Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1992 z dne 24. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1992 z dne 24. 7. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

1788. Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1789. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o nazivih delavcev milice in delavcev kriminalistične službe, označbah funkcij, uniformi, barvi in emblemu na službenih vozilih milice ter o oborožitvi in posebni opremi delavcev milice

Odloki

1790. Odlok o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Bangkoku
1791. Odlok o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Bangkoku
1792. Odlok o pogojih za dajanje poroštva Republike Slovenije za obveznosti iz določenih bančnih kreditov v letu 1992
1793. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1992
1794. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1992

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1795. Odredba o shemi bilance stanja in bilance uspeha bank in drugih finančnih organizacij
1796. Pravilnik o vsebini in načinu sestavljanja bilance stanja, bilance uspeha in razporeditve rezultatov bank in drugih finančnih organizacij
1797. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini posameznih kontov v kontnem planu za banke
1798. Navodilo o uresničevanju pravic vojaških obveznikov med opravljanjem vojaške službe do izpovedovanja vere
1799. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
1800. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve
1801. Sklep o določitvi mesečnih denarnih zneskov osebne invalidnine, družinske invalidnine in povečane družinske invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka od 1. junija 1992
1802. Sklep o določitvi zneskov dodatka za postrežbo in tujo pomoč po zakonu o civilnih invalidih vojne
1803. Sklep o določitvi mesečne razlike dodatkov za postrežbo in tujo pomoč po predpisih o civilnih invalidih vojne oziroma po predpisih Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji od 1. maja 1992 oziroma od 1. junija 1992 dalje
1804. Sklep o določitvi višine stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1. junija 1992
1805. Sklep o določitvi osnove za odmero stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1. junija 1992
1806. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije maja 1992 in višini neto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v obdobju marec-maj 1992

BANKA SLOVENIJE

1807. Spremembe in dopolnitve navodila za izvajanje sklepa o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1867. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve
1868. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o dajanju kratkoročnih kreditov bankam za zagotavljanje dnevne likvidnosti
1869. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o omejitvi obsega zadolževanja v tujini
1870. Sklep o spremembah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini
1871. Sklep o spremembi sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1809. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. maja 1992
1810. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
1811. Sklep o najnižji pokojnini osnovi in najnižji pokojninski za polno pokojninsko dobo
1812. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
1813. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
1814. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
1815. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
1816. Odločba o višini RTV naročnine

OBČINE

Grosuplje

1822. Sklep o vrednosti točke kot osnove za ugotovitev uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš na območju občine Grosuplje

Kamnik

1823. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta K I Kamnik Center

Kranj

1824. Odredba o začasni prepovedi prometa na delu Partizanske ceste

Krško

1825. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v III. trimesečju leta 1992

Ljubljana

1817. Odredba o določitvi najvišjih cen
1818. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
1819. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
1820. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
1821. Sklep o valorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za III. trimesečje v letu 1992

Ljubljana Vič-Rudnik

1828. Odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Ljubljana Vič-Rudnik

Ljubljana-Center

1826. Sklep o povečanju pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Center
1827. Sklep o povečanju pristojbin po odredbi o plačevanju dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Ljubljana Center

Metlika

1829. Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Gornjega Suhorja in območju črpališča Obrh v Metliki

Mozirje

1830. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu RTC Golte
1831. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi objektov oziroma posegov v prostor, pomožnih objektov, drugih objektov in naprav ter del, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ki se lahko postavijo, gradijo in izvajajo na podlagi pridobljenega urbanističnega potrdila
1832. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Vzgojnovarstvenega zavoda Mozirje
1833. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo občine Mozirje
1834. Sklep o javni razgrnitvi osnutka "Ureditvenega načrta naselja Luče"

Postojna

1835. Odlok o spremembi odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih občine Postojna
1836. Odlok o ravnanju z odpadki na območju občine Postojna
1837. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Postojna
1838. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju upravnega organa za inšpekcijske službe za občine Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna
1839. Izid referenduma za ustanovitev rehabilitacijskega centra za ozdravljene narkomane v KS Planina z dne 5.7.1992

Radovljica

1840. Odlok o potrditvi pravilnika o tržnem redu za tržnico na Bledu
1841. Pravilnik o tržnem redu
1842. Sklep o dopolnitvi sklepa o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica
1843. Sklep o dopolnitvi sklepa o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
1844. Sklep o dopolnitvi sklepa o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce
1845. Sklep o dopolnitvi sklepa o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled
1846. Sklep o dopolnitvi sklepa o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Gorje
1847. Sklep o dopolnitvi sklepa o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica

Ribnica

1848. Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj obrti in podjetništva
1849. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo posebnega krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Ribnica, ki je bil izveden dne 12. 7. 1992 za naselje Gornje Lepovče
1850. Sklep o uvedbi posebnega krajevnega samoprispevka za sofinanciranje asfaltiranja cest v naselju Gornje Lepovče

Sevnica

1851. Odlok o uvedbi postopka za melioracijo kmetijskih zemljišč za melioracijske skupnosti: Kladje, Vodale II, Zabukovje in Žurkov dol in ureditev pašnikov: Žabjek, Padež, Na žagi, Zavrate, Marof in Grajski
1852. Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica
1853. Odlok o spremembi odloka o stanovanjskem skladu

Slovenska Bistrica

1854. Odlok o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Oton Župančič Slovenska Bistrica
1855. Sklep o podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Makole
1856. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za podaljšanje krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Makole
1857. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o dovolitvi nadaljnjih aktivnosti za izbor možnih odlagališč za nizko in srednje radioaktivne odpadke na območju Haloz

Slovenske Konjice

1858. Odredba o pristojbinah za veterinarske storitve

Šmarje pri Jelšah

1859. Odredba o odločitvi višine prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih občine Šmarje pri Jelšah za leto 1992
1860. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1861. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Trebnje

1862. Urbanistična zasnova Mirne
1863. Sklep o potrditvi zaključnega računa davkov in prispevkov občine Trebnje za leto 1991
1864. Pravilnik o dodeljevanju posojil in subvencij za pospeševanje razvoja obrtništva, podjetništva in kmetijstva

Vrhnika

1865. Odlok o javnem redu in miru v občini Vrhnika

Žalec

1866. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za avtocesto Arja vas-Ločica kot sestavnega dela prostorskih sestavin sprememb in dopolnitev srednjeročnega plana občine Žalec

POPRAVKI

1. Popravek odloka o ustanovitvi Vzgojnovarstvenega zavoda-Otroški vrtec Metlika
2. Popravek odloka o ustanovitvi Osnovne šole Podzemelj
3. Popravek odloka o ustanovitvi Osnovne šole Metlika
4. Popravek o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plan občine Kamnik za obdobje 1986-2000...
5. Popravek sklepa o soglasju k statutu Glasbene šole Kamnik
AAA Zlata odličnost