Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1995 z dne 12. 5. 1995

Kazalo

1239. Začasni odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Zreče, stran 1896.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) in 17. člena začasnega statutarnega akta Občine Zreče je Občinski svet občine Zreče na seji dne 26. januarja 1995 sprejel
Z A Č A S N I O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Zreče
1. člen
Naloge občinske uprave opravlja enovit organ: občinski urad.
2. člen
Delo občinske uprave vodi župan občine, ki lahko za določene zadeve pooblasti delavce občinske uprave.
Delo občinskega urada vodi tajnik občine.
Župan daje tajniku občine usmeritve in navodila za vodenje občinskega urada.
3. člen
Občinska uprava opravlja naslednje upravne in strokovne naloge:
– izdajanje občinskih predpisov za izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta,
– izdajanje posamičnih upravnih aktov,
– priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in drugih gradiv za organe občine in delovna telesa občinskega sveta,
– upravljanje z občinskim premoženjem,
– zagotavljanje izvajanja javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti.
4. člen
Občinski urad zagotavlja izvajanje naslednjih nalog občine na področju gospodarstva, družbenih dejavnosti, varstva okolja in urejanja prostora in financ:
– razvoj gospodarskih dejavnosti: turizem, obrt, gostinstvo, kmetijstvo, kmetijska zemljišča, gozdovi
– lokalni javni zavodi: zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo, kultura in kulturna dediščina, šport in rekreacija, informacijska dejavnost, socialno varstvo,
– proračun, finančno in blagajniško poslovanje, knjigovodstvo,
– urejanje prostora in urbanizem, lokacijske in gradbene zadeve, stavbna zemljišča, promet, lokalne javne ceste in javne poti
– lokalne gospodarske javne službe: komunalne in druge javne službe, javne službe varstva okolja, stanovanjsko gospodarstvo,
– požarna varnost in zaščita pred naravnimi in drugimi nerečami,
– druge zadeve upravnega in strokovnega značaja, pomembne za delo občinskega urada in občinske uprave.
5. člen
Občinski urad opravlja tudi naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave, zlasti na naslednjih področjih:
– pravne zadeve (pravna služba), delovna razmerja delavcev, kadrovske zadeve,
– volitve in imenovanja, lokalne volitve,
– priprava splošnih aktov, ki jih sprejema ali predlaga občinska uprava in občinski svet,
– najdene stvari,
– shodi in prireditve lokalnega obsega in pomena
– druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinskega urada in občinske uprave.
5. člen
Občinski urad opravlja tudi naloge strokovnega in organizacijskega značja, pomembne za delo občinske uprave, zlasti na naslednjih področjih:
– pravne zadeve (pravna služba), delovna razmerja delavcev, kadrovske zadeve,
– volitve in imenovanja, lokalne volitve,
– priprava splošnih aktov, ki jih sprejema ali predlaga občinska uprava in občinski svet,
– najdene stvari,
– shodi in prireditve lokalnega obsega in pomena
– druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinskega urada in občinske uprave.
6. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan. Višje upravne delavce in upravne delavce imenuje v naziv župan. Župan tudi odloča o njihovem napredovanju v višji naziv oziroma višji plačilni razred in o njihovi razrešitvi. Koeficient za določanje plače delavcev v občinski upravi določi župan.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan.
7. člen
Za delavce v občinski upravi se primerno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90) zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), kakor tudi določbe uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91).
8. člen
Ta začasni odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja do sprejema odloka.
Št. 061-5/95-OZ
Zreče, dne 26. januarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost