carinske preglede, razen strank z osebnimi vozili, če niso v postopku iz prejšnjih alinei.
4. člen
Komunalna pristojbina znaša za zavezance z osebnimi vozili 4 DEM, za zavezance s tovornimi vozili 8 DEM, tolarske protivrednosti preračunane po srednjem tečaju Banke Slovenije.
Kolikor vrednost obračunanih carinskih dajatev ne preseže 100 DEM tolarske protivrednosti, preračunane po srednjem tečaju Banke Slovenije, se pristojbina ne plača.
5. člen
Sredstva zbrana iz naslova pristojbine so prihodek proračuna Občine Videm in se nakazujejo 1. in 15. v mesecu.
6. člen
Sredstva zbrana na podlagi določil tega odloka se lahko uporabljajo le za urejanje in vzdrževanje komunalnih objektov in komunalne infrastrukture Občine Videm.
7. člen
Pristojbino iz 3. člena odloka plačujejo zavezanci v enkratnem znesku, zaračunavajo in pobirajo pa jo špediterske oziroma menjalniške službe, ki opravljajo svojo dejavnost na mejnem prehodu.
8. člen
Občina Videm je dolžna zagotoviti:
– namestitev in vzdrževanje ustreznega števila posod za odpadke in smetnjake,
– čiščenje javnega parkirišča in javnih sanitarij na območju mejnega prehoda,
– vzdrževanje razširjenega cestišča in parkirišč na območju mejnega prehoda,
– vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije na razširjenem delu cestišča in parkirišča,
– izvajanje zimske službe,
– vzdrževanje zelenic,
– odvoz smeti in fekalij,
– vzdrževanje javne razsvetljave.
9. člen
Občina Videm sklene z izvajalci komunalnih storitev na podlagi razpisa pogodbo po predhodno izdelanem planu v obsegu in kvaliteti, ki je določena z letnim programom vzdrževanja, varnosti in čistoče na območju mejnega prehoda.
10. člen
Oseba, ki ne plača pristojbine iz 3. člena tega odloka, stori prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo 10.000 SIT.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in s tem preneha veljavnost odloka o obveznem plačilu komunalnih storitev na mejnih prehodih na območju Občine Ptuj, številka 353-38/92-14-BM z dne 16. 2. 1993 s popravki.
Št. 428/95
Videm, dne 4. maja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost