Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1992 z dne 17. 7. 1992, Kazalo


REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1749. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, oprema in naprave za opravljanje blagovnega prometa in storitev v blagovnem prometu
1786. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1787. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice

USTAVNO SODIŠČE

1751. Odločba o odpravi nekaterih določb sprememb in dopolnitev statuta mesta Ljubljane in o kršitvi pravice občine Ljubljana Šiška

BANKA SLOVENIJE

1750. Sporočilo o cenah plemenitih kovin

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1752. Kolektivna pogodba za pretovorno skladiščno dejavnost
1753. Dopolnitev podpisnikov kolektivne pogodbe za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu

OBČINE

Celje

1756. Pravilnik o kreditiranju zasebne stanovanjske graditve

Kamnik

1757. Sklep o uskladitvi cen zbiranja in odvoza smeti

Krško

1758. Odlok o razglasitvi Ajdovske jame pri Nemški vasi za kulturni in zgodovinski spomenik
1759. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško, p.o.
1760. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski center za permanentno izobraževanje, Krško, p.o.
1761. Sklep o razdelitvi Delavske univerze in knjižnice Krško na dva samostojna javna zavoda

Lendava

1762. Odlok o obveznem čiščenju pribrežnih zemljišč in vzdrževanju manjših potokov in jarkov na območju občine Lendava
1763. Nadomestne volitve delegatov v zboru združenega dela Skupščine občine Lendava
1764. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Čentiba
1765. Poročilo o rezultatih referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Čentiba, ki je bil dne 28.6.1992 v Čentibi

Ljubljana

1754. Pravilnik o štipendiranju
1755. Sklep o spremembi in dopolnitvi pogojev za dobavo in odjem toplotne energije iz vročevodnega omrežja ljubljanskih občin v upravljanju Javnega podjetja Energetika Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/92)

Ljubljana Moste-Polje

1772. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Urha v Zavoglju za kulturni in zgodovinski spomenik
1773. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve Povišanja sv. Križa v Velikem Trebeljevem za kulturni in zgodovinski spomenik
1774. Odlok o spremembah odloka o sestavi in pristojnostih zborov občinske skupščine Ljubljana Moste-Polje
1775. Sklep o soglasju za uvedbo 40-urnega delovnega tedna v Domu starejših občanov Moste-Polje

Ljubljana Vič-Rudnik

1778. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik v 10. volilni enoti
1779. Odlok o spremembi odloka o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol v občini Ljubljana Vič-Rudnik
1780. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ljubljana-Center

1766. Statut občine Ljubljana Center (prečiščeno besedilo)
1767. Poslovnik Skupščine občine Ljubljana Center
1768. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v občini Ljubljana Center
1769. Sklep o soglasju k statutom osnovnih šol
1770. Sklep o soglasju k statutu Zavoda za usposabljanje - Janez Levec
1771. Izid volitev na nadomestnih volitvah v Zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Ljubljana Center

Ljubljana-Šiška

1776. Odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Šiška
1777. Odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Šiška

Novo mesto

1781. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
1782. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000
1783. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih dejavnostih na območju občine Novo mesto
1784. Odlok o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v občini Novo mesto
1785. Odredba o določitvi enosmerne ulice v Novem mestu

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

54. Akt o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij

Skupščina Republike Slovenije

55. Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo
AAA Zlata odličnost