Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1992 z dne 10. 7. 1992

Kazalo

1692. Odločba o odpravi določb odredbe Izvršnega sveta Skupščine občine Celje o določitvi najvišjih cen, ki določajo uporabo odredbe za nazaj, stran 2218.

ODLOČBA
Ustavno sodišče je na pobudi Borisa Ostruha in Draga Gregorina, obeh iz Celja, v postopku za oceno ustavnosti odredbe o določitvi najvišjih cen in odredbe o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen. ki ju je sprejel Izvršni svet Skupščine občine Celje, na seji dne 18. 6. 1992
odločilo:
1. Odpravita se del določbe 3. člena odredbe o določitvi najvišjih cen in del določbe 2. člena odredbe o spremembi in dopolnitvi te odredbe, ki ju je sprejel izvršni svet Skupščine občine Celje (Uradni list RS, št. 23/91-I in 27/91-I, popravek št. 28/91-I), ki določata, da se odredba uporablja do 1. 11. 1991.
2. Ta odločba ima pravne učinke po 414. in 415. členu ustave Republike Slovenije iz leta 1974.
Obrazložitev
Ustavno sodišče je na seji dne 16. 4. 1992 sklenilo, da sprejme pobudi in začne postopek za oceno ustavnosti v izreku odločbe navedenih določb odredbe o določitvi najvišjih cen.
Odredba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 23/91-I, z dne 8. 11. 1991, 3. člena odredbe pa določa, da se uporablja od 1. 11. 1991 dalje. Sprememba odredbe je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 27/91-I z dne 29. 11. 1991, s popravkom v Uradnem listu RS, št. 28/91-I z dne 6. 12. 1991, 2. člen te odredbe pa določa, da se uporablja od 1. 11. 1991.
V času objave odredbe je veljala še ustava iz leta 1974, ki je v prvem odstavku 257. člena določala, da morajo biti zakoni, drugi predpisi in splošni akti organov družbenopolitičnih skupnosti objavljeni, preden začno veljati. Prvi odstavek 261. člena ustave je določal, da predpisi in drugi splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. Izpodbijana dela 3. člena odredbe o določitvi najvišjih cen in 2. člena odredbe o njeni spremembi in dopolnitvi, ki določata retroaktivno uporabo odredbe za čas pred njeno objavo od 1. 11. 1991 dalje, sta bila zato v neskladju z navedenimi določbami ustave iz leta 1974 in sta v neskladju tudi z. določbo prvega odstavka 155. člena sedanje ustave.
Ustavno sodišče je odpravilo določbi, ki sta uveljavili učinke odredbe za nazaj. Zato je odločilo, da ima ta odločba pravne učinke po 414. in 415. členu ustave iz leta 1974.
Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodišče SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm.
Št. U-I-7/92-13
Ljubljana, dne 18. junija 1992.
Predsednik
dr. Peter Jambrek l. r.

AAA Zlata odličnost