Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1227. Odlok o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Postojna, stran 1889.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) je Občinski svet občine Postojna na 4. seji dne 13. 4. 1995 sprejel
O D L O K
o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Postojna
1. člen
Občinska uprava je organ občine, ki preko svojih organizacijskih enot opravlja njene upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge za katere so ustanovljene.
2. člen
Župan vodi občinsko upravo in opravlja druge naloge iz pristojnosti občine določene v zakonih in statutu občine.
Župan daje tajniku usmeritve in navodila za vodenje občinske uprave za določena področja, za katera ga posebej pooblasti.
Tajnik občine skrbi za neposredno izvajanje nalog uprave ter opravlja druge upravne, strokovne in organizacijske naloge na podlagi zakonov in predpisov, statuta občine ter pooblastil župana.
3. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom v okviru pristojnosti občine upravne naloge:
– izdajanje občinskih predpisov za izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta ter občinskih odborov;
– izdajanje posamičnih upravnih aktov;
– priprava splošnih aktov, proračuna in zakjučnega računa ter drugih aktov, poročil in drugih gradiv za občinske odbore in občinski svet;
– upravljanje z občinskim premoženjem;
– zagotavljanje izvajanja gospodarskih in družbenih javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti;
– priprava aktov o ustanovitvi javnih zavodov in javnih podjetij;
– priprava koncesijskih aktov, vodenje postopkov za podelitev koncesij in izdajanje odločb o koncesiji;
– zagotavljanje zaščite in reševanja ter požarne varnosti.
4. člen
V okviru občinske uprave se ustanovijo naslednje organizacijske enote:
– Urad župana;
– Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve;
– Oddelek za gospodarstvo;
– Oddelek za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje.
Urad župana vodi tajnik občine, ki je za svoje delo odgovoren županu.
Oddelek vodi načelnik oddelka, ki je za vodenje in delo oddelka odgovoren županu.
5. člen
Urad župana opravlja naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo župana in občinske uprave ter delo občinskega sveta, in sicer:
– strokovne in organizacijske naloge za župana;
– protokolarne zadeve za župana;
– kadrovske zadeve;
– informacijsko dejavnost in promocijo občine;
– urejanje pravnih zadev;
– zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave;
– priprava osnutkov odlokov in drugih občinskih aktov, ki jih sprejema ali predlaga občinska uprava;
– upravni nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov;
– nudenje pravne pomoči občanom, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim pri uveljavljanju njihovih pravic in obveznosti v upravnih postopkih;
– upravljanje z občinskim premoženjem, ki ni v pristojnosti drugih upravnih organov;
– koordinacija dela članov občinskega sveta, odborov, komisij in drugih stalnih in začasnih delovnih teles sveta;
– priprava gradiv za seje sveta in druge naloge za občinski svet;
– vodenje zapisnikov sej sveta in komisij;
– vsa dela povezana z volitvami in imenovanji ter izvedbo referenduma;
– opravila v zvezi z lokalnimi volitvami ter
– druge naloge, ki po svoji naravi ne spadajo v delovno področje drugih upravnih organov.
6. člen
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve opravlja naloge na področjih:
– šolstvo;
– predšolska vzgoja in varstvo otrok;
– šport;
– kultura in kulturna dediščina;
– raziskovanje;
– socialno varstvo;
– zdravstvo.
Za našteta področja opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge ter razporeja in upravlja s sredstvi, namenjenimi tem področjem. Zagotavlja tudi potrebne pogoje za razvoj družbenih dejavnosti.
Sodeluje pri pripravi in izdelavi delovnih programov in planskih aktov občine za področje družbenih dejavnosti.
Ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem občine na področju vzgoje in izobraževanja, športa in kulture ter skrbi za investicije v družbenih dejavnostih.
Zagotavlja delovanje javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina.
Ostale naloge oddelka:
– AOP v občinski upravi;
– naloge organizacijskega in servisnega značaja, pomembne za delovanje občinske uprave;
– pisarniško administrativna opravila za občinsko upravo in občinski svet;
– vzdrževalno tehnične, servisne in druge naloge, ki so potrebne za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve opravlja tudi naloge s področja drugih družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave, kot tudi naloge, ki bodo z morebitnimi spremembami zakonov prenešene v pristojnost občine.
7. člen
Oddelek za gospodarstvo opravlja naloge na naslednjih področjih:
– kmetijstvo, kmetijska zemljišča in gozdovi;
– pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti (turizma, obrti, gostinstva itd.);
– spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini;
– upravljanje občinskega premoženja;
– evidenca občinskega premoženja;
– proračun in zaključni račun;
– finančno poslovanje;
– blagajniško poslovanje;
– računovodstvo in knjigovodstvo.
Oddelek za gospodarstvo opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občinske uprave na področju gospodarskih dejavnosti, kot tudi naloge, ki bodo z morebitnimi spremembami zakonov prenešene v pristojnost občine.
8. člen
Oddelek za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje opravlja naloge na naslednjih področjih:
– varstvo okolja (razen nalog, ki jih na tem področju opravlja Oddelek za gospodarske dejavnosti);
– urejanje prostora in urbanizem;
– strokovne naloge pri poseganju v prostor;
– lokalne gospodarske javne službe; javne službe varstva okolja, komunalne in druge javne službe;
– lokalne javne ceste in javne poti;
– promet;
– priprava prostorskih planov občine;
– priprava prostorskih izvedbenih aktov;
– priprava lokacijske dokumentacije in pridobitev soglasij;
– stavbna zemljišča ter strokovne naloge za Sklad stavbnih zemljišč.
– nadzor nad organiziranjem shodov in prireditev lokalnega obsega in pomena;
– požarna varnost in zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami;
Oddelek za okolje in prostor opravlja tudi druge naloge iz občinske pristojnosti na področju okolja in prostora, kot tudi naloge, ki bodo z morebitnimi spremembami zakonov prenešene v pristojnost občine.
9. člen
Naloge iz pristojnosti občinske uprave na področjih, ki niso našteta v 5., 6., 7. in 8. členu opravlja tisti oddelek, v katerega delovno področje spada naloga po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega izmed oddelkov, jo opravlja urad župana.
10. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan na podlagi načrta delovnih mest.
Načelnike in višje upravne delavce imenuje in razrešuje župan. Upravne delavce na predlog načelnika imenuje v naziv in razrešuje župan.
Koeficient za določanje plače višjih upravnih delavcev določi župan ob smiselni uporabi republiških predpisov.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija, ki jo imenuje občinski svet.
11. člen
Za delavce v občinski upravi se primerno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), kakor tudi določbe uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91 in 82/94).
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do sprejema novega odloka, ki bo sprejet po sprejemu statuta Občine Postojna. Uporablja se od 1. 4. 1995 dalje.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju upravnih organov Občine Postojna (Uradni list RS, št. 25/91, 36/92, 71/93).
Št. 06100/001/95
Postojna, dne 13. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost