Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1221. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Černelavci, naselje Polana, stran 1885.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 47. člena statuta KS Černelavci, je Svet KS Černelavci na seji dne 25. 4. 1995 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Černelavci, naselje Polana
1. člen
Za del območja KS Černelavci, naselje Polana, se na podlagi odločitve občanov navedenega naselja na referendumu dne 23. 4. 1995 uvede krajevni samoprispevek v denarju in delu.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 5. 1995 do 1. 5. 2000.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
– izgradnjo mrliške veže na pokopališču,
– asfaltiranje in popravilo vaških cest,
– vzdrževanje ulične razsvetljave,
– izgradnjo avtobusnega postajališča,
– razna vzdrževalna dela na objektih in napravah, ki so v skupni lasti ter financiranje funkcionalnih dejavnosti vasi Polana.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS Černelavci v naselju Polana, in sicer v naslednji višini:
a) v denarju:
– 2% od neto OD iz delovnega razmerja in nadomestil,
– 4% od čistega OD iz davčne osnove od samostojnega opravljanja obrtnih in drugih dejavnosti,
– 4% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 3% od povprečnega OD v občini v preteklem letu za delavce, ki so na začasnem delu v tujini,
b) v delovni obveznosti:
– dva delovna dneva v letu po 8 ur za občana, nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane.
Nadomestilo za neopravljeni dan, ki traja 8 ur, znaša v tolarski protivrednosti 50 DEM.
5. člen
Samoprispevka v denarju in delovni obveznosti so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
6. člen
Svet KS je pristojen, da v primeru bistvene spremembe višine KD ustrezno spremeni % obremenitve iz KD.
7. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti uporabila za financiranje programa iz tretjega člena tega sklepa. Zbirala pa se bodo na ŽR KS Černelavci št. 51900-780-72065.
8. člen
Samoprispevek od OD se obračunava ob vsakem izplačilu, od dohodka iz kmetijstva, obrtnih in drugih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti ter intelektualnih storitev pa obračunava in odteguje pristojen občinski organ.
Delavcem na začasnem delu v tujini, ki imajo stalno bivališče na območju, za katerega je uveden krajevni samoprispevek, pa obračunava krajevna skupnost, ki vsakega zavezanca pisno obvesti o njegovi obveznosti ter roku plačila.
9. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, veže pri banki za določen čas.
10. člen
Nadzor nad dotokom sredstev, njihovo porabo ter kontrolo izvajanja del vrši KS Černelavci, ki o tem najmanj enkrat letno poroča zboru občanov.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 1995 dalje.
Predsednik
Sveta KS Černelavci
Matija Donko l. r.

AAA Zlata odličnost