Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1713. Odlok o spremembi in dopolnitvi družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjen 1992, stran 2223.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 5. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov SO Grosuplje (Uradni list RS, št. 11/90, 23/90) je Skupščina občine Grosuplje na 21. seji dne 24. 6. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjen 1992
1. člen
Družbeni plan občine Grosuplje za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87 in RS, št. 29/90) se v poglavju 5.2. Komunalno gospodarstvo, 7. odstavek spremeni:
»Sedanjo deponijo mora Komunalno podjetje v skladu s potrjenim ureditvenim načrtom in dovoljenji ustrezno sanirati, korektno upravljati in zaključiti v petih letih, do 1. 5. 1997. Sočasno mora občina Grosuplje poiskati dolgoročno rešitev odlaganja komunalnih odpadkov na regijsko deponijo ali pa ureditev nove dolgoročne občinske deponije na novi najsprejemljivejši lokaciji, skladno s potrjenim ureditvenim načrtom.«
Sprememba grafičnega dela plana je razvidna iz grafične priloge.
2. člen
Družbeni plan občine Grosuplje za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87 in RS, št. 29/90) se doda v poglavju 8.3.4., planska cona Grosuplje nova točka ureditveni načrt UrN/d San kom, z ustreznim besedilom kot sledi:
1. Količine odpadkov v občini Grosuplje in zmogljivosti deponije
Na osnovi ocene 200 kg odpadkov na prebivalca letno in sedanje količine industrijskih odpadkov znaša skupna letna količina odpadkov občini Grosuplje približno 10.500 ton.
Po razpoložljivih podatkih se na deponijo odvaža 110 do 130 m3 odpadkov dnevno, kar znaša 32.500 m3 odpadkov letno. Pri pravilnem kompaktiranju odpadkov na deponiji se volumen zmanjša na 13.060 m3.
Obstoječa deponija komunalnih odpadkov na Stehanu je neustrezno urejena in polna. Z razširitvijo proti zahodu in sanacijo obstoječe deponije je na razpolago 47.000 m3 prostora, kar omogoča deponiranje za 3,6 leta. Za podaljšanje deponiranje na 5 let je potrebno uvesti ločeno zbiranje odpadkov, ki ustrezno zmanjša količine odpadkov, ki se odlagajo na deponijo.
2. Meja območja deponije
Dolgoročni plan občine Grosuplje določa, da se za odlaganje komunalnih odpadkov s celotnega območja občine, sanira in poveča obstoječa deponija na Stehan.
Območje deponije se ureja z ureditvenim načrtom.
Območje ureditvenega načrta deponije obsega dele naslednjih parcel v k.o. Grosuplje: 833/1, 834/1, 835, 837 in 839. Velikost območja je 2,2 ha. Površina novega deponijskega prostora je 0,7 ha, volumen deponije pa 47.000 m3.
3. Podatki in pogoji za realizacijo deponije
3.1. Deponija na Stehanu je namenjena za odlaganje komunalnih odpadkov in izjemoma nenevarnih posebnih odpadkov III. kategorije, skladno s pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86) ter skladno s 6. in 10. členom odloka o obveznem zbiranju, odvozu in odstranjevanju odpadkov na območju občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 43/86) po predhodnem soglasju in pod nadzorom pristojne inšpekcije in upravljalca deponije.
3.2. Urejanje deponije obsega naslednje:
– ureditev deponije prostora za varno in neškodljivo deponiranje komunalnih odpadkov:
• zatesnitev dna in bokov deponije z naravnimi in umetnimi tesnilnimi materiali;
• zbiranje izcednih vod v cisterni pod deponijo in sprotno odvažanje v komunalno čistilno napravo Grosuplje;
• odplinjevanje deponije z vertikalnimi sondami;
• odvajanje padavinskih in zalednih vod mimo deponije;
• požarna zaščita deponije;
• ukrepi za zmanjšanje količin izcednih vod;
• žična ograja okoli deponije;
– izvajanje sprotne in končne sanacije in rekultivacije. Po zaključenem odlaganju se mora deponija prekriti s humusom in zatraviti. Po umiritvi deponije se zasadi avtohtoni gozd.
3.3. Odpadki se deponirajo za čelnim zemeljskim nasipom na južni strani deponije v etažah po pet metrov. Odpadki se morajo sproti vgrajevati v delovno čelo, kompaktirati in prekrivati z inertnim materialom. V bližini delovnega čela mora biti deponija prekrivnega materiala.
3.4. Naklon čelnega nasipa oziroma nasipa je 1:3. Končna oblika deponije mora vsebovati značilen teren.
3.5. Deponija je prometno vezana na cesto Grosuplje-Višnja Gora. Vhod mora biti izveden na severni strani deponije. Ob vhodu je plato s kontejnerjem (pisarna, garderoba, sanitarije in priročno skladišče). Za odvod izcednih voda je potrebno zgraditi dovozno cesto pod deponijo.
3.6. Za oskrbo s sanitarno in požarno vodo se zgradi priključek na obstoječe vodovodno omrežje. Dopustna je izvedba cisterne za sanitarno vodo in cisterne za požarno vodo, ki mora zagotoviti dvourno gašenje.
3.7. Golosek se izvede le na površini, potrebni za ureditev deponije in spremljajočih ureditev (dostopne ceste, protipožarni pas, deponija prekrivnega materiala). Ob regionalni cesti je potrebno zasaditi zaščitno zelenje iz avtohtonih vrst drevja in grmičevja.
3.8. Ureditev deponije in odlaganje odpadkov mora preprečevati nastajanje in širjenje škodljivih vplivov na okolje. V primeru večjih škodljivih vplivov, kot so le ti dopustni, je potrebno izvesti takojšnjo sanacijo in po potrebi zapreti deponijo.
3.9. Deponija mora biti zasnovana tako, da bo omogočeno postopno izvajanje sanacije in rekultivacije na območjih, kjer je odlaganje zaključeno ter kar najhitrejšo vzpostavitev prvotnega stanja in vključitev območja v značilno krajinsko podobo. Dodatna zasaditev zaščitnega zelenja ob regionalno cesto ter gozd na jugu deponije omili vidno degradacijo in preprečuje morebitno širjenje škodljivih vplivov deponije (predvsem smrad) v širši prostor.
3. člen
Spremembe in dopolnitve iz prejšnjih členov se vnese v kartografski del družbenega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1986-1990 v merilu 1:5000 ter so stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem upravnem organu za področje urejanja prostora in varstva okolja.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-17/90
Grosuplje, dne 24. junija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Grosuplje
Rudolf Rome l. r.

AAA Zlata odličnost