Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1736. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin in dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec, stran 2245.

Na podlagi 43. in 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 141. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju vseh zborov dne 23. junija 1992 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE ŽALEC
I. Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Žalec za obdobje 1986-2000 (Uradni Ust RS, št. 21/90) se spremenijo in dopolnijo v kartografskem delu (Kartografski del 1 s tematskimi kartami v merilu 1: 25000):
1. Tematska karta št. 1 "Zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve" se uskladi z gradivom "Območja kmetijskih zemljišč občine Žalec – spremembe in dopolnitve v letu 1991", ki ga je izdelal Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, potrdilo pa republiško ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z mnenjem št. 465-01/91-KOC z dne 9. 10. 1991 ter se uskladi tudi z gradivom "Družbeni plan urejanja kmetijskih zemljišč na območju občine Žalec za obdobje 1991-1995", ki ga je izdelal republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – sektor za urejanje in varstvo kmetijskih zemljišč v februarju 1991.
2. Tematska karta št. 13 "Zasnova osnovne rabe prostora se uskladi s spremenjenimi in dopolnjenimi prikazi karte št. 1.
II. Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine Žalec se uskladijo s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega plana:
1. Kartografska dokumentacija (karte TTN – PKN v merilu 1:5000) se dopolni s prikazi tistih območij in objektov za kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, rudarstvo, naravno in kulturno dediščino, infrastrukturo izven ureditvenih območij in poselitev, katera so bila usklajena v prostoru in zavarovana s predpisi do vključno aprila 1992.
2. Kartografska dokumentacija (priloga 1) se dopolni z opredelitvijo prostorskih izvedbenih načrtov, ki veljajo do sprejetja prostorskih ureditvenih pogojev za pripadajoča območja občine Žalec.
3. Grafični del plana se dopolni s programskimi zasnovami, ki so izdelane za naslednja območja kompleksne graditve oziroma prenove:
– območje trase 110 kV daljnovoda Podlog-Letuš
– območje asfaltne baze Velika Pirešica
– območje Zarje Petrovče
– območje kamnoloma Podgora
– območje Škafarjev hrib II
– območje Dobrtešnica Šempeter
– območje Arnovski gozd in Juteks
– območje pokopališča Griže
– območje trase magistralnega plinovoda M 5 Vič -Podlog – odsek na območju občine Žalec.
Št. 350-4/87
Žalec, dne 23. junija 1992.
Predsednik
Skupščina občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost