Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

1660. Akt o razrešitvi in izvolitvi člana v Komisiji Skupščine Republike Slovenije za proučitev okoliščin izgradnje Jedrske elektrarne Krško in posledic njenega obratovanja
1661. Akt o razrešitvi in izvolitvi člana v Odboru Družbenopolitičnega zbora za proračun in javne finance
1662. Akt o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Celju
1663. Akt o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
1664. Akt o izvolitvi sodnic Temeljnega sodišča v Mariboru
1665. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnika Temeljnega sodišča v Kopru
1666. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
1667. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnika Temeljnega sodišča v Mariboru
1668. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnika Temeljnega sodišča v Mariboru
1669. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnika Temeljnega sodišča v Mariboru
1670. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnika Višjega sodišča v Mariboru z dnem 18.8.1992
1671. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnika Temeljnega sodišča v Murski Soboti
1672. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnika Temeljnega sodišča v Kranju z dnem 2.8.1992
1673. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnika Temeljnega sodišča v Kranju z dnem 31.7.1992
1674. Akt o imenovanju namestnice javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Novem mestu
1675. Akt o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Novem mestu
1676. Akt o razrešitvi dolžnosti namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Celju
1677. Akt o razrešitvi dolžnosti namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Celju
1678. Akt o razrešitvi dolžnosti namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Novem mestu
1679. Akt o razrešitvi dolžnosti namestnice javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Mariboru
1680. Akt o imenovanju namestnice javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Mariboru
1681. Akt o razrešitvi dolžnosti namestnice javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Murski Soboti z dnem 1.9.1992
1682. Akt o razrešitvi dolžnosti namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Novi Gorici
1683. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljubljani
1684. Akt o imenovanju namestnice javnega pravobranilca Republike Slovenije
1685. Akt o postavitvi Nadzornega odbora Sklada Republike Slovenije
1686. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1687. Odlok o določitvi zneska davka iz tarifne številke 6 tarife davka od prometa proizvodov
1745. Odlok o določitvi najnižjega denarnega zneska sredstev začetnega varnostnega sklada ob ustanovitvi delniške zavarovalne družbe
1746. Odlok o pogojih in merilih za sprejem v študentske domove
1747. Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Klinični center Ljubljana

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1688. Navodilo o izvajanju zakona o zaposlovanju tujcev
1689. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 1992

USTAVNO SODIŠČE

1690. Odločba o ugotovitvi, da določbe stanovanjskega zakona o privatizaciji stanovanj in stanovanjskih hiš niso v neskladju z ustavo
1691. Odločba o ugotovitvi, da odlok Izvršnega sveta Skupščine RS o spremembi odloka o prenosu pristojnosti na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti ni v neskladju z ustavo
1692. Odločba o odpravi določb odredbe Izvršnega sveta Skupščine občine Celje o določitvi najvišjih cen, ki določajo uporabo odredbe za nazaj
1693. Odločba o razveljaviti odloka Skupščine občine Žalec o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in sklep o ustavitvi postopka za oceno zakonitosti sklepa Izvršnega sveta Skupščine občine Žalec o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991

BANKA SLOVENIJE

1748. Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1694. Sklep o potrditvi učbenika "Učimo se računati 2, ki so ga napisali dr. Evgidija Novljan, Mara Šemrl in Terezija Uran
1695. Sklep o potrditvi priročnika Mladinska književnost na razredni stopnji osnovne šole za učitelje razredne stopnje, zlasti 2. razreda
1696. Sklep o potrditvi učbenika Babica, ti loviš - berila za 3. razred osnovne šole
1697. Sklep o potrditvi učbenika Estetsko oblikovanje in zgodovina mode, ki ga je napisala avtorica Marta Ditz, dipl. kostumograf
1698. Sklep o potrditvi učbenika Rudarstvo 3 za 3. letnik srednjega izobraževanja
1699. Sklep o potrditvi učbenika Gospodarsko poslovanje 2, avtorjev prevoda in priredbe avstrijskega učbenika Betriebswirtschaftslehre II
1700. Sklep o ustreznosti učbeniškega kompleta Angleški jezik
1701. Sklep o ustreznosti učbeniške serije Grapevine
1702. Sklep o potrditvi učbenika Non solo lingua... za pouk italijanskega jezika v 1. letniku srednjih šol s slovenskim učnim jezikom na narodnostno mešanem (slovensko-italijanskem) območju
1703. Sklep o potrditvi didaktičnega kompleta Igrajmo se Slovenščino za pouk slovenskega jezika v 2. in 3. razredu osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem (slovensko-italijanskem) območju
1704. Sklep o potrditvi učbenika Upravno poslovanje 2 za 3. in 4. letnik srednjega izobraževanja
1705. Sklep o potrditvi učbenika Zgodovina 2 za 2. letnik tehniških in drugih srednjih šol
1706. Sklep o potrditvi učbenika Zgodovina 3 za 3. letnik gimnazije
1707. Sklep o potrditvi gradiv za Literarno mapo za 5., 6., 7. in 8. razred osnovne šole
1708. Sklep o potrditvi učbenika - priročnika Slovensko slovstvo skozi stoletja - učbenik za učence v višjih razredih osnovne šole
1709. Sklep o potrditvi priročnika "Priročnik k šoli za klarinet" za 1. letnik glasbenih šol
1710. Sklep o potrditvi učbenika Šola za klarinet za 1. letnik srednjega izobraževanja
1711. Sklep o potrditvi priročnika "Metodika klavirskega pouka in klavirske igre" za učitelje klavirja v glasbenih in srednjih glasbenih šolah

OBČINE

Brežice

1712. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Grosuplje

1713. Odlok o spremembi in dopolnitvi družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjen 1992
1714. Odlok o ureditvenem načrtu za deponijo komunalnih odpadkov Stehan
1715. Odredba o tarifah za plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Grosuplje
1716. Sklep o soglasju k statutoma Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje in Javnega zavoda Knjižnica Grosuplje

Kamnik

1717. Odredba o pristojbinah za kritje dela stroškov za veterinarsko higiensko službo v občini Kamnik

Litija

1718. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki v občini Litija
1719. Odredba o pristojbinah za kritje dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Litija
1720. Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve

Ljubljana-Bežigrad

1721. Sklep o soglasju za uvedbo 40-urnega delovnega tedna v bežigrajskih vzgojnovarstvenih zavodih
1722. Sklep o soglasju za uvedbo 40-urnega delovnega tedna v Centru za socialno delo Bežigrad
1723. Sklep o soglasju k preimenovanju dveh vzgojnovarstvenih enot v sestavi vzgojnovarstvenega zavoda Jelka
1724. Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinskih upravnih organih in strokovnih službah

Ljubljana-Šiška

1725. Sklep o soglasju k statutom osnovnih šol

Ljutomer

1728. Sklep Zbora Skupščine občine Ljutomer o soglasju k statutu

Logatec

1726. Odlok o dopolnitvi odloka o imenovanju ulic v naselju Logatec
1727. Odredba o določitvi najvišjih cen

Postojna

1729. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta šola - vrtec Postojna
1730. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za ureditveni načrt šola - vrtec Postojna
1731. Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Postojna za leto 1992

Šentjur pri Celju

1732. Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Šentjur iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Šentjur

Škofja Loka

1733. Dopolnitev pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v drobnem gospodarstvu v občini Škofja Loka

Šmarje pri Jelšah

1734. Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Žalec

1735. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja občine Žalec z oznako PUP 1
1736. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin in dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec
1737. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o poslovnem času
1738. Odlok o minimalnih tehničnih pogojih za priložnostno opravljanje gostinskih storitev
1739. Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom "dr. Jožeta Potrate" Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom "dr. Jožeta Potrate" Žalec
1740. Sklep o pripojitvi Občinske matične knjižnice Žalec k Zavodu za kulturo Žalec, p.o.
1741. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1742. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1743. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1744. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o izdaji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije
2. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Krško
3. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Primož

MEDNARODNE POGODBE

Skupščina Republike Slovenije

53. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o ukinitvi vizumov
AAA Zlata odličnost